fbpx Zarządzenie nr 115/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 115/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 października 2020 roku
w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 8 października 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym. W  okresie pandemii obowiązują dodatkowo szczególne wymogi bezpieczeństwa określone niniejszym zarządzeniem oraz zasady określone przez poszczególne wydziały i ogólnouniwersyteckie jednostki organizacyjne.

 

§ 2.

Zasady bezpieczeństwa w budynkach UG obejmujące powierzchnie ogólnodostępne (np.  hole, korytarze, toalety):
1) Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
2) Wszystkie osoby przebywające w budynkach UG powinny zachować odstęp minimum 1,5m od innych osób.
3) W przestrzeniach wspólnych budynków uczelni (np. hole, korytarze, schody, toalety itp.) znajdujących się na terenach objętych strefą żółtą i czerwoną należy założyć maseczkę ochronną zakrywająca nos i usta.
4) Należy ograniczyć gromadzenie się podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych. Sale należy otwierać odpowiednio wcześniej.
5) Zaleca się aby z wind korzystały osoby z oczywistymi wskazaniami np.  niepełnosprawność, ciąża, przewóz ciężkich materiałów. Do windy nie może wejść, w tym samym czasie, więcej osób niż liczba wskazana przez administratora budynku.

 

§ 3.

Zasady bezpieczeństwa w budynkach UG obejmujące powierzchnie dydaktyczne:
1) Miejsca do siedzenia w salach dydaktycznych należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
2) W przypadku prac laboratoryjnych oraz zajęć organizowanych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stanowiska pracy powinny być zorganizowane w  taki sposób, aby zapewnić 2-metrowy odstęp pomiędzy osobami lub zmniejszyć liczebność grupy albo, jeśli to nie jest możliwe, obowiązkowo zasłaniać usta i nos.
3) Drzwi (niebędące drzwiami przeciwpożarowymi), do wszystkich pomieszczeń po których poruszają się studenci, doktoranci i pracownicy, o ile to możliwe, powinny być otwarte.
4) Biorąc pod uwagę, że wirus  SARS-CoV-2 szczególnie łatwo rozprzestrzenia się w pomieszczeniach zamkniętych oraz przy dłuższej ekspozycji zbiorowej, w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, zaleca się organizację zajęć w  pomieszczeniach zapewniających regularne ich wietrzenie pomiędzy zajęciami.
5) Używany podczas zajęć lub pracy sprzęt powinien być regularnie dezynfekowany. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.

 

§ 4.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:
1) Pracownicy, doktoranci i studenci powinni być poinstruowani odnośnie zasad dotyczących reżimu sanitarnego podczas realizacji zajęć lub prac. Powinni być oni ponadto dodatkowo pouczeni przez przełożonych o konieczności przestrzegania wszelkich zasad bhp i ppoż.
2) Nie mogą podejmować pracy oraz uczestniczyć w zajęciach pracownicy, doktoranci i  studenci, którzy:
 
a) są chorzy na COVID-19,
b) przebywają w domu z osobą, która otrzymała z Inspekcji Sanitarnej decyzję o  konieczności odbycia kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych,
c) są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych na podstawie decyzji właściwej Inspekcji Sanitarnej.
 
3) Osoba która w ostatnich 10 dniach miała kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (interakcja bezpośrednia) powinna być niezwłocznie skierowana przez przełożonego do tymczasowej pracy zdalnej oraz powinna skontaktować się z  najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.  
4) Należy zorganizować rozpoczęcie pracy w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe).
5) W przypadku czynności, wymagających bezpośredniego kontaktu z inną osobą:
 
a) pracownicy, doktoranci i studenci powinni zostać poinformowani, że wszystkie czynności należy wykonywać ze szczególną starannością, stosując dostępne środki ochrony osobistej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ust i nosa,
b) przystępując do pracy zaleca się przestrzegać procedur obowiązujących na danym wydziale lub jednostce organizacyjnej, w której odbywają się zajęcia.
 
6) Jeżeli wykonywana praca wiąże się z kontaktami bezpośrednimi z innymi osobami, do środków ograniczających prawdopodobieństwo zarażenia wirusem SARS-CoV-2 należą:
 
a) praca w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio ze sobą pracowników (2-3 osoby),
b) ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum,
c) stosowanie środków ochrony indywidualnej.
 
7) Zaleca się rezygnację z organizowania  spotkań wymagających bezpośredniej fizycznej obecności osób. Powinny być one zastąpione przez tele lub wideokonferencje. Jeżeli spotkanie z fizycznym udziałem pracowników jest bezwzględnie konieczne, należy ograniczyć liczbę uczestników (w zależności od pomieszczenia, w którym odbywa się spotkanie), zapewnić zachowanie między nimi bezpiecznej odległości, tj. minimum 1,5 metra oraz maksymalnie skrócić czas spotkania.
8) Przełożony powinien ustalić zasady pracy zdalnej dla podległych pracowników, celem zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych na wypadek wystąpienia zachorowań.

 

§ 5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy lub nauki:
1) Jeżeli pracownik, doktorant lub student przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy lub nauki, odizolować w  przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z  zapewnieniem minimum 2 metrowej odległości od innych osób.
2) W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy medycznej, pracownik, doktorant lub student powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
3) W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe.

 

§ 6.

1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu telefonicznie lub mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 lub skierowaniu na kwarantannę.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez zbędnej zwłoki na adres mailowy koronawirus@ug.edu.pl.
3. Obowiązek poinformowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 lub skierowaniu na kwarantannę dotyczy również doktorantów, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Informacja powinna być przekazana odpowiednio właściwemu:
 
1) dyrektorowi szkoły doktorskiej – w przypadku doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej;
2) kierownikowi studiów doktoranckich – w przypadku uczestników studiów doktoranckich;
3) kierownikowi jednostki dydaktycznej – w przypadku studentów;
4) kierownikowi jednostki organizacyjnej – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych.
 
4. Dyrektorzy i kierownicy, o których mowa wyżej, zobowiązani są przekazać informacje o każdym zaistniałym przypadku bez zbędnej zwłoki na adres koronawirus@ug.edu.pl.
5. Wymieniona skrzynka jest zarządzana przez Inspektorat BHP, a jej zasoby niezwłocznie są przekazywane do Biura Ryzyka i Bezpieczeństwa na adres: ryzyko@ug.edu.pl oraz  innym wyznaczonym kompetencyjnie pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 7.

1. W związku z obostrzeniami regionalnymi obowiązującymi od 3 października 2020 roku, wprowadza się ograniczenie w zakresie bezpośredniego dostępu osób trzecich do obiektów Uczelni znajdujących się na terenach objętych strefą żółtą i  czerwoną. W strefie żółtej i czerwonej dostęp do budynków Uczelni jest możliwy dla osób trzecich w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu (w  formie mailowej lub telefonicznej), z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.
2. Powyższe nie dotyczy działań służb alarmowych (np. pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, energetyczne itp.).
3. W strefie czerwonej zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zdalnej. Studia podyplomowe realizowane są w formie zdalnej lub stacjonarnej, w zależności od decyzji kierownika danej jednostki organizacyjnej.
4. Zobowiązuje się dziekanów i dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich, których budynki znajdują się na terenie strefy żółtej do podjęcia działań przygotowujących na wypadek wprowadzenia obostrzeń dla strefy czerwonej.
5. W obiektach Uczelni znajdujących się na terenach objętych strefą żółtą i czerwoną zakazuje się udostępniania powierzchni nowym osobom fizycznym lub prawnym, bez zgody Kanclerza.

 

§ 8.

Dodatkowo wprowadza się niżej wymienione zalecenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. Wytyczne dotyczące pracy nauczycieli akademickich:
 
1) W budynkach wydziałów oraz jednostek ogólnouniwersyteckich pracownicy, doktoranci i studenci danej jednostki mogą przebywać za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej.
2) Na terenie UG mogą pracować również komisje oraz inne zespoły zwołane za zgodą Rektora, właściwego prorektora, dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej.
3) Za organizację pracy pracowników i doktorantów odpowiada właściwy dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej.
 
2. Wytyczne dotyczące pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
 
1) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi pracują zgodnie z  Regulaminem Pracy, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności wynikających z niniejszego zarządzenia.
2) W uzasadnionych przypadkach, kierownicy jednostek administracji centralnej ustalają zasady organizacji pracy w innych godzinach lub w innej formie niż wynika to z Regulaminu Pracy. Kierownicy jednostek administracji centralnej przekazują do godz. 12 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego tydzień, w  którym zmienione zostaną zasady pracy, harmonogram pracy podległej jednostki na adres mailowy: harmonogram@ug.edu.pl .
3) W uzasadnionych przypadkach pracownicy administracji zatrudnieni na wydziale lub w jednostkach ogólnouniwersyteckich mogą wnioskować odpowiednio do dziekana lub dyrektora jednostki o ustalenie pracy w innych godzinach lub w innej formie.
 
 
§ 9.

Dziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich mogą podejmować dodatkowe działania zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w podległej jednostce.

 

§ 10.

Nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia sprawują: Prorektor ds.  Studenckich i Kształcenia, Kanclerz, dziekani i dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich UG.

 

§ 11.

Traci moc zarządzenie nr 112/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z 24 września 2020 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa związanych z realizacją zajęć w  budynkach Uniwersytetu Gdańskiego w  okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zarządzenie nr 96/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 września 2020 roku w sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Gdańskim w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

 

§ 12.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 

Prorektor ds. Rozwoju
i Współpracy z Gospodarką
 

 prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku160.01 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 lutego 2021 roku, 13:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło