fbpx Zarządzenie nr 112/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa związanych z realizacją zajęć w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 112/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 września 2020 roku
w sprawie wymogów bezpieczeństwa związanych z realizacją zajęć w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 24 września 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. W czasie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wszystkich pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i badawczych oraz studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym. Zalecenia obowiązują również pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przebywających w budynkach realizujących zajęcia.
2. W okresie pandemii obwiązują dodatkowo szczególne wymogi bezpieczeństwa określone niniejszym zarządzeniem oraz zasady określone przez poszczególne wydziały i ogólnouniwersyteckie jednostki organizacyjne.

 

§ 2.

Zasady bezpieczeństwa w budynkach UG obejmujące powierzchnie ogólnodostępne (hole, korytarze, toalety):
1) Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
2) Wszystkie osoby przebywające w budynkach UG powinny zachować odstęp minimum 2 metry od innych osób.
3) W przypadku, gdy w przestrzeniach wspólnych (hole, korytarze) nie można zachować bezpiecznego dystansu, należy założyć maseczkę ochronną zakrywająca nos i usta.
4) Należy ograniczyć gromadzenie się podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych. Sale należy otwierać odpowiednio wcześniej.
5) Zaleca się korzystanie z jednej łazienki o połowę osób mniej, niż wynosi liczba toalet.
6) Z wind powinny korzystać tylko osoby z oczywistymi wskazaniami np. niepełnosprawność, ciąża, przewóz ciężkich materiałów. Do windy nie może wejść więcej osób niż wynosi 50 procent jej ładowności, w tym samym czasie.

 

§ 3.

Zasady bezpieczeństwa w budynkach UG obejmujące powierzchnie dydaktyczne:
1) Miejsca do siedzenia w salach dydaktycznych należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku.
2) W przypadku prac laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić 2-metrowy odstęp pomiędzy osobami lub zmniejszyć liczebność grupy albo, jeśli to nie jest możliwe, obowiązkowo zasłaniać usta i nos.
3) Drzwi(niebędące drzwiami przeciwpożarowymi), do wszystkich pomieszczeń po których poruszają się studenci, doktoranci i pracownicy, o ile to możliwe, powinny być otwarte.
4) Biorąc pod uwagę, że SARS-CoV-2 szczególnie łatwo rozprzestrzenia się w pomieszczeniach zamkniętych oraz przy dłuższej ekspozycji zbiorowej, w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach pracy zaleca się:
 
a) w budynkach bez mechanicznej instalacji wentylacyjnej zapewnić regularne wietrzenie pomieszczeń pomiędzy zajęciami,
b) unikać centralnej i miejscowej recyrkulacji powietrza (z wyjątkiem centrali wentylacyjnych i sekcji recyrkulacyjnych wyposażonych w wysoko skuteczne filtry powietrza powrotnego).
 
5) Używany podczas zajęć lub pracy sprzęt powinien być regularnie dezynfekowany. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.

 

§ 4.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:
1) Doktoranci, studenci i pracownicy powinni być poinstruowani odnośnie zasad dotyczących bezpieczeństwa biologicznego podczas realizacji zajęć lub prac. Powinni być oni ponadto dodatkowo pouczeni przez przełożonych o konieczności przestrzegania wszelkich zasad bhp i ppoż.
2) W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci, doktoranci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy:
 
a) są chorzy na SARS-CoV-2,
b) w ostatnich 14 dniach mieli kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
c) przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
d) są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 
3) Należy zorganizować rozpoczęcie pracy w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe).
4) W przypadku czynności, wymagających bezpośredniego kontaktu z inną osobą:
 
a) studenci, doktoranci i pracownicy powinni zostać poinformowani, że wszystkie czynności należy wykonywać ze szczególną starannością,      stosując dostępne środki ochrony osobistej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ust i nosa,
b) przystępując do pracy zaleca się przestrzegać procedur obowiązujących na danym wydziale lub jednostce organizacyjnej, w której
odbywają się zajęcia.
 
5) Jeżeli wykonywana praca wiąże się z kontaktami bezpośrednimi z innymi osobami, do środków ograniczających prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 należą:
 
a) praca w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio ze sobą pracowników (2-3 osoby),
b) ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu (do maksymalnie 15 minut),
c) stosowanie środków ochrony indywidualnej.
 
6) Zaleca się rezygnację z organizowania większych spotkań wymagających bezpośredniej fizycznej obecności osób. Powinny być one zastąpione przez tele lub wideokonferencje. Jeżeli spotkanie z fizycznym udziałem pracowników jest bezwzględnie konieczne, należy ograniczyć liczbę uczestników (w zależności od pomieszczenia, w którym odbywa się spotkanie), zapewnić zachowanie między nimi bezpiecznej odległości, tj. minimum 2 metry oraz maksymalnie skrócić czas spotkania.

 

§ 5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub doktoranta:
1) Jeżeli student, doktorant lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie odsunąć go od pracy lub nauki, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
2) W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy lekarskiej student, doktorant lub pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
3) W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
4) O każdym zaistniałym przypadku należy niezwłocznie powiadomić Biuro Ryzyka i Bezpieczeństwa tel. +48 58 523 31 76, +48 58 523 31 30 lub e-mail ryzyko@ug.edu.pl.
 

§ 6.

Nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia sprawują właściwi dziekani i kierownicy jednostek ogólnouniwersyteckich UG.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku186.16 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 października 2020 roku, 12:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli