fbpx Zarządzenie nr 117/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 października 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 115/R/20 Rektora UG w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 117/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 października 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 115/R/20 Rektora UG w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 14 października 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w zw. z ustawą z dnia 2  marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 115/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 października 2020 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2:

1. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) Nie mogą podejmować pracy oraz uczestniczyć w zajęciach w budynkach UG pracownicy, doktoranci i  studenci, którzy:
      a) są chorzy na COVID-19,
      b) przebywają w domu z osobą, która otrzymała z Inspekcji Sanitarnej decyzję o  konieczności odbycia kwarantanny lub izolacji w
          warunkach domowych,
      c) są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych na podstawie decyzji właściwej Inspekcji Sanitarnej.”

2. § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. W strefie czerwonej zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zdalnej. Dziekan lub Kierownik Studiów Podyplomowych może zezwolić na prowadzenie zajęć praktycznych (np. laboratoryjnych), których realizacja w budynkach dydaktycznych UG jest niezbędna dla uzyskania założonych efektów uczenia się.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor ds. Rozwoju
i Współpracy z Gospodarką

 

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

wykonujący zadania Rektora UG
na podstawie par. 49 ust. 2 Statutu UG

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku138.7 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 maja 2021 roku, 11:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny