fbpx Zarządzenie nr 96/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 września 2020 roku w sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Gdańskim w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 96/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 września 2020 roku
w sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Gdańskim w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 2 września 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W czasie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego organizują pracę pracowników z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego oraz z uwzględnieniem wytycznych określonych w § 2 i 3 odpowiednio dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

§ 2.

Wytyczne dotyczące pracy nauczycieli akademickich:

  1. W budynkach wydziałów oraz jednostek ogólnouniwersyteckich pracownicy, doktoranci i studenci danej jednostki mogą przebywać za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej.
  2. Na terenie UG mogą pracować również komisje rekrutacyjne oraz inne zespoły zwołane za zgodą Rektora, właściwego prorektora, dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej.
  3. Za organizację pracy pracowników i doktorantów odpowiada właściwy dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej.

 

§ 3.

Wytyczne dotyczące pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi pracują, zgodnie z czasem pracy wynikającym z Regulaminu Pracy z zachowaniem wszystkich środków ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
  2. W uzasadnionych przypadkach pracownicy administracji centralnej mogą wnioskować do Kanclerza o ustalenie pracy w innych godzinach lub w innej formie.
  3. W uzasadnionych przypadkach pracownicy administracji zatrudnieni na wydziale lub w jednostkach ogólnouniwersyteckich mogą wnioskować odpowiednio do dziekana lub dyrektora jednostki o ustalenie pracy w innych godzinach lub w innej formie.

 

§ 4.

Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji centralnej, dziekani, dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich Uniwersytetu Gdańskiego udzielają pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za 2019 rok najpóźniej do 30 września 2020 roku.

 

§ 5.

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, pracownik poddany kwarantannie zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym bezpośredniego przełożonego.

 

§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 84/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Gdańskim w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku89.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 października 2020 roku, 12:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny