fbpx Zarządzenie nr 84/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Gdańskim w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 84/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 sierpnia 2020 roku
w sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Gdańskim w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
piątek, 7 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji centralnej, dziekani, dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich Uniwersytetu Gdańskiego zobowiązani są do:

  1. udzielenia pracownikowi bez jego zgody zaległego urlopu wypoczynkowego za 2019 rok najpóźniej do 1 października 2020 roku,
  2. ograniczenia obecności pracowników administracji na terenie Uczelni do minimum niezbędnego do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, poprzez wprowadzenie pracy zdalnej i wyznaczenia harmonogramu pracy jednostek poprzez wprowadzenie dyżurów pracowników w miejscu pracy,
  3. przesyłania na adres kanclerz@ug.edu.pl tygodniowych informacji
    o harmonogramie pracy jednostki,
  4. bezpośredniego nadzoru pracy zdalnej podległych pracowników,
  5. zorganizowania pracy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz szczegółowymi wytycznymi obowiązującymi na Uczelni.

 

§ 2.

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, pracownik poddany kwarantannie zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym bezpośredniego przełożonego.

 

§ 3.

Dotychczasowe postanowienia związane z funkcjonowaniem Uczelni w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem, w tym wynikające z zarządzeń Rektora UG nr 20/R/20,  24/R/20, 34/R/20 pozostają aktualne.

 

§ 4.

Zarządzenie nie dotyczy organizacji pracy Komisji Rekrutacyjnych oraz Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

z up. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Arnold Kłonczyński,
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 


 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku380.79 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 września 2020 roku, 14:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny