fbpx Zarządzenie nr 118/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 118/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 grudnia 2019 roku
w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie stosuje się do:

 1. uczestnika studiów doktoranckich.
 2. doktoranta szkoły doktorskiej

‒ narażonego w trakcie prowadzenia badań na warunki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, zwanego dalej „doktorantem” .

 

§ 2.

 1. Ryczałtowa, comiesięczna rekompensata za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych, zwana dalej „rekompensatą”, może zostać przyznana na wniosek doktoranta:
 1. ze środków finansowych wydziału, przez dziekana, działającego na podstawie upoważnienia Rektora, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich – w przypadku doktoranta, o którym mowa w § 1 pkt 1;
 2. przez Rektora, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły doktorskiej – w przypadku doktoranta, o którym mowa w § 1 pkt 2.
 1. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 1. Wniosek o przyznanie rekompensaty doktorant składa w terminach, o których mowa w ust. 2, do:
 1. dziekana – w przypadku doktoranta, o którym mowa w § 1 pkt 1;
 2. Rektora – w przypadku doktoranta, o którym mowa w § 1 pkt 2.
 1. Wniosek składa się w trakcie roku akademickiego:
 1. w semestrze zimowym – do dnia 20 października;
 2. w semestrze letnim – do dnia 28 lutego lub 29 lutego.

 

§ 4.

Do stwierdzenia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości warunków prowadzenia badań, uzasadniających przyznanie doktorantowi rekompensaty, stosuje się odpowiednio § 3 i § 4 zarządzenia nr 1/R/15 Rektora UG z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego specjalnych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych (ze zm.).

 

§ 5.

 1. Odpowiednio dziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora albo Rektor może przyznać doktorantowi rekompensatę na czas określony w trakcie roku akademickiego.
 2. W przypadku złożenia przez doktoranta wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, odpowiednio dziekan albo Rektor może przyznać doktorantowi rekompensatę również za miesiące poprzednie, przysługującą od miesiąca, w którym wystąpiły warunki prowadzenia badań uzasadniające przyznanie doktorantowi rekompensaty.

 

§ 6.

 1. Wysokość rekompensaty w danym roku akademickim określa Rektor przed rozpoczęciem roku akademickiego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Dziekan, w zależności od możliwości finansowych wydziału, może przyznać doktorantowi rekompensatę w wysokości wyższej niż określona w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wysokość zwiększonej rekompensaty nie może być wyższa niż wysokość dodatku specjalnego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, określonego zarządzeniem nr 1/R/15 Rektora UG z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego specjalnych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, ze zm.

 

§ 7.

Rekompensata jest wypłacana co miesiąc z dołu, z zastrzeżeniem, że:

 1. w przypadku przyznania doktorantowi rekompensaty zgodnie z wnioskiem złożonym w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, rekompensatę przysługującą za miesiąc październik wypłaca się łącznie jako wyrównanie, z rekompensatą przysługującą za miesiąc listopad;
 2. w przypadku przyznania doktorantowi rekompensaty zgodnie z wnioskiem złożonym w terminie określonym w 3 ust. 1 pkt 2, rekompensatę przysługującą za miesiąc luty wypłaca się łącznie jako wyrównanie, z rekompensatą przysługującą za miesiąc marzec;
 3. w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, rekompensatę przysługującą doktorantowi za poprzednie miesiące wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, z rekompensatą przysługującą za miesiąc marzec.

 

§ 8.

 1. W przypadku zmiany warunków prowadzenia badań, które uzasadniały przyznanie doktorantowi rekompensaty, odpowiednio dziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, albo Rektor uchyla rozstrzygnięcie o przyznaniu rekompensaty, na wniosek odpowiednio kierownika studiów doktoranckich albo dyrektora szkoły. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wypłaty rekompensaty zaprzestaje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozstrzygnięcie o przyznaniu rekompensaty zostało uchylone.

 

§ 9.

Od rozstrzygnięć dziekana albo Rektora, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 w zw. z § 5 ust. 1 lub 2 oraz w § 8 ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie Rektora, wydane po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jest ostateczne.

 

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 101/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 sierpnia 2022 roku, 9:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny