fbpx Zarządzenie nr 95/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie rekompensaty przysługującej za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 95/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 sierpnia 2022 roku
w sprawie rekompensaty przysługującej za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
sobota, 1 października 2022 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie stosuje się do:
1) uczestnika studiów doktoranckich;
2) doktoranta szkoły doktorskiej
‒ narażonego w trakcie prowadzenia badań na warunki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, zwanego dalej „doktorantem”.

 

§ 2.

1. Ryczałtowa, comiesięczna rekompensata za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych, zwana dalej „rekompensatą”, może zostać przyznana na wniosek doktoranta:
 
1) przez dziekana, działającego na podstawie upoważnienia Rektora, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich ze środków finansowych wydziału – w przypadku doktoranta, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2) przez Rektora, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły doktorskiej – w przypadku doktoranta, o którym mowa w § 1 pkt 2.
 
2. Wysokość rekompensaty wynosi 60 zł.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 3.
1. Wniosek o przyznanie rekompensaty doktorant składa w terminach, o których mowa w ust. 2, do:
 
1) dziekana, za pośrednictwem dziekanatu – w przypadku doktoranta, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2) Rektora, za pośrednictwem Biura Szkół Doktorskich – w przypadku doktoranta, o którym mowa w § 1 pkt 2.
 
2. Wniosek składa się w trakcie roku akademickiego:
 
1) w semestrze zimowym – do dnia 20 października;
2) w semestrze letnim – do końca lutego.

 

§ 4.

Do czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych zalicza się prowadzenie badań w warunkach:
1) narażenia na działanie pyłów niewywołujących i wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej;
2) narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujących i kumulujących się w organizmie;
3) narażenia na promieniowanie ultrafioletowe, w tym przy spawaniu lub stosowaniu lamp w celach bakteriobójczych;
4) narażenia na mikroklimat gorący lub zimny;
5) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą;
6) narażenia na szkodliwe działanie miejscowej wibracji, w tym przy używaniu ręcznych narzędzi pneumatycznych;
7) natężenia hałasu przekraczającego dopuszczalne normy
8) narażenia na działanie czynników rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość – określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1225);
9) narażenia na promieniowanie jonizujące;
10) kontaktu (styczności) ze szkodliwym materiałem biologicznym (w tym materiał zakaźny, grupy 3 bądź 4 zagrożenia) lub chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami.

 

§ 5.

1. Rekompensata jest przyznawana doktorantowi na czas określony z uwzględnieniem czasu wykonywania badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w trakcie roku akademickiego.
2. Rekompensata przysługuje doktorantom wykonującym badania w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przez co najmniej 40 godzin w miesiącu.
3. Ewidencję czasu narażenia doktoranta na czynniki szkodliwe prowadzi pracownik administracyjny, do którego obowiązków należy obsługa administracyjna studiów doktoranckich albo szkoły doktorskiej, uwzględniając liczbę godzin przeprowadzonych badań wskazanych przez doktoranta. Wzór ewidencji określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji, o której mowa powyżej sprawuje odpowiednio Kierownik Studiów Doktoranckich albo Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

 

§ 6.

1. Rekompensata jest wypłacana co miesiąc z dołu, z zastrzeżeniem, że:
 
1) w przypadku przyznania doktorantowi rekompensaty zgodnie z wnioskiem złożonym w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 1, rekompensatę przysługującą za miesiąc październik wypłaca się łącznie jako wyrównanie, z rekompensatą przysługującą za miesiąc listopad;
2) w przypadku przyznania doktorantowi rekompensaty zgodnie z wnioskiem złożonym w terminie określonym w 3 ust. 2 pkt 2, rekompensatę przysługującą za miesiąc luty wypłaca się łącznie jako wyrównanie, z rekompensatą przysługującą za miesiąc marzec.
 
2. W przypadku złożenia przez doktoranta wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 2, odpowiednio dziekan albo Rektor może przyznać doktorantowi rekompensatę również za miesiące poprzednie, przysługującą od miesiąca, w którym wystąpiły warunki prowadzenia badań uzasadniające przyznanie doktorantowi rekompensaty. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 7.

1. W przypadku zmiany warunków prowadzenia badań, które uzasadniały przyznanie doktorantowi rekompensaty, odpowiednio dziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, albo Rektor uchyla rozstrzygnięcie o przyznaniu rekompensaty, na wniosek odpowiednio kierownika studiów doktoranckich albo dyrektora szkoły doktorskiej. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypłaty rekompensaty zaprzestaje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozstrzygnięcie o przyznaniu rekompensaty zostało uchylone.

 

§ 8.

Od rozstrzygnięć dziekana albo Rektora, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 w zw. z § 5 ust. 1 lub 2 oraz w § 7 ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie Rektora, wydane po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jest ostateczne.

 

§ 9.

Odpowiednio dziekanat albo Biuro Szkół Doktorskich prowadzi ewidencję doktorantów, którym przyznano rekompensatę.

 

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 118/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.

 

 

 

z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 
Prorektor ds. Studentów i  Jakości  Kształcenia
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 sierpnia 2022 roku, 9:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło