fbpx Zarządzenie nr 101/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 101/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 listopada 2019 roku
w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 20 listopada 2019 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Dziekan może przyznać doktorantowi ze środków finansowych wydziału, na wniosek doktoranta i po zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich, ryczałtową comiesięczną rekompensatę za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, zwaną dalej „rekompensatą”.

 

§ 2.

 1. Doktorant składa wniosek o przyznanie rekompensaty do dziekana:
 1. w semestrze zimowym – do dnia 20 października roku akademickiego,
 2. w semestrze letnim – do dnia 28 lutego lub 29 lutego roku akademickiego.
 1. Wzór wniosku doktoranta określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Do stwierdzenia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości warunków prowadzenia badań, uzasadniających przyznanie doktorantowi rekompensaty, stosuje się odpowiednio § 3 i § 4 zarządzenia nr 1/R/15 Rektora UG z dnia 7 stycznia 2015 r. ze zm. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego specjalnych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

 

§ 4.

 1. Dziekan może przyznać doktorantowi rekompensatę na czas określony w trakcie danego roku akademickiego, niezależnie od otrzymywania przez doktoranta stypendium doktoranckiego, stypendium projakościowego i świadczeń pomocy materialnej.
 2. W przypadku złożenia przez doktoranta wniosku w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2, dziekan może przyznać doktorantowi rekompensatę również za miesiące poprzednie, przysługującą od miesiąca, w którym wystąpiły warunki prowadzenia badań uzasadniające przyznanie doktorantowi rekompensaty.

 

§ 5.

 1. Wysokość rekompensaty w danym roku akademickim określa Rektor przed rozpoczęciem roku akademickiego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Dziekan, w zależności od możliwości finansowych wydziału, może przyznać doktorantowi rekompensatę w wysokości wyższej niż określona w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wysokość zwiększonej rekompensaty nie może być wyższa niż wysokość dodatku specjalnego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, określonego zarządzeniem nr 1/R/15 Rektora UG z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego specjalnych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, ze zm.

 

§ 6.

Rekompensata jest wypłacana co miesiąc z dołu, z zastrzeżeniem że:

 1. w przypadku przyznania doktorantowi rekompensaty zgodnie z wnioskiem złożonym w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1, rekompensatę przysługującą za miesiąc październik wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, z rekompensatą przysługującą za miesiąc listopad;
 2. w przypadku przyznania doktorantowi rekompensaty zgodnie z wnioskiem złożonym w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2, rekompensatę przysługującą za miesiąc luty wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, z rekompensatą przysługującą za miesiąc marzec;
 3. w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, rekompensatę przysługującą doktorantowi za poprzednie miesiące wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, z rekompensatą przysługującą za miesiąc marzec.

 

§ 7.

 1. W przypadku zmiany warunków prowadzenia badań, które uzasadniały przyznanie doktorantowi rekompensaty, dziekan cofa uprawnienie do rekompensaty, na wniosek kierownika studiów doktoranckich. Wzór wniosku kierownika studiów doktoranckich określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wypłaty rekompensaty zaprzestaje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawnienie do rekompensaty zostało cofnięte.

 

§ 8.

Od rozstrzygnięć dziekana w sprawie przyznania rekompensaty lub cofnięcia uprawnienia do rekompensaty doktorantowi przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 9.

Traci moc zarządzenie nr 89/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 roku.

 

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 stycznia 2020 roku, 8:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny