fbpx Zarządzenie nr 5/K/19 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie sposobu umieszczania i weryfikacji treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w intranecie | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/K/19
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
w sprawie sposobu umieszczania i weryfikacji treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w intranecie

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie § 59 ust. 4 i § 142 ust. 2 pkt 6 i 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2008 r. (ze zm.) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 1. W Uniwersytecie Gdańskim treści na stronach internetowych oraz w intranecie umieszczają upoważnieni pracownicy i studenci.
 2. Treści na stronach internetowych Uczelni mogą być umieszczane za pomocą panelu administracyjnego lub poprzez wysyłanie plików na serwer.
 3. Nadzór nad informacjami umieszczanymi na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego sprawują pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za problematykę, której strona dotyczy.
 4. Panel administracyjny Uczelnianego Systemu CMS umożliwia umieszczanie informacji w szczególności:
  1. na stronie głównej Uczelni,
  2. na witrynach dla studentów i doktorantów,
  3. na witrynach dotyczących działalności naukowej,
  4. na witrynie dotyczącej struktury organizacyjnej Uczelni (w tym witryny jednostek organizacyjnych),
  5. na stronie internetowej ze składem osobowym pracowników Uniwersytetu Gdańskiego,
  6. w Biuletynie Informacji Publicznej UG.
 5. Dostęp do panelu administracyjnego lub miejsca na serwerze (utworzenie konta, nadanie loginu i hasła) zapewniają wyznaczeni pracownicy Centrum Informatycznego na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez osobę wskazaną w § 3. Wniosek procedowany jest w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Wniosek o nadanie uprawnień edycyjnych w imieniu studentów/słuchaczy studiów podyplomowych i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne może złożyć kierownik jednostki organizacyjnej lub opiekun organizacji studenckiej, w szczególności dotyczy to kół naukowych i stowarzyszeń.
 6. Centrum Informatyczne prowadzi rejestr osób, które otrzymały prawo do umieszczania treści na stronach internetowych oraz w intranecie.
 7. Szczegółowe instrukcje obsługi dotyczące paneli administracyjnych Uniwersytetu Gdańskiego są dostępne po zalogowaniu do nich.

 

§ 2.

 1. W celu prawidłowego i odpowiedzialnego umieszczania treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się:
 1. Regulamin umieszczania treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zawierający m.in. wytyczne wynikające z Krajowych Ram Interoperacyjności,
 2. Listę wspieranych przez Centrum Informatyczne technologii i narzędzi informatycznych,
 3. Wzory wniosków o dostęp do panelu administracyjnego lub miejsca na serwerze.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ogłaszane są przez Dyrektora Centrum Informatycznego na stronach internetowych dotyczących Usług Informatycznych. 

 

§ 3.

Osobami właściwymi do zatwierdzania wniosków, o których mowa w § 1 ust. 5:

 1. na wydziałach: dziekani lub osoby przez nich wyznaczone,
 2. w administracji centralnej: Kanclerz lub osoby przez niego wyznaczone.

 

§ 4.

Nieaktualizowane strony internetowe oraz takie, których administratorzy nie są już związani z UG – będą zamykane i archiwizowane zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

 

§ 5.

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Centrum Informatycznego. 

 

§ 6.

Kanclerz UG może odmówić założenia usługi hostingowej lub usunąć już istniejącą z uwagi na wizerunek i interes UG.

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 17/K/12 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie sposobu umieszczania i weryfikacji treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w intranecie.

 

§ 8.

 1. W ciągu 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zarządzenia administratorzy i opiekunowie aktualnych stron internetowych zobowiązani są wystąpić z wnioskiem o ich utrzymanie lub założenie.
 2. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 5 – strony internetowe będą zamykane w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia zarządzenia.
 3. W ciągu 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zarządzenia odpowiednio:
 1. na wydziałach – dziekani,
 2. w administracji centralnej – Kanclerz,

zgłoszą osoby właściwe do zatwierdzania wniosków o założenie witryn internetowych oraz nadanie uprawnień do umieszczania treści na stronach internetowych UG.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
dr Mirosław Czapiewski

 

 

REGULAMIN UMIESZCZANIA TREŚCI

NA STRONACH INTERNETOWYCH

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator usługi – Centrum Informatyczne, które zarządza serwerami stron internetowych oraz nadaje uprawnienia do ich edycji;

 2. Edytor treści – osoba odpowiedzialna za redagowanie i publikowanie treści na stronie internetowej;

 3. Opiekun strony – osoba wskazująca edytorów treści oraz odpowiedzialna za zawartość strony pod względem prawnym i merytorycznym;

 4. Usługi Informatyczne (Usługi IT) - Usługi polegające na umożliwieniu publikacji treści na serwerach WWW UG. W skład Usług IT wchodzą:

- Usługa hostingowa – usługa polegająca na udostępnianiu społeczności UG przestrzeni na serwerach UG pod strony internetowe związane z prowadzoną działalnością (W ramach tej usługi może zostać uruchomiona nowa strona internetowa niewchodząca w skład Uczelnianego systemu CMS);

- Uczelniany System CMS - usługa polegająca na udostepnieniu społeczności UG narzędzia do edycji treści w centralnym systemie stron internetowych obejmującym witrynę główną, witryny wydziałowe oraz witryny innych jednostek międzyuczelnianych i ogólnouniwersyteckich;

 1. Społeczność UG – osoby, instytucje i organizacje posiadające status formalnej przynależności do struktury organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego;

 2. System CMS – system zarządzania treścią ułatwiający budowanie zaawansowanych stron internetowych z gotowych elementów, których obsługa nie wymaga wiedzy informatycznej. System ten zbudowany jest z panelu administracyjnego, który umożliwia: wprowadzanie treści, rozszerzanie zawartości o elementy związane z wyglądem (zwane dalej „motywami”) i elementy funkcjonalne (zwane dalej „wtyczkami”) oraz zarządzanie użytkownikami uprawnionymi do edycji danej strony.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady:

 1. administracji stron serwisu internetowego UG dostępnego pod adresem ug.edu.pl;

 2. administracji stron wydziałowych;

 3. administracji stron innych jednostek ogólnouniwersyteckich;

 4. uzyskania uprawnień do wprowadzania treści;

 5. wprowadzania treści na strony internetowe zgodnie m.in. z wytycznymi Krajowych Ram Interoperacyjności.

 

§ 3. Warunki uzyskania dostępu do usługi

 1. Dostęp do usług przyznawany jest na podstawie wniosku złożonego według zasad i wzoru opublikowanego na stronach internetowych Uczelni dotyczących Usług IT.

 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, administrator usługi kontaktuje się ze wskazanym we wniosku opiekunem strony/edytorem treści drogą e-mailową.

 3. Wniosek o nadanie uprawnień do edycji treści na stronach musi zawierać:

  1. imię i nazwisko edytora treści;

  2. numer pracownika lub numer albumu studenta/słuchacza studiów podyplomowych;

  3. adres e-mail w domenie ug.edu.pl;

  4. informację o tym, czego dotyczyć będą publikowane treści wraz z uzasadnieniem;

  5. adres strony internetowej lub działu, w którym mają być umieszczane informacje;

  6. informację, czy na podanej stronie będą publikowane dane osobowe;

  7. datę ważności konta nie późniejszą niż wynikająca z umowy o pracę lub przewidywana data zakończenia studiów;

  8. podpis bezpośredniego przełożonego/opiekuna;

  9. opinię przełożonego wyższego szczebla;

  10. podpis osoby zatwierdzającej z Centrum Informatycznego.

 4. Wniosek o usługę hostingową/założenie strony internetowej musi zawierać:

  1. informację o przeznaczeniu witryny, w szczególności jako:

   1. strony konferencji lub projektów naukowych (w tym przypadku należy podać również czas do kiedy strona ma być widoczna, nie dłuższy jednak niż okres trwałości projektu/konferencji),

   2. strony jednostek organizacyjnych UG, o ile nie mogą być związane z serwisem głównym lub wydziałowymi,

   3. strony stowarzyszeń związanych z UG,

   4. strony kół naukowych i organizacji studenckich,

   5. strony organizacji ogólnouniwersyteckich,

   6. inne strony społeczności UG;

  2. dane personalne i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) opiekuna merytorycznego strony;

  3. proponowaną nazwę poddomeny w domenie ug.edu.pl lub własnej domeny;

  4. opinię i podpis kierownika (projektu, konferencji, jednostki organizacyjnej, stowarzyszenia, opiekuna koła naukowego);

  5. podpis osoby zatwierdzającej z Centrum Informatycznego.

 5. W przypadku zadeklarowania publikowania danych osobowych w ramach wnioskowanej usługi edytor treści musi uzyskać uprawnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z procedurą opublikowaną na stronach internetowych uczelni dotyczącą polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

 6. Osoba uzyskująca dostęp do usługi zobowiązana jest zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi umieszczania treści na stronach internetowych UG opublikowanymi w serwisie Uczelni oraz stosować je w praktyce. W szczególności dotyczy to wymagań określonych rozporządzeniem Krajowych Ram Interoperacyjności dostosowania stron WWW dla osób niepełnosprawnych w oparciu o WCAG 2.0.

 

§ 4. Zakres realizowanych usług

Administrator usługi realizuje następujące zadania:

 1. dba o prawidłowe działanie serwisów internetowych;

 2. zakłada konta i nadaje uprawienia na podstawie zaakceptowanego wniosku;

 3. współpracuje z edytorami treści w zakresie usuwania usterek technicznych;

 4. zarządza hasłem dostępu do konta FTP i konta MySQL;

 5. zarządza limitem przestrzeni dyskowej na stronę;

 6. rozwija i aktualizuje wspierane narzędzia informatyczne zgodnie z listą opublikowaną w serwisie UG;

 7. archiwizuje lub usuwa strony zgodnie z zasadami określonymi w § 5;

 8. usuwa szkodliwe oprogramowania i pliki niezgodne z prawem.

 

§ 5. Zakres obowiązków edytorów treści

Edytor treści zobowiązany jest:

 1. dbać, żeby zamieszczane treści i materiały multimedialne były zgodne pod względem prawnym i merytorycznym z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w Uniwersytecie Gdańskim. Zabrania się m.in.: umieszczania treści zawierających nawołania do przemocy lub nienawiści oraz powszechnie uznawanych za niemoralne i nieetyczne, niezgodne z zasadami etycznymi pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi oraz Kodeksami Etyki obowiązującymi na UG, umieszczania materiałów pornograficznych, reklam i nielegalnego oprogramowania bądź odnośników do nich;

 2. stosować w praktyce zalecenia dotyczące umieszczania treści na stronach internetowych UG określone w § 3 ust. 6;

 3. informować administratora usługi o zaprzestaniu pełnienia swojej funkcji oraz o wyznaczeniu osoby, która przejmie po nim obowiązki;

 4. wyznaczyć lub przejąć obowiązki osoby pełniącej funkcję edytora treści w przypadku, gdy ta nie jest zdolna do jej pełnienia;

 5. przesyłać zgłoszenia o problemach z funkcjonowaniem strony do administratora usługi;

 6. stosować się do zaleceń administratora usługi, dostępnych na stronach internetowych Uczelni.

 

§ 6. Warunki zaprzestania świadczenia usługi

Administrator usługi ma obowiązek zamknąć stronę albo usunąć konto użytkownika w przypadku stwierdzenia, że:

 1. strona nie jest aktualizowana przez okres dłuższy niż 5 lat – nie dotyczy to stron konferencji i projektów, które muszą być utrzymywane przez dłuższy okres, zgodnie z założeniami i okresem trwałości projektu;

 2. systemy CMS lub skrypty znajdujące się na stronie użytkownika zagrażają bezpieczeństwu i stabilności działania usługi;

 3. konto jest używane do celów prywatnych lub zarobkowych;

 4. osoba, organizacja lub jednostka przestała należeć do społeczności UG;

 5. nie nastąpiło logowanie na konto przez okres co najmniej 12 miesięcy w przypadku edytora treści;

 6. edytor treści nie wypełnia swoich obowiązków zgodnie z § 5.

 

§ 7. Sposoby kontaktu z administratorem usługi

 1. Wnioski o uprawnienia należy składać poprzez system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

 2. Problemy w działaniu usługi oraz propozycje modyfikacji należy zgłaszać na adres e-mail: help@ug.edu.pl lub telefonicznie.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 maja 2019 roku, 12:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny