fbpx Zarządzenie nr 17/K/12 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie sposobu umieszczania i weryfikacji treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w intranecie | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 17/K/12
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 lipca 2012 roku
w sprawie sposobu umieszczania i weryfikacji treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w intranecie

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 55 ust. 4 i § 142 ust. 2 pkt 6) Statutu UG zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. W Uniwersytecie Gdańskim treści na stronach internetowych oraz w intranecie umieszczają upoważnieni pracownicy i studenci.
 2. Treści na stronach internetowych Uczelni mogą być umieszczane za pomocą panelu administracyjnego lub poprzez wysyłanie plików na serwer.
 3. Nadzór nad informacjami umieszczanymi na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego sprawują kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie za problematykę, której strona dotyczy.
 4. Panel administracyjny umożliwia umieszczanie informacji w szczególności:
  1. na stronie głównej Uczelni,
  2. na witrynach dla studentów i doktorantów,
  3. na witrynach dotyczących działalności naukowej,
  4. na witrynie dotyczącej struktury organizacyjnej Uczelni (w tym witryny jednostek organizacyjnych),
  5. na stronie internetowej ze składem osobowym pracowników Uniwersytetu Gdańskiego,
  6. w bazie wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Dostęp do panelu administracyjnego lub miejsca na serwerze (utworzenie konta, nadanie loginu i hasła) zapewniają wyznaczeni pracownicy Ośrodka Informatycznego na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez przełożonego wyższego szczebla. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 6. Ośrodek Informatyczny prowadzi wykaz osób, które otrzymały prawo do umieszczania treści na stronach internetowych oraz w intranecie.
 7. Szczegółowe instrukcje obsługi dotyczące Paneli Administracyjnych Uniwersytetu Gdańskiego są dostępne po zalogowaniu bezpośrednio w odpowiednich panelach.
 8. Informacje na stronach internetowych nieobsługiwanych przez panel administracyjny, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej merytorycznie za problematykę poruszaną na danej witrynie - umieszczają wyznaczeni pracownicy Ośrodka Informatycznego.

 


§ 2

W celu prawidłowego i odpowiedzialnego umieszczania treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się:

 1. Wytyczne dotyczące umieszczania informacji na witrynach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego powiązanych z internetową wersją struktury organizacyjnej Uczelni, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 2. Instrukcję ograniczania dostępu do treści umieszczonych w Internecie tylko do komputerów z sieci UG, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Ośrodka Informatycznego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 kwietnia 2019 roku, 12:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz