fbpx Zarządzenie nr 117/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 117/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 grudnia 2017 roku
w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2191) w związku z art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ze zm.) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 137/R/16 Rektora UG z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 3.

Nadzór nad postanowieniami Regulaminu sprawuje Kanclerz.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 marca 2023 roku, 11:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz