fbpx Zarządzenie nr 25/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 25/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 marca 2017 roku
w sprawie Regulaminu zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim określający procedury związane z inicjowaniem, przygotowaniem realizacją, rozliczeniem, zakończeniem realizacji i archiwizacją projektów finansowanych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie współfinansowania programów międzynarodowych, Narodowego Centrum Nauki w zakresie programów międzynarodowych, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w zakresie programów międzynarodowych, funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych, europejskich mechanizmów finansowych, programów Unii Europejskiej, programów międzynarodowych, zagranicznych instytucji publicznych i prywatnych.

 

§ 2.

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje urzędujący Prorektor ds. Rozwoju.

 

§ 3.

Regulamin zarządzania projektami w Uniwersytecie Gdańskim dotyczy Projektów przygotowywanych przez pracowników UG. 

 

§ 4.

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 65/R/15 z dnia 19 czerwca 2015 rokuw sprawie Regulaminu zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz