fbpx Zarządzenie nr 65/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 65/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 65/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
19 czerwca 2015 roku
w sprawie Regulaminu zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim określający procedury związane z inicjowaniem, przygotowaniem realizacją, rozliczeniem, zakończeniem realizacji i archiwizacją projektów finansowanych w ramach: funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych, europejskich mechanizmów finansowych, programów Unii Europejskiej oraz programów międzynarodowych.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Prorektor ds. Rozwoju i Finansów.
 
§ 3
Regulamin zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim dotyczy Projektów przygotowywanych przez pracowników UG. 
 
§ 4
Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 11/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim.
 
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz