fbpx Zarządzenie nr 11/K/15 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 11/K/15
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 września 2015 roku
w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Na podstawie § 59 ust. 4 oraz § 142 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadza się:
 1. Zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim UG, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. Wzór wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego lub pokoju jednoosobowego w domu studenckim UG, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 4. Wzór wniosku o zamianę miejsca w domu studenckim UG, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 5. Wzór wniosku o przyznanie miejsca/pokoju w domu studenckim UG w czasie wakacji, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 6. Regulamin mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 7. Procedurę windykacji zaległych opłat za zamieszkanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
 8. Wzór pisma – informacja o zaleganiu z płatnością za zamieszkanie w domu studenckim, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
 9. Wzór pisma – wezwanie do zapłaty (dotyczy osoby niemieszkającej już w domu studenckim), stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia,
 10. Wzór pisma - wezwanie do zapłaty (dotyczy osoby nadal mieszkającej w domu studenckim), stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia,
 11. Wzór pisma – decyzja o cofnięciu przydziału w domu studenckim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Traci moc obowiązującą zarządzenie Kanclerza UG nr 7/K/13 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała


____________________________

Załącznik nr 6 do zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15

 

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

§ 1.

Celem Regulaminu jest ustalenie porządku wewnętrznego w domu studenckim oraz określenie wzajemnych relacji, obowiązków i uprawnień jego mieszkańców i samorządu mieszkańców wobec obowiązków i uprawnień administracji domu studenckiego o raz obowiązujących przepisów ogólnych.

 

Rozdział I

Zasady ogólne

 

§ 2.

1.       Dom studencki jest miejscem czasowego zamieszkania uprawnionych do tego mieszkańców oraz integralną częścią Uniwersytetu Gdańskiego.

2.       Zarządzanie i administrowanie domem studenckim odbywa się poprzez Kierownika Działu Studenckich Spraw Socjalnych, bezpośrednio przez Kierownika lub Specjalistę Kierującego Zespołem Domów Studenckich. Nadzór administracyjny sprawuje Kanclerz lub jego Zastępca.

3.       Reprezentantem ogółu mieszkańców jest Rada Samorządu Mieszkańców, zwana dalej: RSM, wybierana demokratycznie przez wszystkich mieszkańców domu studenckiego. RSM wraz z Kierownikiem lub Specjalistą Kierującym Administracją Obiektów odpowiedzialna jest za przestrzeganie przez mieszkańców postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad ogólnych, moralnych i etycznych.

4.     Sprawy o wykroczenia, do których doszło na terenie domu studenckiego kierowane są do odpowiedniej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej poprzez administrację domów studenckich lub Przewodniczącego RSM za pośrednictwem prodziekana wydziału z powiadomieniem Działu Studenckich Spraw Socjalnych oraz Prorektora ds. Studenckich.

 

Rozdział II

Prawa mieszkańca domu studenckiego UG

 

§ 3.

Mieszkaniec domu studenckiego ma prawo do:

1)    Zajęcia przydzielonego mu miejsca zakwaterowania oraz użytkowania mebli i wyposażenia w postaci kołdry, poduszki, koca oraz innego wyposażenia i urządzeń przypisanych do pokoju.

2)    Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu domu studenckiego, przeznaczonych do ogólnego użytkuna podstawie Karty Mieszkańca domu studenckiego, którą należy pozostawić w recepcji akademika do czasu zakończenia korzystania z pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu.

3)    Przyjmowania gości w swoim pokoju mieszkalnym. Osoby odwiedzające mieszkańca domu studenckiego zobowiązane są do podania imienia i nazwiska mieszkańca, do którego przychodzą w odwiedziny, okazania pracownikowi portierni swojego dowodu tożsamości w celu odnotowania przybycia w książce gości. Za właściwe zachowanie się osoby odwiedzającej na terenie domu studenckiego odpowiada mieszkaniec pokoju, którego jest ona gościem.

4)    Organizowania imprez okolicznościowych pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody administracji danego domu studenckiego oraz ustalenia wspólnie z administracją miejsca i terminu imprezy. Za sprzątanie pomieszczenia, w którym odbywać się będzie impreza okolicznościowa odpowiada jej organizator (mieszkaniec), natomiast administracja domu studenckiego zobowiązana jest po zakończeniu imprezy do odbioru stanu pomieszczenia i spisania ewentualnych szkód. Koszt strat zobowiązany jest pokryć organizator imprezy. Mieszkaniec odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie zaproszonych przez siebie gości, których liczba w przypadku imprezy zorganizowanej nie może przekroczyć 30 osób.

5)    Korzystania z pokoju gościnnego lub studenckiego na podstawie rezerwacji (odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem).

6)    Przenocowania nieodpłatnie w swoim pokoju za zgodą współmieszkańców:

a)       odwiedzających studenta członków najbliższej rodziny (rodziców, współmałżonka, rodzeństwa) przez okres nie dłuższy niż 3 doby w miesiącu,

b)      studenta posiadającego aktualną Kartę Mieszkańca innego domu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego bez ograniczeń liczby noclegów.

7)      Przyjmowania gości w pokoju studenckim (za zgodąwspółmieszkańców), odpłatnie po godzinie 24:00 (zgodnie z obowiązującym cennikiem).

8)      Kandydowania w wyborach do RSM, uczestniczenia w ustalaniu i realizacji programu jej działalności.

9)      Uczestniczenia w życiu domu studenckiego i współdecydowania za pośrednictwem RSM o wszystkich sprawach dotyczących życia i funkcjonowania domu studenckiego.

10)  Zgłaszania bezpośrednio lub za pośrednictwem RSM swoich uwag dotyczących administrowania domem studenckim do Kierownika Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

 

Rozdział III

Obowiązki mieszkańca w domu studenckiego UG

 

§ 4.

Mieszkaniec domu studenckiego ma obowiązek:

1)      Przestrzegania przepisów meldunkowych.

2)      Przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Zasadach przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich UG.

3)      Uiszczania opłaty za zamieszkanie według obowiązującego cennika i zasad odpłatności.

4)      Natychmiastowego poinformowania administracji domu studenckiego o:

a)       ukończeniu studiów,

b)      skreśleniu z listy studentów,

c)       skierowaniu na urlop dziekański,

d)      skierowaniu na powtarzanie roku,

e)       wszystkich innych zdarzeniach powodujących zmianę w wysokości odpłatności.

5)        Przestrzegania zasad współżycia społecznego mieszkańców, poszanowanie prawa do niezakłóconej ciszy w czasie nauki i wypoczynku. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00do 6:00, natomiast w czasie weekendu od 24:00do 6:00.

6)      Nienarażania innych osób na szkodliwe lub uciążliwe skutki swego zachowania.

7)      Utrzymania czystości i porządku we własnym pokoju oraz pomieszczeniach i miejscach ogólnego użytku, a także dbanie o właściwą eksploatację powierzonego sprzętu. Utrzymanie czystości i porządku winno polegać w szczególności na:

a)       bezwzględnym usuwaniu resztek produktów spożywczych, rozlanych płynów;

b)      zabezpieczaniu worków ze śmieciami (pełne worki wyrzucać do śmietnika);

c)       w domach studenckich, w których istnieją pojemniki do segregacji śmieci, konieczności dostosowania się do zasad segregacji;

d)      sprzątaniu łazienek znajdujących się w węzłach mieszkalnych (dbanie o czystość we wszystkich sanitariatach - umywalkach, prysznicach, muszlach klozetowych). Mieszkaniec domu studenckiego we własnym zakresie dokonuje zakupu środków i wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w ww. pomieszczeniach.

8)      Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, w szczególności do znajomości oraz przestrzegania obowiązującej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

9)      W przypadku zauważenia pożaru niezwłocznego zawiadomienia pracownika portierni i straży pożarnej.

10)  Niezwłocznego informowania administracji domu studenckiego lub wezwania pogotowia ratunkowego w razie stwierdzenia nieszczęśliwego wypadku.

11)  Powiadomienia administracji domu studenckiego o:

a)      poważnej chorobie współmieszkańca lub jego nieuzasadnionej nieobecności,

b)      nieprawidłowościach w działaniu urządzeń i zabezpieczenia domu studenckiego.

12)  Okazywania karty mieszkańca i legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego na żądanie pracownika portierni, administracji domów studenckich lub członka RSM.

 

§ 5.

1.      W domu studenckim niedozwolone jest:

1)      Dokonywanie we własnym zakresie wszelkich napraw instalacji elektrycznej oraz zakładanie prowizorycznych instalacji elektrycznych.

2)      Korzystanie z prowizorycznych urządzeń grzewczych oraz grzałek nurkowych (zgodę na sporadyczne użytkowanie grzejników i kuchenek może wydać wyłącznie administracja domów studenckich).

3)      Osłanianie żarówek, czujek przeciwpożarowych oraz kratek wentylacyjnych.

4)      Przechowywanie w pokojach substancji łatwopalnych (m.in. takich jak benzyna, spirytus, odczynniki chemiczne, itp.).

5)      Pozostawienie bez dozoru włączonych odbiorników energii elektrycznej.

6)      Samowolne montowanie anten (wchodzenie na parapety okienne i dachy).

7)      Samowolne dokonywanie zmian w wyposażeniu pokoju i pomieszczeniach ogólnego użytku (np. instalowanie pralek w pokojach).

8)      Dokonywanie samowolnej zmiany pokoju zamieszkania.

9)      Dokonywanie wymiany zamków do drzwi i dorabianie kluczy bez zgody administracji domów studenckich.

10)  Przetrzymywanie w pomieszczeniach domu studenckiego wszelkich zwierząt.

11)  Palenie tytoniu na terenie domu studenckiego, a także wrzucanie niedopałków papierosów i zapałek do koszy przeznaczonych na składowanie odpadków.

12)  Spożywanie napojów alkoholowych zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).

2.  W przypadku naruszania zasad Regulaminu Mieszkańca lub Zasad Kwaterowania Prorektor ds. Studenckich, Kanclerz lub jego zastępca w porozumieniu z OKS mogą orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego lub o utracie prawa do zamieszkania w domu studenckim.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 września 2021 roku, 12:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz