fbpx Zarządzenie nr 7/K/16 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/K/15 Kanclerza UG w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 7/K/16
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
19 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/K/15 Kanclerza UG w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 59 ust. 4 oraz § 142 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 49/15 Senatu UG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 11/K/15 Kanclerza UG z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego:

1) w załączniku nr 1 (Zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego) w § 26:

a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu

„3a. Ustalenie z dłużnikiem nowego terminu płatności lub harmonogramu spłat oraz spisanie stosownego porozumienia, powoduje wstrzymanie kolejnych czynności windykacyjnych z wyjątkiem monitoringu należności. W przypadku naruszenia ustalonego terminu płatności należy ponownie podjąć wstrzymane czynności.”;

b) ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Nieuregulowanie zaległości zgodnie z ust. 3 lub 3a skutkuje również automatycznym cofnięciem przydziału miejsca w domu studenckim (pismo o cofnięciu przydziału miejsca kierowane do dłużnika przez administrację domu studenckiego).”;

2) w załączniku nr 7 (Procedura windykacji zaległych opłat za zamieszkanie w domu studenckim UG) w ust. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Ustalenie z dłużnikiem nowego terminu płatności lub harmonogramu spłat oraz spisanie stosownego porozumienia, powoduje wstrzymanie kolejnych czynności windykacyjnych z wyjątkiem monitoringu należności. W przypadku naruszenia ustalonego terminu płatności należy ponownie podjąć wstrzymane czynności;”;

3) załącznik nr 9 i załącznik nr 10 (wezwania do zapłaty) otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

_________________________________

załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15 ze zm.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC I KWATEROWANIA

W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

Rozdział I

Przyznawanie miejsc w domach studenckich

 

§ 1.

Każdego roku najpóźniej do 31 maja Odwoławcza Komisja Stypendialna UG, zwana dalej OKS, dokonuje rozdziału miejsc w domach studenckich na poszczególne wydziały do wykorzystania w kolejnym roku akademickim. Rozdział dokonywany jest wg poniższych zasad:

1) Nie mniej niż 70% ogólnej liczby miejsc, przydzielana jest do dyspozycji Wydziałowym Komisjom Stypendialnym UG, zwanym dalej WKS, proporcjonalnie do liczby studentów wydziału z uwzględnieniem współczynnika procentowego udziału studentów zamiejscowych w ogólnej liczbie studentów wydziału.

2) Pozostała liczba miejsc tworzy tzw. „pulę ogólnouczelnianą”.

§ 2.

1. O miejsce w domu studenckim na okres roku akademickiego mogąubiegać się osoby, które nie zalegają z płatnościami w domu studenckim w poprzednim roku akademickim:

1) studenci UG, w tym także:

a) studenci UG niebędący obywatelami polskimi,

b) studenci UG wraz z małżonkami i dziećmi,

2) studenci zagraniczni w ramach programów wymiany studenckiej,

3) osoby odbywające w UG praktyki lub staż naukowy,

4) doktoranci i pracownicy UG,

5) absolwenci UG do 2 lat od ukończenia studiów,

6) studenci innych uczelni.

2. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na pisemny wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia 11/K/15. W przypadku osób wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 możliwe jest przyznanie miejsca na wniosek jednostki opiekującej się studentem (Instytuty, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów Erasmus, Biuro Obsługi Zagranicznej Studentów).

3. Studenci wymienieni w ust. 1 pkt 1, kierują wniosek do właściwej WKS, za wyjątkiem osób wymienionych w ust. 6. Wniosek skierowany do WKS winien być złożony w dziekanacie właściwego wydziału. WKS opracowują własne regulaminy określające zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG, a w szczególności terminy oraz wykaz dodatkowej dokumentacji uzasadniającej złożenie wniosku.

4. Wykazy osób, którym WKS przyznały miejsca w domach studenckich wywieszane będą na tablicach ogłoszeń w dziekanatach właściwych wydziałów. Kopie wykazów przesyłane będą takżedo Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

5. WKS dysponują przydzielonymi miejscami w domach studenckich, zgodnie z § 1 pkt 1, do 5 października każdego roku. Po tym terminie w trakcie całego roku akademickiego zwalniające się miejsca w domach studenckich powiększają pulę ogólnouczelnianą.

6. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 2-6, studenci obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej oraz studenci starający się o pokoje małżeńskie lub pokoje jednoosobowe kierują wnioski do OKS. Wnioski te winny być złożone w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych. Wzór wniosku o przyznanie miejsca stanowi załącznik nr 2, a wzór wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego lub pokoju jednoosobowego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia 11/K/15. Do wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego należy dołączyć kopię odpisu aktu małżeństwa. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na szczególną sytuację życiową, student może ubiegać się o przyznanie pokoju jednoosobowego. W tej sytuacji wniosek powinien być poparty dodatkową dokumentacją (dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia) i opisem sytuacji wnioskodawcy.

7. Osoby wymienione w ust. 6 ubiegając się o miejsce w domu studenckim na nowy rok akademicki winny złożyć wniosek do 1 września każdego roku. Termin rozpatrywania wniosków przez OKS ustala się do 10 września każdego roku.

8. Osoby składające wniosek po terminie określonym w ust. 5 winny skierować go do OKS i złożyć w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych. Wnioski rozpatrywane będą na kolejnych posiedzeniach OKS, a miejsca przyznawane w miarę wolnych miejsc z puli ogólnouczelnianej.

9. Informacje dotyczące miejsc przyznanych przez OKS, dostępne są w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych.

§ 3.

1. Przyznawanie miejsca w domach studenckich odbywa się przy zachowaniu zasady, iż pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, któremu jednocześnie:

1) codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,

2) znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,

3) który nie ukończył ztytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

2. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domu studenckim z puli ogólnouczelnianej mają:

1) studenci UG samotnie wychowujący dziecko,

2) małżeństwa studentów UG z dzieckiem,

3) małżeństwa studenta UG ze studentem innej uczelni posiadające dziecko,

4) małżeństwa studenta UG z osobą niebędącą studentem posiadające dziecko,

5) małżeństwa studentów UG,

6) małżeństwa studenta UG ze studentem innej uczelni,

7) małżeństwa studenta UG z osobą niebędącą studentem,

8) studenci obcokrajowcy podejmujący naukę na Uniwersytecie Gdańskim,

9) pozostali studenci UG,

10) pozostałe osoby wymienione w § 2 ust. 1.

3. Miejsce zostaje przyznane na semestr lub do końca danego roku akademickiego.

4. Jednej osobie przysługuje jedno miejsce normatywne. Dopuszczalne jest wnioskowanie o przyznanie pokoju do wyłącznej dyspozycji. W takim przypadku odpłatność za pokój wieloosobowy do wyłącznej dyspozycji równa jest sumie odpłatności za każde miejsce normatywne w pokoju.

§ 4.

Zakwaterowanie w domu studenckim następuje na podstawie:

1) wykazu studentów, którym WKS przyznała miejsca w domach studenckich,

2) wykazu osób, którym OKS przyznała miejsca w domach studenckich,

3) imiennego skierowania wystawionego przez Dział Studenckich Spraw Socjalnych.

§ 5.

Na wniosek studenta, za zgodą wszystkich mieszkańców danego pokoju oraz po zasięgnięciu opinii administracji właściwego domu studenckiego, istnieje możliwość dokwaterowania dodatkowej osoby (ponad ustalone miejsca normatywne). Skierowanie na takie miejsce wydaje Dział Studenckich Spraw Socjalnych.

§ 6.

1. Zamiany przyznanego domu studenckiego mogą być dokonywane na zasadach określonych przez OKS.

2. Wnioski w tej sprawie należy składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia 11/K/15.

3. Zamiar zamiany miejsca należy zgłosić w ciągu 5 pierwszych dni każdego miesiąca, w którym ma nastąpić przekwaterowanie. W przypadku zamiany miejsc i domów studenckich płatności należy dokonywać za pełen miesiąc w docelowym domu studenckim. Możliwa jest zamiana miejsc po wyżej wskazanym terminie - w tym przypadku płatności należy regulować dobowo w każdym z zamieszkiwanych domów studenckich.

§ 7.

Warunkiem zamieszkania w domu studenckim jest brak zaległości w opłatach za zakwaterowanie. Osoby posiadające zaległości nie mają prawa do zamieszkania do czasu ich uregulowania.

§ 8.

1. Studenci, którzy otrzymali miejsca w domu studenckim, przyznane przez WKS lub OKS, mają prawo do wprowadzenia się odpłatnie na 3 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego (odpłatność dobowa zgodnie z obowiązującym cennikiem). Przydział miejsca ważny jest przez 5 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.

2. Osoby, które otrzymały miejsca w domu studenckim przyznane przez OKS po terminie określonym w § 2 ust. 5, dostaną imienne skierowania wystawione przez Dział Studenckich Spraw Socjalnych i są zobowiązane do wprowadzenia się w ciągu 3 dni od daty przydziału miejsca.

3. Osoby, które przekroczą terminy wymienione w ust. 1 i 2 oraz nie powiadomią administracji właściwego domu studenckiego o przyczynie późniejszego zakwaterowania, tracą przydział.

§ 9.

1. Limit miejsc w poszczególnych domach studenckich przeznaczonych do zamieszkania w okresie wakacji przez osoby określone w § 2 ust. 1 pkt 1-5 ustala Kanclerz lub jego zastępca.

2. OKS może przyznać osobom określonym w § 2 ust. 1 pkt 1-5 miejsce w domu studenckim na okres wakacji. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia 11/K/15. Wniosek o przyznanie miejsca wraz z dokumentami uzasadniającymi powód pozostania na okres wakacji skierowany do OKS winien być złożony w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych do 10 czerwca każdego roku. Termin rozpatrywania wniosków przez OKS ustala się do dnia 20 czerwca każdego roku.

3. Informacje dotyczące miejsc przyznanych na okres wakacji przez OKS dostępne są w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych.

4. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim na okres wakacji mają osoby określone w § 3 ust. 2 z wyłączeniem § 2 ust.1 pkt 6.

5. Osoby, które otrzymały miejsca w domu studenckim na okres wakacji przyznane przez OKS zostaną zakwaterowane na podstawie wykazu osób otrzymujących miejsce na okres wakacji lub imiennego skierowania wystawionego przez Dział Studenckich Spraw Socjalnych. Do terminu ważności przydziału miejsca w domu studenckim na okres wakacji mają zastosowanie odpowiednio przepisy określone w § 8 z zastrzeżeniem, że ww. termin liczony jest od początku wakacji, tj. 1 lipca każdego roku.

6. Warunkiem złożenia wniosku i zamieszkania w domu studenckim na okres wakacji jest brak zaległości w opłatach za zakwaterowanie. Osoby posiadające zaległość w ww. opłatach nie mają prawa do ubiegania się o miejsce i zamieszkania do momentu uregulowania zaległości. Osoby zamieszkujące w domu studenckim w roku akademickim mają obowiązek potwierdzić wniosek w administracji ostatniego domu studenckiego.

§ 10.

W przypadku naruszenia niniejszych zasad Prorektor ds. Studenckich, Kanclerz lub jego zastępca w porozumieniu z OKS mogą orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego lub o utracie prawa do zamieszkania w domu studenckim.

§ 11.

Mieszkaniec domu studenckiego, który w celu uzyskania miejsca w domu studenckim przedstawił nieprawdziwe dane lub dokumenty, z chwilą ujawnienia tego faktu traci prawo do zamieszkania w domu studenckim.

 

§ 12.

Mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest do informowania administracji właściwego domu studenckiego o zmianie swojej sytuacji życiowej mającej wpływ na decyzję o przyznaniu miejsca, a w szczególności o utracie statusu studenta, doktoranta lub pracownika UG.

 

Rozdział II

Zasady kwaterowania w domach studenckich

 

§ 13.

W przypadku zamieszkiwania przez okres dłuższy niż 2 tygodnie pojedynczo w pokoju wieloosobowym mieszkaniec domu studenckiego ma obowiązek dokwaterować się do pokoju z wolnymi miejscami wskazanego przez administratora domu studenckiego lub ponosić odpłatność za wszystkie miejsca normatywne w pokoju zgodnie z cennikiem opłat za zamieszkanie.

§ 14.

Przed zakwaterowaniem się w pokoju mieszkaniec zobowiązany jest zapoznać się z:

1) zasadami przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich,

2) regulaminem mieszkańca,

3) przepisami i instrukcjami BHP,

4) przepisami przeciwpożarowymi.

Ww. dokumenty dostępne są w administracji danego domu studenckiego. Zapoznanie się z dokumentacją należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.

 

§ 15.

1. Ważność skierowania na zamieszkanie w domu studenckim w trakcie roku akademickiego wygasa w przypadku:

1) skreślenia z listy studentów,

2) upływu planowanego terminu ukończenia studiów.

2. Mieszkaniec domu studenckiego, którego skierowanie straciło ważność winien opuścić dom studencki w ciągu 14 dni zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu lub dostarczyć nowe skierowanie.

3. Najpóźniej w dniu opuszczenia domu studenckiego mieszkaniec zobowiązany jest do rozliczenia się ze stanu wcześniej zajmowanego pokoju i z pobranego sprzętu oraz uregulowania ewentualnych należności. Termin zdania pokoju należy uzgodnić wcześniej z administracją domu studenckiego.

4. Wyprowadzając się mieszkaniec ma obowiązek zabrania wszystkich przedmiotów będących jego własnością a w przypadku mieszkańców niebędących studentami UG dodatkowo do rozliczenia kaucji zwrotnej.

5.  Cofniecie przydziału miejsca w domu studenckim następuje natychmiastowo w przypadku, gdy mieszkaniec:

1) nie korzysta z przyznanego miejsca przez okres dłuższy niż 5 dni (chyba, że miejsce zostanie wcześniej zarezerwowane tj. zgłoszone zostanie wcześniej w administracji właściwego domu studenckiego uzasadnione opóźnienie w zakwaterowaniu),

2)  uchyla się od obowiązku meldunkowego,

3)  zalega z opłatą za miejsce w domu studenckim i nie uregulował płatności zgodnie z terminem (Procedura windykacji),

4)  uporczywie nie przestrzega postanowień niniejszych zasad,

5)  przedstawił nieprawdziwe dane we wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim lub w dołączonych do niego dokumentach.

6. W szczególnych przypadkach Prorektor ds. Studenckich, Prodziekan Wydziału, Kanclerz lub jego zastępca może orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego.

§ 16.

W trakcie kwaterowania pracownik administracji wspólnie z mieszkańcem określa stan pokoju i jego wyposażenie. Ewentualne uwagi zostają wpisane do książki wyposażenia pokoju. Fakt zakwaterowania studenta administracja potwierdza wydaniem Karty Mieszkańca.

§ 17.

Mieszkaniec odpowiada materialnie i w uzasadnionych przypadkach dyscyplinarnie za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia powierzonego sprzętu oraz substancji mieszkaniowej w domu studenckim, spowodowane przez niego lub jego gości. Przyjęcie odpowiedzialności materialnej w momencie zakwaterowania mieszkaniec stwierdza przez złożenie podpisu na deklaracji przechowywanej przez administrację domów studenckich.

§ 18.

W przypadku stwierdzenia zniszczeń lub braków w wyposażeniu, mieszkaniec ma obowiązek pokryć koszt naprawy szkody (osobom, od których pobierana jest kaucja, kwotę przeznaczoną na pokrycie naprawy szkody potrąca się z kaucji zwrotnej). Kalkulację kosztów zniszczeń sporządza inspektor nadzoru budowlanego lub pracownik administracji w porozumieniu z Działem Zamówień Publicznych, korzystając z cen produktów wg obowiązujących przetargów.

§ 19.

W przypadku, gdy występują uzasadnione przesłanki, administracja domów studenckich wspólnie z przedstawicielami Rady Samorządu Mieszkańców dokonuje sprawdzenia stanu pokoi i ich wyposażenia. Niezależnie od tych przeglądów administracja domów studenckich w obecności mieszkańca jest uprawniona do dokonania lustracji pokoju pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego, sprawdzenia urządzeń technicznych oraz zabezpieczenia ogólnego.

 

Rozdział III

Zasady odpłatności i regulowania należności za miejsce w domu studenckim UG

 

§ 20.

Zgodnie ze Statutem UG osobą zarządzającą mieniem i gospodarką UG, w tym domami studenckimi jest Kanclerz.

 

§ 21.

Wysokość odpłatności za miejsce normatywne w domu studenckim ustala Kanclerz. Odpłatność kalkulowana jest na podstawie danych z ubiegłego roku akademickiego dotyczących kosztów generowanych przez domy studenckie, wpływów osiągniętych podczas kwaterowania turystów w okresie letnim, wpływów kontrahentów wynajmujących pomieszczenia bądź prowadzących działalność gospodarczą w domach studenckich, wpływów pochodzących od mieszkańców w czasie roku akademickiego. Zestawienie powyższych danych przedstawia Kanclerzowi lub jego zastępcy Dział Studenckich Spraw Socjalnych.

 

§ 22.

W przypadku zamieszkiwania w domu studenckim przez pełen miesiąc obowiązuje opłata miesięczna, natomiast w przypadku zamieszkiwania od 5. dnia miesiąca obowiązuje opłata dobowa naliczana za każdy dzień pobytu w każdym z akademików. Wyjątek stanowi opłata za miesiąc październik, za który należy dokonać opłaty z góry bez względu na rzeczywistą liczbę dni pobytu w październiku (wliczane są także dni ewentualnej rezerwacji miejsca tj. zgłoszenia wcześniej w administracji domu studenckiego uzasadnionego opóźnienia w zakwaterowaniu).

 

§ 23.

Wysokość odpłatności miesięcznej i dobowej za miejsce w domu studenckim ustalana jest przed rozpoczęciem roku akademickiego i podawana do wiadomości zarządzeniem Kanclerza.

 

§ 24.

1. Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk do 15. każdego miesiąca (indywidualny numer konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl). Osoby niebędące studentami UG uiszczają opłaty we wskazanym powyżej terminie w portierni właściwego domu studenckiego.

2. Należność za pojedyncze noclegi uiszcza się na bieżąco w portierni właściwego domu studenckiego. W miesiącu czerwcu opłatę uiszcza się za liczbę przemieszkanych dni.

3. Osoby niebędące studentami UG, które otrzymały zgodę OKS na zamieszkanie w domu studenckim, przy zakwaterowaniu zobowiązane są do wpłacenia kaucji zwrotnej, płatnej z góry w wysokości jednomiesięcznej opłaty za miejsce w danym domu studenckim. Opłatę uiszcza się w administracji właściwego domu studenckiego lub na konto UG (koniecznie z opisem czego dotyczy wpłata).

 

§ 25.

W wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego termin wpłaty należności za miejsce normatywne może zostać przedłużony lub zaległość rozłożona na raty. Wnioski w tej sprawie należy kierować do Kanclerza UG lub jego Zastępcy.

§ 26.

1. Administracja danego domu studenckiego weryfikuje na bieżąco płatności za miejsce w domu studenckim i przekazuje informacje do Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

2. W przypadku stwierdzenia zaległości mieszkańca w opłatach za jeden miesiąc, po 14. dniach administracja przekazuje dłużnikowi wezwanie do zapłaty z 14. dniowym terminem na uregulowanie zaległości zgodnie z Procedurą windykacji zaległych opłat za zamieszkanie w domu studenckim UG.

3.W przypadku stwierdzenia braku wpłaty we wskazanym w ust. 2 terminie, administracja domu studenckiego przekazuje sprawę zadłużenia mieszkańca do Działu Studenckich Spraw Socjalnych, który ostatecznie wzywa do uregulowania powstałych zaległości.

3a. Ustalenie z dłużnikiem nowego terminu płatności lub harmonogramu spłat oraz spisanie stosownego porozumienia, powoduje wstrzymanie kolejnych czynności windykacyjnych z wyjątkiem monitoringu należności. W przypadku naruszenia ustalonego terminu płatności należy ponownie podjąć wstrzymane czynności.

4. Nieuregulowanie zaległości zgodnie z ust. 3 lub 3a skutkuje również automatycznym cofnięciem przydziału miejsca w domu studenckim (pismo o cofnięciu przydziału miejsca kierowane do dłużnika przez administrację domu studenckiego). W przypadku, gdy mieszkaniec nie opuszcza zajmowanego miejsca po upłynięciu terminu 14. dni wskazanych w cofnięciu przydziału miejsca - administracja domu studenckiego przekazuje sprawę do Biura Prawnego UG w celu wszczęcia postępowania o eksmisję w stosunku do dłużnika.

5. Student, który został skreślony z listy studentów oraz osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w trakcie zamieszkania jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na podstawie korekty przedstawionej przez administrację domu studenckiego i dokonania wpłaty kaucji, o której mowa w § 24 ust. 3.

 

__________________________

Załącznik nr 7 do zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15 ze zm.

 

PROCEDURA WINDYKACJI ZALEGŁYCH OPŁAT
ZA ZAMIESZKANIE W DOMU STUDENCKIM UG

1.  W przypadku stwierdzenia zaległości w opłatach za jeden miesiąc, administracja domu studenckiego, korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia 11/K15, pisemnie informuje mieszkańca o powstałym opóźnieniu w płatnościach i konieczności ich uregulowania.  
Pismo dotyczące uregulowania należności za miejsce w domu studenckim powinno być doręczone osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru (w sytuacji, kiedy student nadal mieszka, ale uchyla się od odebrania pisma). W przypadku doręczenia pisma w domu studenckim, student powinien podpisać się na kopii pisma, która zostaje w administracji.
Administracja domu studenckiego nalicza zaległość oraz wystawia pismo w sprawie uregulowania należności za miejsce w domu studenckim po 14 dniach od daty ustalonej zgodnie z zarządzeniem nr 11/K/15 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

W przypadku osób, które opuściły już dom studencki procedura rozpoczyna się od zastosowania odpowiednio ust. 2.

2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty za zaległy miesiąc oraz zaległości, za kolejny miesiąc (łącznie za dwa miesiące) administracja domu studenckiego przygotowuje pisemne wezwanie do zapłaty zgodnie z załącznikiem nr 9 (dla studenta niemieszkającego już w domu studenckim) lub załącznikiem nr 10 do zarządzenia 11/K/15 (dla studenta nadal mieszkającego w domu studenckim) i przesyła je w wersji elektronicznej do Działu Studenckich Spraw Socjalnych. Pismo podpisane przez Kierownika Działu Studenckich Spraw Socjalnych odsyła się do domu studenckiego (jeśli student nadal w nim mieszka) celem przekazania go studentowi (w sposób jak w ust. 1) lub wysyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny studenta (jeśli student nie mieszka w domu studenckim lub uchyla się od odebrania pisma).

Pracownik Działu Studenckich Spraw Socjalnych informuje administrację domu studenckiego o odesłanych potwierdzeniach odbioru pism („zwrotkach”) wysłanych pocztą.

3. Na podstawie informacji o dacie odbioru przez studenta wezwania do zapłaty, doliczeniu 14 dni na uregulowanie zaległości oraz sprawdzeniu, czy została dokonana wpłata, administracja domu studenckiego:

1) jeżeli została dokonana wpłata całości kwoty zadłużenia – przesyła informację do Działu Studenckich Spraw Socjalnych i na tym procedura się kończy;

2) jeżeli została dokonana wpłata częściowa - postępuje zgodnie z ust. 1 (o ile zaległość dotyczy 1 miesiąca) lub z ust. 2 (o ile zaległość dotyczy 2 miesięcy);

3) jeżeli wpłata nie została dokonana, a student nie mieszka już w domu studenckim – administracja domu studenckiego przesyła komplet dokumentów do Działu Studenckich Spraw Socjalnych, który kieruje do Biura Prawnego UG wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;

3a) ustalenie z dłużnikiem nowego terminu płatności lub harmonogramu spłat oraz spisanie stosownego porozumienia, powoduje wstrzymanie kolejnych czynności windykacyjnych z wyjątkiem monitoringu należności. W przypadku naruszenia ustalonego terminu płatności należy ponownie podjąć wstrzymane czynności;

4) jeżeli wpłata nie została dokonana, a student nadal mieszka w domu studenckim – administracja przygotowuje projektdecyzji o cofnięciu przydziału miejsca w domu studenckim wg załącznika nr 11 do zarządzenia 11/K15 i przesyła je w wersji elektronicznej do Działu Studenckich Spraw Socjalnych. Po 14 dniach od daty doręczenia pisma, administracja domu studenckiego przesyła komplet dokumentów do Działu Studenckich Spraw Socjalnych, który kieruje do Biura Prawnego UG wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i o eksmisję w stosunku do dłużnika.

4. Administracja domu studenckiego raz na miesiąc, przy okazji sporządzania listy dłużników sprawdza wpłaty zaległości, a w przypadku odnotowania wpłaty dłużnika, którego sprawa została oddana do Biura Prawnego, przesyła informację o tym do Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

5. Z niniejszej Procedury wyłączone są osoby, które posiadają akceptację Kanclerza UG na wydłużenie terminu płatności.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 września 2021 roku, 12:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz