fbpx Zarządzenie nr 90/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 90/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 lipca 2023 roku
w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 3 lipca 2023 roku
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz § 33 Regulaminu wynagradzania pracowników UG stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 25/R/20 Rektora UG z dnia 17 marca 2020 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadza się następujące wzory wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim:
1) wzór wniosku o przyznanie wynagrodzenia specjalnego (dodatku) – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) wzór wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) wzór wniosku o cofnięcie dodatku zadaniowego – załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;
4) wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za udział w komisji habilitacyjnej – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5) wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za postępowanie w przewodzie doktorskim – załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
6) wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za recenzje w przewodach o nadanie stopnia / tytułu naukowego – załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
7) wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za realizację praktyk studenckich – załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
8) wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej – załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
9) wzór formularza listy wypłat za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich UG – załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia;
10) wzór wniosku o przyznanie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia;
11) wzór wniosku o cofnięcie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – załącznik nr 9a do niniejszego zarządzenia;
12) wzór formularza ewidencji czasu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia – załącznik nr 9b do niniejszego zarządzenia;
13) wzór wniosku o przyznanie premii dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia;
14) wzór wniosku o pozbawienie pracownika premii regulaminowej – załącznik nr 10a do niniejszego zarządzenia;
15) wzór wniosku o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczyciela akademickiego – załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia;
16) wzór wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich – załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia;
17) wzór wniosku o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia;
18) wzór wniosku o przyznanie dodatku publikacyjnego – załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia;
19) wzór wniosku o przyznanie dodatku za zajęcia wyrównawcze – załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia;
20) wzór wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego – załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 38/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
 
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 lutego 2024 roku, 13:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli