fbpx Zarządzenie nr 2/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 stycznia 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 179/R/21 Rektora UG w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 2/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
9 stycznia 2023 roku
zmieniające zarządzenie nr 179/R/21 Rektora UG w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 9 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 27 i § 110 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 179/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Oceny nauczyciela akademickiego w zakresie kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dokonuje się zgodnie ze złożonym oświadczeniem o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych reprezentowanych przez tego nauczyciela. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem udziału czasu pracy związanego z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych. W przypadku zmiany oświadczenia o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych reprezentowanych przez tego nauczyciela w trakcie okresu objętego oceną, oceny dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów właściwych dla poszczególnych dyscyplin reprezentowanych przez nauczyciela w tym okresie.
 
2) §§ 16-19 otrzymują brzmienie:
㤠16.
1. Wzory dokumentów wykorzystywanych podczas przeprowadzania oceny określają załączniki do niniejszego zarządzenia:
1) załącznik nr 4 – wzór formularza oceny;
2) załącznik nr 5 – wzór formularza opinii bezpośredniego przełożonego;
3) załącznik nr 6 – wzór protokołu z przebiegu posiedzenia komisji oceniającej;
4) załącznik nr 7 – wzór zawiadomienia o ocenie pozytywnej;
5) załącznik nr 8 – wzór zawiadomienia o ocenie negatywnej z uzasadnieniem.
2. Etapy oceny w Uniwersytecie Gdańskim przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 17.
Nadzór nad stosowaniem niniejszego zarządzenia sprawuje prorektor właściwy do spraw nauki.
 
§ 18.
1. Traci moc zarządzenie nr 123/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej nauczycieli akademickich UG określa się na podstawie tego zarządzenia, z zastrzeżeniem że ocena jest dokonywana zgodnie z kryteriami oceny okresowej przedstawionych nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie.
 
§ 19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.”;
 
3) załączniki do zarządzenia nr 4-9 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nowo powołane rady dyscyplin Uniwersytetu Gdańskiego zobowiązuje się do niezwłocznego opracowania projektu kryteriów w zakresie właściwej dyscypliny.

 

§ 3.

Ujednolicony tekst zarządzenia nr 179/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 stycznia 2023 roku, 12:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło