fbpx Zarządzenie nr 179/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 179/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 grudnia 2021 roku
w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
sobota, 1 stycznia 2022 roku
Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 27 i § 110 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Niniejsze zarządzenie określa kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, ustalone dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej.
 
§ 2.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) artykule naukowym, należy przez to rozumieć recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, recenzja, komentarz, odpowiedź na komentarz, list, errata i nota redakcyjna;
2) decylu, należy przez to rozumieć pozycję czasopisma naukowego stanowiącą o jego prestiżu w odniesieniu do całkowitej liczby czasopism w danej kategorii. Klasyfikacja czasopisma do danego decylu następuje według wartości wskaźnika oceny czasopism obliczanego na podstawie analizy cytowań. Oznacza to, że pierwszy (najwyższy) decyl obejmuje 10% czasopism z najwyższym wskaźnikiem. Na potrzeby oceny stosuje się wskaźnik JIF (dla bazy bibliograficznej Web of Science Core Collection) i SJR (dla bazy bibliograficznej Scopus);
3) komisji oceniającej, należy przez to rozumieć: Uczelnianą Komisję Oceniającą, wydziałowe komisje oceniające, komisje oceniające Centrum Języków Obcych i Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
4) kwartylu, należy przez to rozumieć pozycję czasopisma naukowego stanowiącą o jego prestiżu w odniesieniu do całkowitej liczby czasopism w danej kategorii. Klasyfikacja czasopisma do danego kwartylu następuje według wartości wskaźnika oceny czasopism obliczanego na podstawie analizy cytowań. Na potrzeby oceny stosuje się wskaźnik JIF (dla bazy bibliograficznej Web of Science Core Collection) i SJR (dla bazy bibliograficznej Scopus). Wyróżnia się następujące kwartyle: pierwszy (do 25% włącznie), drugi (od 25% do 50% włącznie), trzeci (od 50% do 75% włącznie), czwarty (powyżej 75%). Oznacza to, że pierwszy (najwyższy) kwartyl obejmuje 25% czasopism z najwyższym wskaźnikiem, natomiast czwarty obejmuje czasopisma z najniższym wskaźnikiem w danej kategorii. W przypadku gdy:
a) czasopismo jest ujęte w obu bazach,
b) czasopismo publikuje artykuły z różnych dyscyplin naukowych (kategorii) i w różnych dyscyplinach (kategoriach) występuje w różnych kwartylach,
c) kwartyl zmieni się w czasie w okresie oceny
– na potrzeby oceny będzie brany pod uwagę korzystniejszy kwartyl;
5) monografii naukowej, należy przez to rozumieć recenzowaną publikację książkową przedstawiającą określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzoną przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury wydanego w języku polskim, a także edycja naukowa tekstów źródłowych. Na potrzeby oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, autorstwo rozdziału monografii (pracy zbiorowej pod redakcją) nie jest uważane za współautorstwo monografii;
6) ocenie, należy przez to rozumieć ocenę okresową nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego;
7) patencie, należy przez to rozumieć prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy lub międzynarodowy;
8) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.);
9) wykazie czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, należy przez to rozumieć wykaz sporządzony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.), ogłoszony komunikatem ministra właściwego do spraw nauki, wraz z przypisaną liczbą punktów. Na potrzeby oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, czasopismo będzie traktowane jako ujęte w wykazie, jeżeli jest ujęte w wykazie ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych lub w którymkolwiek późniejszym wykazie ogłoszonym w okresie objętym oceną. Za liczbę punktów przypisanych do danego czasopisma będzie uważana maksymalna punktacja przypisana do czasopisma w okresie objętym oceną;
10) wykazie wydawnictw, należy przez to rozumieć wykaz sporządzony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.), ogłoszony komunikatem ministra właściwego do spraw nauki. Na potrzeby oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, wydawnictwo będzie traktowane jako ujęte w wykazie wydawnictw, jeżeli jest ujęte w wykazie ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe lub w którymkolwiek późniejszym wykazie ogłoszonym w okresie objętym oceną. Taka sama zasada zostanie zastosowana w przypadku weryfikacji ujęcia wydawnictwa w danym poziomie wykazu.
 
§ 3.
1. W celu dokonania oceny powołuje się:
1) Uczelnianą Komisję Oceniającą;
2) wydziałowe komisje oceniające;
3) komisje oceniające Centrum Języków Obcych i Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
2. Osoba będąca członkiem jednej komisji oceniającej nie może być równocześnie członkiem innej komisji oceniającej.
3. Kadencja komisji oceniających trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uniwersytetu Gdańskiego.
 
§ 4.
1. Uczelnianą Komisję Oceniającą powołuje Rektor i wskazuje jej przewodniczącego. 
2. W skład Uczelnianej Komisji Oceniającej wchodzi po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału lub innej jednostki ogólnouczelnianej, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.
3. Uczelniana Komisja Oceniająca dokonuje oceny:
1) prorektorów;
2) dziekanów;
3) dyrektorów jednostek ogólnouczelnianych;
4) nauczycieli akademickich zatrudnionych w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych;
5) członków komisji oceniających, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3.
 
§ 5.
1. Wydziałową komisję oceniającą powołuje dziekan spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. Na wydziale może być powołana więcej niż jedna komisja oceniająca.
2. Przewodniczącym wydziałowej komisji oceniającej jest dziekan albo prodziekan wskazany przez dziekana.
3. W skład wydziałowej komisji oceniającej wchodzi przewodniczący i czterech pozostałych członków komisji, z tym że:
1) co najmniej trzej członkowie komisji powinni posiadać tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
2) co najmniej jeden członek komisji powinien reprezentować tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową, którą reprezentuje nauczyciel podlegający ocenie dokonywanej przez komisję.
4. Komisję oceniającą Centrum Języków Obcych i Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu powołuje odpowiednio dyrektor każdego centrum w składzie pięcioosobowym: przewodniczący i czterech członków komisji, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w centrum, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. Przewodniczącym komisji jest dyrektor centrum.
 
§ 6.
1. Uczelniana Komisja Oceniająca ustala harmonogram prac związanych z oceną na daną kadencję organów Uniwersytetu Gdańskiego, określający:
1) termin powołania komisji oceniających;
2) termin zakończenia oceny w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu;
3) termin posiedzenia Uczelnianej Komisji Oceniającej.
2. Szczegółowy harmonogram prac poszczególnych komisji oceniających ustala odpowiednio dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouczelnianej.
 
§ 7.
1. Kryteria oceny nauczyciela akademickiego stanowią:
1) wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego:
a) naukowych,
b) dydaktycznych,
c) organizacyjnych;
2) przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej;
3) stałe podnoszenie kompetencji zawodowych;
4) przestrzeganie Regulaminu pracy Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności: przestrzeganie dyscypliny pracy i rzetelne wykonywanie obowiązków na danym stanowisku pracy, w tym obowiązków sprawozdawczych. 
2. Nauczyciel akademicki zatrudniony: 
1) w grupie pracowników dydaktycznych – podlega ocenie w zakresie kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2-4;
2) w grupie pracowników badawczych – podlega ocenie w zakresie kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2-4;
3) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – podlega ocenie w zakresie kryteriów, o których mowa w ust. 1.
3. Oceny nauczyciela akademickiego w zakresie kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dokonuje się zgodnie ze złożonym oświadczeniem o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych reprezentowanych przez tego nauczyciela. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem udziału czasu pracy związanego z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych.
4. Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć nauczyciela akademickiego określają:
1) w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej – załączniki od nr 1.1. do nr 1.24. do niniejszego zarządzenia;
2) w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 8.
W przypadku, gdy okres objęty oceną jest krótszy niż cztery lata, właściwa komisja oceniająca dokonuje oceny spełnienia przez nauczyciela akademickiego kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 4, z zachowaniem zasady proporcjonalności.
 
§ 9.
1. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela akademickiego podlegającego ocenie szczegółowych kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1, komisja uwzględnia również inne wskazane przez nauczyciela istotne osiągnięcia związane z wykonywaniem obowiązków naukowych.
2. Przy dokonywaniu oceny w zakresie wykonywania przez nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych w szczególności uwzględnia się wyniki oceny dokonanej przez studentów lub doktorantów, o której mowa w art. 128 ust. 4-6 Ustawy, wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych, a także inne opinie dotyczące jakości prowadzonych zajęć.
 
§ 10.
1. Osiągnięcia związane z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 1, podlegające ocenie nauczyciel akademicki wskazuje w formularzu oceny, którego wzór określa Rektor. Do formularza oceny nauczyciel akademicki dołącza:
1) wykaz osiągnięć naukowych z systemu Baza Wiedzy UG;
2) inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla oceny.
2. Nauczyciel akademicki składa wypełniony formularz oceny do właściwej komisji oceniającej, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust. 2.
3. Przed dokonaniem oceny właściwa komisja oceniająca dołącza do złożonej dokumentacji, o której mowa w ust. 1: 
1) raport zawierający wyniki oceny, o której mowa w § 9 ust. 2;
2) pisemną opinię bezpośredniego przełożonego.
 
§ 11.
1. Na wniosek ocenianego nauczyciela akademickiego, który jest członkiem związku zawodowego albo na reprezentację którego związki zawodowe wyraziły zgodę, w posiedzeniu komisji oceniającej mogą brać udział bez prawa głosu przedstawiciele związków zawodowych. W posiedzeniu komisji oceniającej może również uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel Rektora. 
2. Oceniany nauczyciel akademicki może złożyć do Rektora, za pośrednictwem komisji oceniającej, wniosek o wyłączenie wskazanego członka komisji, uprawdopodobniając brak jego bezstronności. O wyłączeniu członka komisji decyduje Rektor.
 
§ 12.
1. Komisja może zasięgnąć opinii eksperta, w tym eksperta spoza Uniwersytetu, w przypadku gdy osiągnięcia ocenianego nauczyciela budzą wątpliwości komisji lub komisja zamierza dokonać oceny negatywnej.
2. Przed dokonaniem oceny negatywnej komisja informuje nauczyciela akademickiego o możliwości złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia poinformowania nauczyciela.
3. Na każdym etapie dokonywania oceny nauczyciel akademicki podlegający ocenie ma prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 10 i § 15.
 
§ 13.
1. Ocena może być pozytywna albo negatywna.
2. Na ocenę składają się oceny cząstkowe w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-4. Ocena jest negatywna w przypadku co najmniej jednej negatywnej oceny cząstkowej. 
3. Zawiadomienie o dokonanej ocenie komisja oceniająca doręcza ocenianemu nauczycielowi akademickiemu w formie pisemnej, podpisane przez przewodniczącego komisji. W przypadku oceny negatywnej zawiadomienie doręcza ocenianemu nauczycielowi akademickiemu dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouczelnianej, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, podpisane odpowiednio przez dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej oraz przewodniczącego komisji.
 
§ 14.
1. W terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o dokonanej ocenie nauczyciel akademicki podlegający ocenie może wnieść do Rektora odwołanie od oceny.
2. W toku rozpatrywania odwołania Rektor zasięga opinii Odwoławczej Komisji Oceniającej. W skład Komisji, powoływanej przez Rektora, wchodzą:
1) prorektor wskazany przez Rektora, jako przewodniczący;
2) trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie jako w podstawowym miejscu pracy i posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
3) jeden przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie jako w podstawowym miejscu pracy, innych niż wymienieni w pkt 2.
Do powoływania Odwoławczej Komisji Oceniającej § 3 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Odwoławcza Komisja Oceniająca przy wydawaniu opinii może wziąć pod uwagę inne osiągnięcia ocenianego nauczyciela akademickiego niż określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zarządzenia lub uzyskać stanowisko eksperta, w tym eksperta spoza Uniwersytetu.
4. Rektor, po zasięgnięciu opinii Odwoławczej Komisji Oceniającej, może utrzymać ocenę w mocy albo ją uchylić. W przypadku uchylenia oceny, właściwa komisja oceniająca, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, dokonuje ponownej oceny. Rozstrzygnięcie, podjęte w wyniku rozpatrzenia odwołania, Rektor uzasadnia na piśmie oraz doręcza nauczycielowi akademickiemu podlegającemu ocenie, bezpośredniemu przełożonemu, dziekanowi lub kierownikowi innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której jest zatrudniony nauczyciel podlegający ocenie.
 
§ 15.
Po dokonaniu oceny komisja oceniająca przekazuje do Działu Kadr:
1) uzupełniony formularz oceny bez załączników oraz protokół z przebiegu posiedzenia komisji, podpisany przez przewodniczącego komisji – w przypadku oceny pozytywnej;
2) uzupełniony formularz oceny z załącznikami, protokół z przebiegu posiedzenia komisji, podpisany przez przewodniczącego komisji, oraz kopię zawiadomienia o dokonaniu oceny negatywnej wraz z uzasadnieniem – w przypadku oceny negatywnej.
 
§ 16.
Wzory dokumentów wykorzystywanych przez komisje określają załączniki do niniejszego zarządzenia:
1) załącznik nr 4 – wzór protokołu z przebiegu posiedzenia komisji oceniającej;
2) załącznik nr 5 – wzór zawiadomienia o ocenie pozytywnej;
3) załącznik nr 6 – wzór zawiadomienia o ocenie negatywnej z uzasadnieniem.
 
§ 17.
Etapy oceny w Uniwersytecie Gdańskim przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 18.
Nadzór nad stosowaniem niniejszego zarządzenia sprawuje prorektor właściwy do spraw nauki.
 
§ 19.
Traci moc zarządzenie nr 123/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.
 
§ 20.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
 
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Nowe kryteria oceny będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. Proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia oraz wypełnienie elektronicznego oświadczenia pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214LczgkjKVNlPxHrTfJS0LKPe9URTExSEg0RUpYRFJXTVpSWjEwWlVYTElORSQlQCNjPTEu

 

 
 
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 stycznia 2022 roku, 11:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli