fbpx Zarządzenie nr 44/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 40/R/20 Rektora UG w sprawie utworzenia Programu dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 44/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 kwietnia 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 40/R/20 Rektora UG w sprawie utworzenia Programu dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – „Program publikacyjny UG”

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 22 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.) oraz zgodnie z realizacją założeń Polityki Otwartego Dostępu UG – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 40/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie utworzenia Programu dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – „Program publikacyjny UG” § 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8.

1. Z uwzględnieniem postanowień §§ 3, 4 ust.2, 6 i 7 ust 2 i 3 nauczycielom akademickim może zostać przyznane przez Rektora świadczenie w jednej z form przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania Pracowników UG.

2. Wysokość i rodzaj świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala Rektor, z uwzględnieniem §§ 2 i 4 ust.2 oraz po uzyskaniu opinii Komisji, o której mowa w § 5 ust.1.

3. Opinia Komisji, o której mowa w ust. 2 wydawana jest na podstawie osiągnięć publikacyjnych nauczyciela akademickiego przedstawionych w Informacji o osiągnięciach publikacyjnych uzyskanych w danym roku obowiązywania programu publikacyjnego, zgodnie z § 2. Wzór Informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa odrębne Zarządzenie Rektora.”

 

§ 2.

Tekst jednolity zarządzenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 stycznia 2021 roku, 15:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny