fbpx Zarządzenie nr 40/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie utworzenia Programu dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – „Program publikacyjny UG” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 40/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
9 kwietnia 2020 roku
w sprawie utworzenia Programu dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – „Program publikacyjny UG”

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 9 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.) oraz zgodnie z realizacją założeń Polityki Otwartego Dostępu UG – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się w Uniwersytecie Gdańskim w ramach rezerwy Rektora Program dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – „Program publikacyjny UG” mający za zadanie dofinansowanie kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych i wydawnictwach naukowych oraz upowszechnianie tych publikacji w otwartym dostępie.

 

§ 2.

Wysokość środków dostępnych w Programie publikacyjnym UG jest ustalana przez Rektora na rok kalendarzowy, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej UG.

 

§ 3.

O dofinansowanie publikacji w ramach Programu publikacyjnego UG mogą ubiegać się wyłącznie nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.

 

§ 4.

1. Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu publikacyjnego UG należy składać w Biurze Rektora lub elektronicznie w Portalu Pracownika. Wzory wniosków są dostępne na stronie Biura Nauki.

2. Dofinansowanie jest przyznawane do momentu wyczerpania środków dostępnych w ramach Programu publikacyjnego UG w danym roku kalendarzowym.

 

§ 5.

1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Komisji ds. weryfikacji wniosków, w skład której wchodzą:

1) Prorektor właściwy ds. nauki jako Przewodniczący;

2) trzy osoby zatrudnione na stanowisku profesora lub profesora uczelni reprezentujące odpowiednio dziedzinę nauk humanistycznych, dziedzinę nauk społecznych oraz dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych – wskazane przez Rektora.

2. Rektor może przyznać dofinansowanie z własnej inicjatywy.

3. Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie.

 

§ 6.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie publikacji w ramach Programu publikacyjnego UG jest autorstwo, współautorstwo oraz przewodniczenie zespołowi redakcyjnemu publikacji naukowych, które zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych lub przez prestiżowe wydawnictwa naukowe oraz ukazanie się publikacji, w danym roku obowiązywania programu publikacyjnego, zgodnie z § 2.

 

§ 7.

1. Środki uzyskane w ramach Programu publikacyjnego UG na podstawie złożonego zaakceptowanego wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, mogą być przeznaczone na opłacenie faktury wystawionej przez czasopismo lub wydawnictwo obejmującej koszty wydawnicze oraz otwartego dostępu do publikacji.

2. W ramach Programu publikacyjnego UG w pierwszej kolejności finansowane będą koszty wydania publikacji naukowych oraz tryb otwartego dostępu dla publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub wydawnictwach naukowych, które uzyskały 200 punktów.

3. W dalszej kolejności finansowane będą koszty wydania publikacji naukowych oraz tryb otwartego dostępu dla publikacji naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych opublikowanych w czasopismach naukowych, które uzyskały 140 i 100 punktów oraz dla publikacji naukowych w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych opublikowanych w czasopismach naukowych, które uzyskały 140 punktów.

 

§ 8.

1. Z uwzględnieniem postanowień §§ 3, 4 ust. 2, 6 i 7 ust 2 i 3 nauczycielom akademickim może zostać przyznane przez Rektora świadczenie w jednej z form przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania Pracowników UG.

2. Wysokość i rodzaj świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala Rektor, z uwzględnieniem §§ 2 i 4 ust. 2.

3. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa odrębne Zarządzenie Rektora.

 

§ 9.

Okres kwalifikacji publikacji naukowych do dofinansowania w ramach Programu publikacyjnego UG w roku 2020 liczony jest od stycznia tego roku.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 stycznia 2021 roku, 11:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny