fbpx Zarządzenie nr 3/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie funduszu na dofinansowanie upowszechniania wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG” | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 3/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 stycznia 2021 roku
w sprawie funduszu na dofinansowanie upowszechniania wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 7 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.) oraz zgodnie z realizacją założeń Polityki Otwartego Dostępu UG – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się w Uniwersytecie Gdańskim, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza”, fundusz na dofinansowanie upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktorantów szkół doktorskich UG pod nazwą „Program publikacyjny UG”.

 

§ 2.

Zadaniem Programu publikacyjnego UG jest dofinansowanie kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych i wydawnictwach naukowych oraz upowszechnianie tych publikacji w otwartym dostępie.

 

§ 3.

Wysokość środków dostępnych w Programie publikacyjnym UG jest ustalana przez Rektora na rok kalendarzowy, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej UG.

 

§ 4.

1. O dofinansowanie publikacji w ramach Programu publikacyjnego UG mogą ubiegać się:

1) nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy,
2) doktoranci szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie publikacji w ramach Programu publikacyjnego UG jest autorstwo, współautorstwo, przewodniczenie zespołowi redakcyjnemu publikacji naukowych oraz edycja monografii, które zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych lub przez prestiżowe wydawnictwa naukowe oraz ukazanie się publikacji, w danym roku obowiązywania programu publikacyjnego.

 

§ 5.

1.  Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu publikacyjnego UG należy składać elektronicznie w Portalu Pracownika albo w sekretariacie prorektora właściwego ds. nauki. Wzory wniosków są dostępne na stronie UG w zakładce Nauka.
2.  Dofinansowanie jest przyznawane do momentu wyczerpania środków dostępnych w ramach Programu publikacyjnego UG w danym roku kalendarzowym.
 
 
§ 6.

1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Komisji ds. weryfikacji wniosków, zwanej dalej Komisją, w skład której wchodzą:

1) prorektor właściwy ds. nauki, jako Przewodniczący;
2) trzy osoby zatrudnione na stanowisku profesora lub profesora uczelni reprezentujące odpowiednio dziedzinę nauk humanistycznych, dziedzinę nauk społecznych oraz dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych – wskazane przez Rektora.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może powołać do Komisji dodatkowego eksperta.
 
2. Rektor może przyznać dofinansowanie z własnej inicjatywy.
3. Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie.
4. Decyzja Rektora, o której mowa w ust. 1 i 2, jest udostępniana nauczycielowi akademickiemu, w Portalu Pracownika UG, a doktorantowi szkoły doktorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
 
§ 7.

W treści opinii Komisja wskazuje proponowaną wysokość dofinansowania przeznaczonego na opłacenie faktury wystawionej przez czasopismo lub wydawnictwo, obejmującej koszty wydawnicze oraz otwartego dostępu do publikacji.

 

§ 8.

Środki przyznane w ramach Programu publikacyjnego UG mogą być przeznaczone na opłacenie faktury wystawionej przez czasopismo lub wydawnictwo obejmującej koszty wydawnicze oraz otwartego dostępu do publikacji.

 

§ 9.

Dofinansowanie kosztów wydawniczych oraz otwartego dostępu do publikacji, o którym mowa w § 8 nie może być wyższe niż:

1) 80% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy A;
2) 80% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
3) 65% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy B;
4) 65% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa rozdziału w monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
5) 65% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu I wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
6) 50% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy C;
7) 30% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy D.
 
 
§ 10.
 
1. Rektor może przyznać nauczycielowi akademickiemu świadczenie w jednej z form przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania Pracowników UG. Wzory wniosków o przyznanie nauczycielowi akademickiemu świadczeń określa odrębne zarządzenie rektora w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim.
2. Rektor może przyznać doktorantowi szkoły doktorskiej UG świadczenie w formie jednorazowego stypendium na podstawie wniosku Komisji, o której mowa w § 6.
3. Wysokość i rodzaj świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala Rektor po uzyskaniu opinii Komisji, o której mowa w § 6.
4. Opinia Komisji, o której mowa w ust. 3 wydawana jest na podstawie osiągnięć publikacyjnych nauczyciela akademickiego lub doktoranta szkoły doktorskiej UG przedstawionych w Informacji o osiągnięciach publikacyjnych uzyskanych w danym roku obowiązywania programu publikacyjnego. Wzór informacji jest dostępny na stronie UG w zakładce Nauka.
5. Komisja wyraża opinię do Informacji o osiągnięciach publikacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględniając następujące kryteria:
 
1) rolę osoby wnioskującej jako autora wiodącego bądź korespondencyjnego,
2) liczbę współautorów z Uniwersytetu Gdańskiego,
3) jakość czasopisma lub wydawnictwa.
 
 
§ 11.

Wysokość świadczenia o którym mowa w § 10 ust.1 i 2 nie może być wyższa niż:

1) 4 000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy A;
2) 4 000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa oraz przewodniczenia zespołowi redakcyjnemu monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
3) 3 000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy B;
4) 2 000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy C;
5) 2 000 zł kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa rozdziału monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
6) 2 000 zł kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa oraz przewodniczenia zespołowi redakcyjnemu monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu I wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
7) 1 500 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy D.
 
 
§ 12.

Wykaz czasopism pogrupowanych według punktacji ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego obowiązującej w roku dofinansowania i dyscypliny naukowej, do której przypisana jest publikacja stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 13.

Okres kwalifikacji publikacji naukowych do dofinansowania w ramach Programu publikacyjnego UG w roku 2021 liczony jest od 1 grudnia 2020 roku.

 

§ 14.

1. Traci moc Zarządzenie nr 40/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie utworzenia Programu dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – „Program publikacyjny UG”
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 stycznia 2021 roku, 10:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny