fbpx Zarządzenie nr 161/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie funduszu na dofinansowanie upowszechniania wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 161/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 grudnia 2022 roku
w sprawie funduszu na dofinansowanie upowszechniania wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG”

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
niedziela, 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.) oraz zgodnie z realizacją założeń Polityki Otwartego Dostępu UG – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się w Uniwersytecie Gdańskim, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza”, fundusz na dofinansowanie upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktorantów szkół doktorskich UG pod nazwą „Program publikacyjny UG”.

 

§ 2.

1. Zadaniem Programu publikacyjnego UG jest dofinansowanie kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych i wydawnictwach naukowych oraz upowszechnianie tych publikacji w otwartym dostępie.
2. Z Programu Publikacyjnego wyłączone są publikacje w czasopismach wydawanych w Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Wysokość środków dostępnych w Programie publikacyjnym UG jest ustalana przez Rektora na rok kalendarzowy, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej UG.

 

§ 4.

1. O dofinansowanie publikacji w ramach Programu publikacyjnego UG mogą ubiegać się:
 
1) nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N,        
2) doktoranci szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego.
 
2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie publikacji w ramach Programu publikacyjnego UG jest autorstwo, współautorstwo, przewodniczenie zespołowi redakcyjnemu publikacji naukowych, które zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych lub przez prestiżowe wydawnictwa naukowe oraz ukazanie się publikacji, w danym roku obowiązywania programu publikacyjnego.

 

§ 5.

1. Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu publikacyjnego UG należy składać elektronicznie w Portalu Pracownika albo w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej Biura Nauki. Wzory wniosków są dostępne na stronie UG w zakładce Nauka.
2. Dofinansowanie jest przyznawane do momentu wyczerpania środków dostępnych w ramach Programu publikacyjnego UG w danym roku kalendarzowym.

 

§ 6.

1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje z upoważnienia Rektora prorektor właściwy ds. nauki, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. weryfikacji wniosków, zwanej dalej Komisją, w skład której wchodzą trzy osoby zatrudnione na stanowisku profesora lub profesora uczelni reprezentujące odpowiednio dziedzinę nauk humanistycznych, dziedzinę nauk społecznych oraz dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych – wskazane przez Rektora. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może powołać do Komisji dodatkowego eksperta.
2. Prorektor właściwy ds. nauki z upoważnienia Rektora może przyznać dofinansowanie z własnej inicjatywy.
3. Od decyzji Prorektora nie przysługuje odwołanie.
4. Decyzja Prorektora, o której mowa w ust. 1 i 2, jest udostępniana nauczycielowi akademickiemu, w Portalu Pracownika UG, a doktorantowi szkoły doktorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 7.

1. Komisja wyraża opinię, o której mowa w § 6 ust. 1, uwzględniając następujące kryteria:
 
1) prestiż czasopisma na podstawie zaklasyfikowania go w określonym percentylu według wartości wskaźnika Cite Score / Journal Impact Factor w odniesieniu do czasopism przypisanych do  danej kategorii (dyscypliny) w bazie Scopus / Web of Science Core Collection;
2) uznanie dla czasopisma lub wydawnictwa w dyscyplinie naukowej;
3) zasięg i wielkość potencjalnego grona odbiorców publikacji, w tym dostępność publikacji w obiegu międzynarodowym.
 
2. W treści opinii Komisja wskazuje proponowaną wysokość dofinansowania przeznaczonego na opłacenie faktury wystawionej przez czasopismo lub wydawnictwo, obejmującej koszty wydawnicze oraz otwartego dostępu do publikacji.

 

§ 8.

Środki przyznane w ramach Programu publikacyjnego UG mogą być przeznaczone na opłacenie faktury wystawionej przez czasopismo lub wydawnictwo obejmującej koszty wydawnicze oraz otwartego dostępu do publikacji.

 

§ 9.

Dofinansowanie kosztów wydawniczych oraz otwartego dostępu do publikacji, o którym mowa w § 8 nie może być wyższe niż:
1) 85% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy A;
2) 85% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds.  szkolnictwa wyższego;
3) 65% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy B;
4) 40% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy C.

 

§ 10.

1. Rektor albo prorektor właściwy ds. nauki z upoważnienia Rektora może przyznać nauczycielowi akademickiemu dodatek publikacyjny, o którym mowa w § 22 A Regulaminu Wynagradzania pracowników UG za publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach naukowych.
2. Prorektor właściwy ds. nauki może przyznać doktorantowi szkoły doktorskiej UG świadczenie w formie jednorazowego stypendium na podstawie wniosku Komisji, o której mowa w § 6.
3. Wysokość świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala Rektor albo prorektor właściwy ds.  nauki na podstawie upoważnienia Rektora  po uzyskaniu opinii Komisji, o której mowa w  §  6.
4. Opinia Komisji, o której mowa w ust. 3 wydawana jest na podstawie osiągnięć publikacyjnych nauczyciela akademickiego lub doktoranta szkoły doktorskiej UG przedstawionych w  Informacji o osiągnięciach publikacyjnych uzyskanych w danym roku obowiązywania programu publikacyjnego. Wzór informacji jest dostępny na stronie UG w zakładce Nauka.
5. Komisja wyraża opinię do Informacji o osiągnięciach publikacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględniając następujące kryteria:
 
1) rolę osoby wnioskującej jako autora wiodącego bądź korespondencyjnego,
2) liczbę współautorów z Uniwersytetu Gdańskiego spełniających warunki określone w §4,
3) prestiż czasopisma na podstawie zaklasyfikowania go w określonym percentylu według wartości wskaźnika Cite Score / Journal Impact Factor w odniesieniu do czasopism przypisanych do  danej kategorii (dyscypliny) w bazie Scopus / Web of Science Core Collection;
4) uznanie dla czasopisma lub wydawnictwa w dyscyplinie naukowej,
5) zasięg i wielkość potencjalnego grona odbiorców publikacji, w tym dostępność publikacji w obiegu międzynarodowym.

 

§ 11.

1. Wysokość dodatku albo świadczenia o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż:
 
1) 3000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy A;
2) 2000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy B;
3) 1000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy C;
4) 6000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa oraz przewodniczenia zespołowi redakcyjnemu monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego, przy czym za współautorstwo monografii nie uznaje się autorstwa rozdziału monografii, jako pracy zbiorowej pod redakcją.
 
2. W przypadku artykułów, które zostały opublikowane w czasopismach ujętych w bazie Scopus / Web of Science Core Collection i sklasyfikowanych w najwyższych dziesięciu percentylach wg współczynnika Cite Score / Journal Impact Factor, maksymalne kwoty świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone o 100%. Jeśli czasopismo jest sklasyfikowane w najwyższych pięciu percentylach maksymalne kwoty świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone o 150%.

 

§ 12.

1. Wykaz czasopism pogrupowanych według punktacji ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego obowiązującej w dniu 1 stycznia w roku dofinansowania i dyscypliny naukowej, do której przypisana jest publikacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Za percentyl o którym mowa w § 11 ust. 2 uznaje się najwyższy z percentyli, w których dane czasopismo zostało sklasyfikowane we wszystkich kategoriach (dyscyplinach) w bazie Scopus lub Web of Science Core Collection, które obowiązywały w dniu 1 stycznia w roku dofinansowania.

 

§ 13.

1. Traci moc zarządzenie nr 3/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Programu dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – „Program publikacyjny UG”.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2023 roku.
 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 listopada 2023 roku, 11:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło