fbpx Zarządzenie nr 171/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 3/R/21 Rektora UG w sprawie funduszu na dofinansowanie upowszechniania wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 171/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 grudnia 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 3/R/21 Rektora UG w sprawie funduszu na dofinansowanie upowszechniania wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 3 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13  czerwca 2019 r. (ze zm.) oraz zgodnie z realizacją założeń Polityki Otwartego Dostępu UG – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 3/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie funduszu na dofinansowanie upowszechniania wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG” wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Z Programu Publikacyjnego wyłączone są publikacje w czasopismach wydawanych w Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.”;

 1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja wyraża opinię, o której mowa w § 6 ust. 1, uwzględniając następujące kryteria:

1)        prestiż czasopisma lub wydawnictwa;

2)        zasięg i wielkość potencjalnego grona odbiorców publikacji, w tym dostępność publikacji w obiegu międzynarodowym.

2.   W treści opinii Komisja wskazuje proponowaną wysokość dofinansowania przeznaczonego na opłacenie faktury wystawionej przez czasopismo lub wydawnictwo, obejmującej koszty wydawnicze oraz otwartego dostępu do publikacji.”;

 1. §§ 9-11 otrzymują brzmienie:

㤠9.

Dofinansowanie kosztów wydawniczych oraz otwartego dostępu do publikacji, o którym mowa w § 8 nie może być wyższe niż:

 1. 85% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy A;
 2. 85% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 3. 65% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy B;
 4. 50% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu I wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 5. 40% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy C;
 6. 20% kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy D.

§ 10.

 1. Rektor albo prorektor właściwy ds. nauki z upoważnienia Rektora może przyznać nauczycielowi akademickiemu dodatek publikacyjny, o którym mowa w § 22 A Regulaminu Wynagradzania pracowników UG za publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach naukowych.
 2. Prorektor właściwy ds. nauki może przyznać doktorantowi szkoły doktorskiej UG świadczenie w formie jednorazowego stypendium na podstawie wniosku Komisji, o której mowa w § 6.
 3. Wysokość świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala Rektor albo prorektor właściwy ds. nauki na podstawie upoważnienia Rektora  po uzyskaniu opinii Komisji, o której mowa w § 6.
 4. Opinia Komisji, o której mowa w ust. 3 wydawana jest na podstawie osiągnięć publikacyjnych nauczyciela akademickiego lub doktoranta szkoły doktorskiej UG przedstawionych w Informacji o osiągnięciach publikacyjnych uzyskanych w danym roku obowiązywania programu publikacyjnego. Wzór informacji jest dostępny na stronie UG w zakładce Nauka.
 5. Komisja wyraża opinię do Informacji o osiągnięciach publikacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględniając następujące kryteria:
  1. rolę osoby wnioskującej jako autora wiodącego bądź korespondencyjnego,
  2. liczbę współautorów z Uniwersytetu Gdańskiego,
  3. prestiż czasopisma lub wydawnictwa,
  4. zasięg i wielkość potencjalnego grona odbiorców publikacji, w tym dostępność publikacji w obiegu międzynarodowym.

§ 11.

 1. Wysokość dodatku albo świadczenia o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż:
 1. 6000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy A;
 2. 6000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa oraz przewodniczenia zespołowi redakcyjnemu monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 3. 3500 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy B;
 4. 2000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy C;
 5. 1000 zł kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa rozdziału monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 6. 1000 zł kosztów w przypadku autorstwa, współautorstwa oraz przewodniczenia zespołowi redakcyjnemu monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu I wykazu wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 7. 1000 zł w przypadku autorstwa, współautorstwa publikacji opublikowanej w czasopiśmie z grupy D.
 1. W przypadku publikacji, które powstały we współpracy z autorami z jednostek partnerskich konsorcjum SEA-EU lub uczelni partnerskich ze Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, maksymalne kwoty dodatku albo świadczenia, o których mowa w ust. 1,  mogą zostać zwiększone o 20%.”.

 

§ 2.

Do wniosków w ramach Programu publikacyjnego UG złożonych przed dniem 1 stycznia 2022 roku, zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

 

§ 3.

Tekst jednolity zarządzenia Rektora UG 3/R/21 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie funduszu na dofinansowanie upowszechniania wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Ujednolicony tekst zarządzenia 3/R/21388.38 KB
PDF icon Wykaz grup czasopism143.36 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 grudnia 2021 roku, 7:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli