fbpx Uchwała nr 31/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 31/12
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 kwietnia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Od 1 października 2016 roku zostanie zastąpiony przez: Uchwałę Senatu UG nr 17/16

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), w związku z: ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. nr 196 z 2011 r., poz. 1169) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225 z 2011 r., poz. 1351) oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 6) Statutu UG, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się Regulamin Studiów Doktoranckich. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Senatu UG nr 27/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin Studiów Doktoranckich235.51 KB
PDF icon Kopia do wydruku76.66 KB
PDF icon Resolution No. 31/12144.6 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 marca 2019 roku, 13:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz