fbpx Uchwała nr 21/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 21/15
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 marca 2015 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 196 ust. 6 w zw. z art. 161 ust. 4 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 36 ust. 1 pkt 6 i § 134 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383)

 

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 31/12 Senatu UG z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 1 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora”;

2)      tytuł części A otrzymuje brzmienie: „KSZTAŁCENIE NA STUDIACH DOKTORANCKICH”;

3)      w części A uchyla się rozdział I;

4)      w § 11:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) opieki merytorycznej w toku realizacji pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, sprawowanej przez opiekuna naukowego albo promotora, promotora pomocniczego, drugiego promotora lub kopromotora, wyznaczonego przez radę jednostki organizacyjnej;”;

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) wyjazdów na staże i stypendia, przy czym pobyt taki wlicza się do okresu trwania studiów doktoranckich i może być on realizowany za zgodą kierownika studiów oraz opiekuna naukowego albo promotora.”;

5)      w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.”;

6)      w § 20:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego wyznaczonegoprzez kierownika studiów doktoranckich.

2. Po wszczęciu przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje pod opieką merytoryczną promotora wyznaczonegoprzez radę jednostki organizacyjnej.”;

b) uchyla się ust. 4;

7)      po § 20 dodaje się § 20a i § 20b w brzmieniu: „§ 20a 1. Po wszczęciu przewodu doktorskiego rada wydziału może dodatkowo wyznaczyć promotora pomocniczego na wniosek promotora.

 

2. Promotor pomocniczy może zostać odwołany przez radę wydziału na wniosek własny lub promotora.

§ 20b Rada wydziału określa maksymalną liczbę doktorantów, nad którymi promotor lub promotor pomocniczy może równocześnie sprawować opiekę naukową.”;

8)      w części A po rozdziale IV dodaje się rozdział V w brzmieniu: „V. EGZAMINY DOKTORSKIE

§ 20c Do oceny egzaminów doktorskich stosuje się następującą skalę ocen wyrażonych słownie i cyfrowo:

Oceny

bardzo dobry

5,0

dobry plus

4,5

dobry

4,0

dostateczny plus

3,5

dostateczny

3,0

niedostateczny

2,0

 

 

§ 20d 1. W skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego wchodzą przynajmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w Uniwersytecie Gdańskim.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w skład komisji może wchodzić osoba nauczająca nowożytnego języka obcego w innej szkole wyższej.”;

9)      w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Przepis ust. 1 pkt. 1-5 stosuje się odpowiednio do promotora pomocniczego, drugiego promotora i kopromotora.”;

10)  w § 24 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „udzielanie pomocy uczestnikowi studiów doktoranckich w znalezieniu nowego opiekuna naukowego albo promotora w losowym przypadku utraty dotychczasowego opiekuna naukowego albo promotora;”;

11)  w § 25 ust. 1 uchyla się pkt 2.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku117.74 KB
PDF icon Resolution No. 21/15373.72 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz