fbpx Uchwała nr 27/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckich | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 27/08
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 marca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckich

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), art. 39 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. nr 1 z 2007 r., poz. 3) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się Regulamin studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckich. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Senatu UG nr 16/06 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz