fbpx Uchwała nr 34/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 31/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 34/14
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 31/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich

Status aktu: obowiązujący
Na podstawie: art. 196 ust. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (jt, Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.), w związku z Ustawą z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.), rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. 2011; Nr 196, poz. 1169, ze zm. Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 lipca 2013 r. Dz.U 2013; poz.841) oraz rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013; poz. 1581) oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 6 Statutu UG, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie Studiów Doktoranckich stanowiącym załącznik do Uchwały nr 31/12 Senatu UG z dnia 26 kwietnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Studia doktoranckie, na które są przyjmowani kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny lub są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia potwierdzonych dyplomem doktora, umożliwiając uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki oraz przygotowując do samodzielnej działalności badawczej i twórczej.”; 
 
2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny albo jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich (jednolitych bądź drugiego stopnia).”;
 
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w trybie określonym przez Statut. 
2. Komisja, o której mowa w ust. 1, jest co najmniej trzyosobowa. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia lub inna upoważniona przez dziekana osoba, kierownik studiów doktoranckich i co najmniej jeden przedstawiciel z grona opiekunów naukowych doktorantów.
3. Przedstawiciel samorządu doktorantów może uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym jako obserwator na zasadach określonych przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
4. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie zgodnie z zasadami i trybem przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie), uchwalonymi przez Senat na dany rok akademicki.
5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. 
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie są jawne.”;
 
4) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej”.
 
§ 2
1. Tekst jednolity, do którego dodano również spis treści, Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
2. Tekst jednolity, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz uchwałą Senatu UG 29/14 z dnia 27 marca 2014 roku oraz bierze pod uwagę dotychczasowe zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz