fbpx Zarządzenie nr 101/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 101/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 sierpnia 2023 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat dla edycji studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
niedziela, 1 października 2023 roku

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) oraz § 34 ust. 1 w zw. z § 152 i § 123 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Zarządzenie określa:
 
1) zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański;
2) warunki i tryb zwalniania z opłat, o których mowa w pkt 1.
 
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
 
1) kierowniku, należy przez to rozumieć kierownika studiów podyplomowych;
2) obsłudze administracyjnej, należy przez to rozumieć pracownika, do którego zakresu obowiązków należy obsługa administracyjna studiów podyplomowych;
3) opłacie, należy przez to rozumieć opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański;
4) Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego;
5) Uczestniku, należy przez to rozumieć uczestnika studiów podyplomowych;
6) umowie, należy przez to rozumieć umowę o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański;
7) Uniwersytecie, należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański;
8) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
9) właściwym prorektorze, należy przez to rozumieć prorektora właściwego do spraw kształcenia.

 

§ 2.

Zarządzenie stosuje się do Uczestnika, będącego:
1) obywatelem polskim;
2) cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ust. 1 Ustawy.

 

§ 3.

Uniwersytet pobiera od Uczestnika opłatę, której wysokość określa odrębne zarządzenie Rektora. Opłata jest pobierana po zawarciu umowy. Pobieranie opłaty na etapie rekrutacji, przed zawarciem umowy, jest niedopuszczalne.

 

§ 4.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Uczestnik ma obowiązek zawarcia umowy z Uniwersytetem w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
2. Uczestnik, który został przyjęty na studia podyplomowe w trakcie roku akademickiego, na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu ma obowiązek zawarcia umowy z Uniwersytetem w terminie określonym w § 5 ust. 2 Regulaminu.
3. Umowa określa w szczególności zasady pobierania opłaty oraz terminy jej pobierania wskazane przez kierownika.
 
 
§ 5.
1. Uniwersytet zawiera umowę z:
 
1) Uczestnikiem, albo
2) Uczestnikiem oraz innym podmiotem, z którego środków jest finansowana opłata
– w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W imieniu Uniwersytetu umowę zawiera kierownik, działający na podstawie upoważnienia Rektora.
 
2. Umowa jest zawierana na przewidywany okres studiów podyplomowych i wygasa z mocy prawa z dniem ukończenia tych studiów bądź utraty statusu uczestnika z innej przyczyny.
 
 
§ 6.
1. Wzór umowy określa odpowiednio:
 
1) załącznik nr 1 – w przypadku Uczestnika wnoszącego opłatę w ratach;
2) załącznik nr 2 – w przypadku, gdy opłata wnoszona przez Uczestnika w ratach jest finansowana ze środków innego podmiotu;
3) załącznik nr 3 – w przypadku Uczestnika wnoszącego opłatę w całości, rocznie albo semestralnie;
4) załącznik nr 4 – w przypadku gdy opłata jest wnoszona przez Uczestnika w całości, rocznie albo semestralnie oraz jest finansowana ze środków innego podmiotu.
 
2. Wzory umów są dostępne u kierownika lub obsługi administracyjnej, w Akademickim Systemie Teleinformatycznym FAST oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.
 
 
 
§ 7.
 
1. Opłata może być wnoszona:
 
1) w całości (opłata całościowa);
2) semestralnie (opłata semestralna);
3) rocznie (opłata roczna) – w przypadku studiów podyplomowych, na których obowiązuje rozliczenie roczne.
 
2. Opłata może być również wnoszona w ratach (opłata ratalna), za zgodą kierownika, o której mowa w § 8.
 
 
§ 8.
 
 
Na wniosek Uczestnika złożony do kierownika nie później niz 7 dni przed terminem wniesienia:
1) opłaty w całości ‒ w przypadku opłaty całościowej,
2) pierwszej wpłaty ‒ w przypadku opłaty semestralnej i rocznej
– kierownik może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty na raty.
 
 
§ 9.
 
1. Uczestnik wnosi opłatę na indywidualny numer rachunku bankowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na ogólny rachunek bankowy Uniwersytetu. Uczestnik ma obowiązek podania w tytule wpłaty: imienia i nazwiska, nazwy studiów podyplomowych, numeru edycji i numeru semestru studiów.
Indywidualny numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniony w Portalu Studenta (https://ps.ug.edu.pl).
2. Ogólny rachunek bankowy Uniwersytetu, o którym mowa w ust. 1, jest podawany do wiadomości Uczestnika w sposób zwyczajowo przyjęty na danych studiach podyplomowych.
3. Opłaty wnoszone w walucie obcej zostaną przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie z obowiązującą, w dniu odnotowania płatności, tabelą kursów walut banku, w którym została odnotowana płatność.
 
 
§ 10.
1. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy, o którym mowa w § 9 ust. 1.
2. W przypadku niewniesienia przez Uczestnika opłaty w terminach określonych w umowie, Uniwersytet:
 
1) wzywa Uczestnika do wniesienia zaległej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych;
2) podejmuje działania windykacyjne zgodnie z Instrukcją monitoringu i windykacji należności obowiązującą w Uniwersytecie.
 
3. Niewniesienie opłaty w terminie wyznaczonym przez Uniwersytet, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uprawnia Uniwersytet do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
4. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania przez bank wniesionej opłaty powstałe wskutek okoliczności leżących po stronie Uczestnika zobowiązanego do wniesienia opłaty, w szczególności w wyniku wskazania przez Uczestnika w bankowym systemie informatycznym niewłaściwego numeru rachunku bankowego, na który została wniesiona opłata.
 
 
§ 11.
 
1. W przypadku skreślenia Uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych, w tym z powodu złożonej przez Uczestnika rezygnacji ze studiów podyplomowych, wniesiona opłata podlega zwrotowi na wniosek Uczestnika lub innego podmiotu, z którego środków jest finansowana opłata, skierowany do właściwego prorektora i złożony u kierownika lub u obsługi administracyjnej danych studiów podyplomowych, w wysokości proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do:
 
1) terminu wniesienia kolejnej raty – w przypadku opłaty ratalnej,
2) zakończenia semestru – w przypadku opłaty semestralnej,
3) zakończenia roku – w przypadku opłaty rocznej,
4) zakończenia studiów podyplomowych – w przypadku opłaty całościowej
– po dniu skreślenia Uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych, albo złożenia przez Uczestnika rezygnacji z tych studiów.
 
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. Wzór wniosku jest dostępny u kierownika lub u obsługi administracyjnej oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.
3. Złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez kierownika. Opinia powinna określać wysokość kosztów poniesionych przez Uniwersytet w związku z kształceniem Uczestnika na studiach podyplomowych do dnia złożenia wniosku.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinien być dołączony dowód wniesienia opłaty.
 
 
§ 12.
 
1. W przypadku skreślenia Uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych, w tym z powodu złożonej przez Uczestnika rezygnacji ze studiów podyplomowych, po rozpoczęciu zajęć i niewniesieniu opłaty, Uniwersytet wzywa Uczestnika, lub inny podmiot, z którego środków jest finansowana opłata, do wniesienia zaległej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. Uniwersytet wzywa Uczestnika, lub inny podmiot, z którego środków jest finansowana opłata do wniesienia zaległej opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości proporcjonalnej do liczby zjazdów przeprowadzonych w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia:
 
1) skreślenia Uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych, albo
2) złożenia przez Uczestnika rezygnacji – jeżeli powodem skreślenia Uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych była jego rezygnacja.
 
3. W przypadku niewniesienia zaległej opłaty, o której mowa w ust. 1, Uniwersytet podejmuje działania windykacyjne zgodnie z Instrukcją monitoringu i windykacji należności obowiązującą w Uniwersytecie.
 
 
§ 13.
 
1. Wznowienie studiów po skreśleniu z listy uczestników studiów podyplomowych z powodu niewywiązania się z obowiązku terminowego wnoszenia opłaty jest możliwe po uiszczeniu zaległej opłaty oraz zwrocie ewentualnych kosztów sądowych poniesionych przez Uniwersytet.
2. Uczestnik, wznawiając studia podyplomowe, zawiera z Uniwersytetem nową umowę.
 
 
§ 14.
 
1. Właściwy prorektor, działający na podstawie upoważnienia Rektora, na wniosek Uczestnika i po zasięgnięciu opinii kierownika, może zwolnić Uczestnika z opłaty w całości lub w części.
2. Uczestnik może zostać zwolniony z opłaty w uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia i jest dostępny u kierownika lub u obsługi administracyjnej oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.
 
 
§ 15.
 
1. Wniosek, o którym mowa w § 14. ust. 1, Uczestnik składa do kierownika niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 2, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim lub przed kolejnym terminem wniesienia opłaty określonym w umowie.
2. Wniosek, o którym mowa w § 14. ust. 1, powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku Uczestnik dołącza również dokumenty potwierdzające przyczyny zwolnienia z opłaty wskazane we wniosku.
 
 
§ 16.
 
1. Od decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3, wydanej przez właściwego prorektora działającego z upoważnienia Rektora, Uczestnikowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Decyzja Rektora wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3, jest ostateczna.

 

§ 17.

Formę zwolnienia cudzoziemca z opłaty określa art. 324 ust. 1 Ustawy.

 

§ 18.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r. i ma zastosowanie do edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024.

 

 

 

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 
Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 sierpnia 2023 roku, 14:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło