fbpx Zarządzenie nr 107/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Zasad organizacji i rozliczania konferencji w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 107/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 listopada 2019 roku
w sprawie Zasad organizacji i rozliczania konferencji w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 listopada 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się „Zasady organizacji i rozliczania konferencji w Uniwersytecie Gdańskim” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem Zasad, o których mowa w § 1 sprawuje Prorektor ds. Nauki.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 71/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie Zasad organizacji i rozliczania konferencji w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 grudnia 2019 roku, 8:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny