fbpx Zarządzenie nr 83/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 83/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 83/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
sobota, 26 października 2019 roku

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Gdańskim, zwane dalej „szkoleniem BHP”,  jest prowadzone w zakresie:
 1. podstawowym;
 2. rozszerzonym.
 1. Szkolenie BHP w zakresie podstawowym jest prowadzone na platformie e-learningowej Portal Edukacyjny UG Mestwin (https://pe.ug.edu.pl/) przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Szkolenie BHP w zakresie rozszerzonym powinno być przeprowadzone w formie wykładów lub ćwiczeń w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dydaktyczne.

 

§ 2.

 1. Szczegółowe zasady zaliczania szkolenia BHP w zakresie podstawowym określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Szczegółowe zasady zaliczania szkolenia BHP w zakresie rozszerzonym określa osoba upoważniona przez dziekana, posiadająca odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe w dziedzinie odpowiadającej tematyce szkolenia, zgodnie z ramowym programem szkolenia BHP w zakresie rozszerzonym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązek zaliczenia szkolenia BHP ma:
 1. student przyjęty na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 2. doktorant przyjęty na pierwszy rok szkoły doktorskiej;
 3. student lub doktorant przyjęty w drodze przeniesienia z innej uczelni;
 4. student lub doktorant studiów doktoranckich, który wznowił studia lub studia doktoranckie po upływie pięciu lat od dnia skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.
 1. Obowiązku zaliczenia szkolenia BHP nie ma student lub doktorant, który w trakcie dotychczasowego kształcenia w UG zaliczył szkolenie BHP i od daty zaliczenia szkolenia nie upłynęło więcej niż pięć lat.
 2. Student, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku, a programy studiów tych kierunków przewidują szkolenie BHP w zakresie podstawowym, ma obowiązek zaliczania szkolenia BHP tylko na jednym kierunku studiów.
 3. Student, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku, a programy studiów tych kierunków przewidują szkolenie BHP w różnych zakresach, ma obowiązek zaliczyć szkolenie BHP wyłącznie na jednym kierunku studiów, dla którego program studiów przewiduje szkolenie BHP w zakresie rozszerzonym.

§ 4.

 1. Studentowi lub doktorantowi przysługuje termin podstawowy i poprawkowy zaliczenia szkolenia BHP realizowanego w zakresie podstawowym.
 2. Student lub doktorant, który:
 1. został przyjęty na pierwszy rok studiów lub szkoły doktorskiej przed rozpoczęciem roku akademickiego, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BHP w terminie podstawowym od dnia 1 października do dnia 31 października;
 2. został przyjęty na pierwszy rok studiów lub szkoły doktorskiej po rozpoczęciu roku akademickiego, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BHP w terminie podstawowym nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia;
 3. został przyjęty z innej uczelni, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BHP w terminie podstawowym nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia;
 4. wznowił studia lub studia doktoranckie po upływie terminu pięciu lat od dnia skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BHP w terminie podstawowym nie później niż 30 dni od daty wpisu na listę studentów lub listę doktorantów danego okresu rozliczeniowego studiów lub studiów doktoranckich.

 

§ 5.

 1. Student lub doktorant, który w terminie podstawowym nie przystąpił do zaliczenia szkolenia BHP lub nie zaliczył tego szkolenia, ma obowiązek zaliczenia szkolenia w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu podstawowego zaliczenia.
 2. Student lub doktorant, który w terminie podstawowym lub poprawkowym nie zaliczył szkolenia BHP w zakresie podstawowym, może, za zgodą prorektora właściwego do spraw studenckich albo innej osoby, działających z upoważnienia Rektora, zaliczyć szkolenie BHP w terminie indywidualnie wyznaczonym przez prorektora albo tę osobę, działających z upoważnienia Rektora.
 3. Udział w szkoleniu BHP w przypadku, o którym mowa w ust. 2, jest odpłatny. Opłatę, której wysokość określa odrębne zarządzenie Rektora, student lub doktorant wnosi w ciągu 7 dni od dnia uzyskania zgody na zaliczenie szkolenia BHP w terminie indywidualnie wyznaczonym.

 

§ 6.

W przypadku szkolenia BHP w zakresie rozszerzonym studenta i doktoranta obowiązują terminy zaliczenia określone odpowiednio przez dziekana, kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora szkoły doktorskiej.

 

§ 7.

 1. Zaliczenie szkolenia BHP jest potwierdzane w:
 1. Akademickim Systemie Teleinformatycznym FAST;
 2. karcie okresowych osiągnięć studenta;
 3. indeksie doktoranta, jeżeli karta okresowych osiągnięć nie została wydana doktorantowi.
 1. W przypadku zaliczenia szkolenia BHP w zakresie podstawowym student składa w dziekanacie, nie później niż do dnia zakończenia podstawowej sesji egzaminacyjnej, oświadczenie o odbyciu szkolenia BHP, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 8.

Traci moc zarządzenie nr 99/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 maja 2020 roku, 7:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny