fbpx Zarządzenie nr 118/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 118/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 października 2020 roku
w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 1 października 2020 roku

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w  uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w  Uniwersytecie Gdańskim, zwane dalej „szkoleniem BHK”, jest prowadzone w zakresie:

1) podstawowym;
2) rozszerzonym – w przypadku kształcenia w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia;
3) instruktażu stanowiskowego, zwanego dalej „instruktażem”.

2. Szkolenie BHK w zakresie podstawowym i rozszerzonym jest prowadzone na platformie e-learningowej Portal Edukacyjny UG Mestwin (https://pe.ug.edu.pl/), przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze co najmniej 4 godzin dydaktycznych i kończy się zaliczeniem.

 

§ 2.

Szczegółowe zasady zaliczania szkolenia BHK w zakresie podstawowym i rozszerzonym określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

1. Obowiązek zaliczenia szkolenia BHK ma:

1) student przyjęty na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
2) doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej;
3) student lub doktorant przyjęty w drodze przeniesienia z innej uczelni;
4) student, który wznowił studia, po upływie pięciu lat od dnia zaliczenia ostatniego szkolenia BHK.
 
2. Student, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku studiów, a programy studiów tych kierunków przewidują szkolenie BHK w zakresie podstawowym, ma obowiązek zaliczania szkolenia BHK tylko na jednym kierunku studiów.
3. Student, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku studiów, a programy studiów tych kierunków przewidują szkolenie BHK w różnych zakresach, ma obowiązek zaliczyć szkolenie BHK wyłącznie na jednym kierunku studiów, dla którego program studiów przewiduje szkolenie BHK w zakresie rozszerzonym.

 

§ 4.

1. Studentowi lub doktorantowi przysługuje termin podstawowy i poprawkowy zaliczenia szkolenia BHK realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
2. Student lub doktorant, który:
 
1) został przyjęty na pierwszy rok studiów lub do szkoły doktorskiej przed rozpoczęciem roku akademickiego, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BHK w terminie podstawowym od dnia 1 października do dnia 30 października;
2) został przyjęty na pierwszy rok studiów lub do szkoły doktorskiej po rozpoczęciu roku akademickiego, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BHK w terminie podstawowym nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia;
3) został przyjęty z innej uczelni, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BHK w terminie podstawowym nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia.

3. Student, który wznowił studia po upływie pięciu lat od dnia zaliczenia ostatniego szkolenia BHK, ma obowiązek zaliczenia szkolenia BHK w terminie podstawowym nie później niż 30 dni od daty wpisu na listę studentów danego okresu rozliczeniowego studiów.

 

§ 5.

1. Student lub doktorant, który w terminie podstawowym nie przystąpił do zaliczenia szkolenia BHK lub nie zaliczył tego szkolenia, ma obowiązek zaliczenia szkolenia w  terminie 30 dni od dnia upływu terminu podstawowego zaliczenia.
2. Student lub doktorant, który w terminie podstawowym lub poprawkowym nie zaliczył szkolenia BHK, może, za zgodą prorektora właściwego do spraw studenckich albo innej osoby, działających z upoważnienia Rektora, zaliczyć szkolenie BHK w terminie indywidualnie wyznaczonym przez prorektora albo tę osobę, działających z upoważnienia Rektora.
3. Udział w szkoleniu BHK w przypadku, o którym mowa w ust. 2, jest odpłatny. Opłatę, której wysokość określa odrębne zarządzenie Rektora, student lub doktorant wnosi w  terminie 7 dni od dnia uzyskania zgody na zaliczenie szkolenia BHK w terminie indywidualnie wyznaczonym.
4. Student lub doktorant, który uzyskał zgodę na zaliczenie szkolenia BHK w terminie indywidualnie wyznaczonym, ma obowiązek zaliczenia szkolenia w ciągu 30 dni od dnia uzyskania zgody.

 

§ 6.

1. Zaliczenie szkolenia BHK jest potwierdzane w:

1) Akademickim Systemie Teleinformatycznym FAST;
2) karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta;
3) indeksie doktoranta, jeżeli karta okresowych osiągnięć nie została wydana doktorantowi.

2. W przypadku zaliczenia szkolenia BHK student lub doktorant składa odpowiednio w  dziekanacie lub w sekretariacie, nie później niż do dnia zakończenia podstawowej sesji egzaminacyjnej:

1) oświadczenie o odbyciu szkolenia BHK w zakresie podstawowym, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
2) oświadczenie o odbyciu szkolenia BHK w zakresie rozszerzonym, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 7.

1. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, w szczególności: ćwiczeń laboratoryjnych, pracowni lub innych form zajęć, w trakcie których student lub doktorant będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, uczestnik zajęć ma obowiązek odbycia instruktażu stanowiskowego, zwanego dalej „instruktażem”.
2. Student lub doktorant, który nie odbył instruktażu, nie może brać udziału w zajęciach.
3. Instruktaż może przeprowadzić wyłącznie prowadzący zajęcia, który w czasie prowadzenia instruktażu nie podlega obowiązkowi odbycia szkolenia okresowego z zakresu BHP.
4. Przeprowadzenie instruktażu potwierdza protokół sporządzany przez prowadzącego zajęcia. Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, przechowuje się w miejscu wskazanym przez dziekana wydziału, na którym odbywają się zajęcia.
6. W przypadku nieobecności studenta lub doktoranta podczas przeprowadzania instruktażu, prowadzący zajęcia jest zobowiązany do jego przeprowadzenia na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności studenta lub doktoranta. W takim przypadku, instruktaż może być przeprowadzony również podczas konsultacji prowadzącego zajęcia, w  indywidualnie ustalonym terminie.

 

§ 8

Traci moc zarządzenie nr 83/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019  r. w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1  października 2020 r.

 

Prorektor ds. Rozwoju
i Współpracy z Gospodarką
 

 prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

wykonujący zadania Rektora UG
na podstawie par. 49 ust. 2 Statutu UG
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 października 2021 roku, 9:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny