fbpx Zarządzenie nr 35/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 35/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 35/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 maja 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 7 maja 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie organizacyjnym Projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” stanowiącym załącznik do zarządzenie nr 87/R/18 Rektora UG z dnia 12 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 5 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) KW oraz właściwi PAC gromadzą następującą dokumentację: 

a)  kopie dokumentów potwierdzające ich udział w Projekcie; 

b)  kopie kwartalnych raportów monitoringowych z postępów realizacji Zadania składanych KP (załącznik nr 3); 

c)  kopie protokołów z cokwartalnych spotkań organizowanych przez KW i PAC (załącznik nr 7);

d) kopie dokumentów związanych z wynagrodzeniami członków swoich zespołów projektowych;

e)  kopie dokumentacji związanej z realizacją właściwego Zadania za wyjątkiem dokumentów finansowych oraz dokumentów dotyczących zamówień publicznych;

f)  zestawienie wydatków poniesionych w ramach właściwych dla nich Zadań (załącznik nr 4).”;

  1. § 5 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) KW oraz właściwi PAC przekazują do AKP oryginały następujących dokumentów:

a)    sprawozdania z realizowanych w danym miesiącu Zadań – w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca objętego sprawozdaniem (załącznik nr 2);

b)    protokoły odbioru prac (załączniki nr 11a i 11b) – w terminie 5 dni kalendarzowych od daty sporządzenia protokołu;

c)    raporty monitoringowe z postępów w realizacji Zadania sporządzane co 3 miesiące – w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zakończenia okresu objętego monitoringiem;

d)    protokoły z cokwartalnych spotkań (załącznik nr 7) – w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania ZZ;

e)    pozostałą dokumentację zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym Regulaminie, bądź inne dokumenty – na polecenie KP.”;

  1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1.   Dokumenty kierowane poza UG podpisuje Rektor lub inna upoważniona osoba.

2.    Korespondencję wewnętrzną w sprawach Projektu podpisuje KP i/lub ZKP.

3.    Protokoły odbioru prac podpisują KW lub właściwi PAC lub osoba wskazana do odbioru w umowie, a zatwierdza KP (załączniki nr 11a i 11b).

4.    Protokoły odbioru prac oraz notatki z szacowania nie przekraczające kwoty/ wskazujące na kwotę do 20 tys. zł podpisuje właściwy KW lub PAC, pod warunkiem, że KW / PAC nie są osobami powiązanymi z wykonawcą lub wykonawcami.

5.    Dokumenty finansowe będące dowodami poniesienia wydatków podpisywane są w następujący sposób:

1)    Opis merytoryczny dokumentujący poniesienie wydatku podpisuje KW lub właściwy PAC lub osoba wskazana do odbioru w umowie, a zatwierdza KP lub ZKP.

2)    Pod względem merytorycznym oraz zgodności kosztów z budżetem dokumentacja jest akceptowana przez KW lub właściwych PAC, a dokumentacja, w tym umowy cywilno-prawne, jest akceptowana przez radcę prawnego UG.

3)    Pod względem formalno-rachunkowym dokumentacja jest akceptowana przez pracownika Działu Obsługi Finansowej Projektów.

4)    Pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokumentacja jest akceptowana przez pracownika Działu Zamówień Publicznych.

5)    Dokumentację zatwierdza do wypłaty Kwestor, Kanclerz lub osoba upoważniona.”;

  1. załączniki nr 3 „Wzór raportu monitoringowego z postępów w realizacji Zadania” i 4 „Wzór zestawienia wydatków poniesionych w ramach Zadania (z wyłączeniem wynagrodzeń w formie dodatków specjalnych)” otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

  prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 maja 2019 roku, 7:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny