fbpx Uchwała nr 30/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 22/15 Senatu UG w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 30/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 22/15 Senatu UG w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 30/17
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 maja 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 22/15 Senatu UG w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.):

 

§ 1

W Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do uchwały nr 22/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 8 otrzymuje brzmienie: 

„1. Twórca lub każdy ze współtwórców jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia i ujawnienia Centrum Transferu Technologii wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami, do których prawa przysługują lub mogą przysługiwać Uniwersytetowi. Zgłoszenie, ujawnienie, procedura oraz tryb komercjalizacji następuje zgodnie z Instrukcją komercjalizacji stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.  Twórca może złożyć, w terminie 14 dni od dnia przekazania Uniwersytetowi informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych i związanym z nimi know-how, w formie pisemnej oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wyników i związanego z nimi know-how. Jeżeli Twórca, we wskazanym wyżej terminie, nie złoży oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub związanego z nimi know-how, Uniwersytet automatycznie zachowuje prawa do tychże wyników badań oraz know-how związanym z tymi wynikami.

3.  W przypadku złożenia przez Twórcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Uniwersytet w terminie trzech miesięcy podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i związanym z nimi know-how.

4.  Po dokonaniu zgłoszenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami Dyrektor Centrum Transferu Technologii, działający w porozumieniu z Rzecznikiem patentowym Uniwersytetu Gdańskiego oraz twórcą, ewentualnie po konsultacji prawnej, dokonuje etapu oceny potencjału komercjalizacyjnego oraz innowacyjnego ujawnionych wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami. W razie potrzeby, na wniosek Dyrektora Centrum Transferu Technologii UG, Rektor może powołać Zespół ds. oceny potencjału komercjalizacyjnego oraz innowacyjnego ujawnionych wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami.

5.  Rektor, w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Transferu Technologii UG, dysponując, w razie potrzeby, stanowiskami Zespołu ds. oceny, Rzecznika patentowego Uniwersytetu Gdańskiego, Kanclerza UG oraz Kwestora, podejmuje decyzję w przedmiocie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z takimi wynikami. Decyzja jest podejmowana w porozumieniu z pracownikiem.

6.  W przypadku podjęcia przez Uniwersytet decyzji o niekomercjalizacji albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Uniwersytet jest zobowiązany, w terminie trzydziestu dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z takimi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi potrzebnymi do komercjalizacji. Wynagrodzenie przysługujące Uniwersytetowi za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z takimi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2, przysługują Uniwersytetowi.

7.  Postanowienia ust. 2-6 oraz § 6 ust. 8 nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:

1)  na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy (badania lub prace zlecone);

2)  z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.”;

2)      w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.W pozostałych sposobach podziału środków z tytułu komercjalizacji stosuje się przepisy § 12 Instrukcji komercjalizacji w UG.”;

3)      w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.W Komisji zasiadają z urzędu: Prorektor ds. Rozwoju, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Kwestor, Kanclerz, Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Rzecznik Patentowy UG oraz doraźnie Dziekan wydziału, z którego zgłoszono dany wyniki badań podlegający komercjalizacji, lub umocowana przez niego osoba. Pozostałych członków Komisji powołuje Rektor według uznania.”;

4)      w § 12 ust. 4 otrzymują brzmienie:

„4.Przewodniczącym Komisji jest Prorektor ds. Rozwoju.”;

5)      § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą.”;

6)      Instrukcja komercjalizacji w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiąca załącznik do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz