fbpx Zarządzenie nr 97/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 97/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 października 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1506) oraz § 28 ust. 2 i § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. ze zm., zarządza się co następuje: 
 
§ 1.
Wprowadza się Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Uniwersytetu Gdańskiego określającą organizację, zadania i zakres działania Archiwum UG oraz postępowanie w Archiwum Uniwersytetu z wszelką dokumentacją jawną spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych.
 
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 38/R/10 Rektora UG z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego.
 
§ 3.
Instrukcja Archiwalna Uniwersytetu Gdańskiego podlega zatwierdzeniu przez Archiwum Państwowe w Gdańsku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny


 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 stycznia 2022 roku, 15:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz