fbpx Zarządzenie nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 38/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 maja 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie:
- art. 66 ust. 2 pkt 4, art. 83 oraz art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późń. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375)
zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Instrukcję w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 15 /R/99 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 sierpnia 1999 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do archiwum Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz