fbpx Zarządzenie nr 70/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 70/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 czerwca 2015 roku
w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 40 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1188), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.      Praca dyplomowa jest składana przez studenta w dziekanacie zgodnie z terminami wskazanymi w § 28 ust. 1, 4 i 5 Regulaminu Studiów, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego zarządzenia.

2.      Praca dyplomowa jest składana nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

 

§ 2.

1.      Praca dyplomowa jest składana w formie papierowej (wydruk dwustronny w miękkiej oprawie) oraz w formie elektronicznej.

2.      Praca dyplomowa zawiera oświadczenie autora o samodzielnym jej przygotowaniu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.      Jeśli praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego lub jest rezultatem pracy zespołu studentów, zawiera oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.      Praca dyplomowa w formie elektronicznej jest zapisywana na płycie CD lub DVD w formacie tekstowym w standardzie kodowania ISO-8859-2 lub Unicode oraz w formacie PDF.

5.      Na płycie, o której mowa w ust. 4, jest zapisywany również opis pracy dyplomowej w formacie XML, sporządzany za pomocą Portalu Studenta, zawierający wypełnione następujące pola:

1)      nazwa uczelni,

2)      wydział,

3)      kierunek, specjalność, specjalizacja,

4)      dziedzina pracy dyplomowej (kody Erasmus ECTS),

5)      nazwisko i imię oraz numer albumu autora pracy dyplomowej,

6)      nazwisko i imię promotora pracy dyplomowej, zwanego dalej „promotorem”,

7)      nazwisko i imię osoby prowadzącej seminarium dyplomowe,

8)      tytuł pracy dyplomowej, rok jej napisania,

9)      rodzaj pracy dyplomowej (magisterska, licencjacka),

10)  forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne),

11)  data złożenia pracy dyplomowej do dziekanatu,

12)  streszczenie pracy dyplomowej (200-400 słów),

13)  słowa kluczowe pracy dyplomowej (5-15 słów),

14)  spis treści pracy dyplomowej.

 

§ 3.

1.      Przed złożeniem przez studenta pracy dyplomowej w dziekanacie promotor jest zobowiązany do sprawdzenia treści pracy przez porównanie losowo wybranych stron pracy dyplomowej w obydwu formach.

2.      W przypadku zgodności obydwu form pracy dyplomowej, promotor składa własnoręczny podpis na płycie, na której jest zapisana praca dyplomowa w formie elektronicznej. W przypadku niezgodności obydwu form pracy dyplomowej, promotor zwraca autorowi obie formy pracy dyplomowej w celu ich poprawienia.

 

§ 4.

1.      Pracownik dziekanatu przyjmujący pracę dyplomową sprawdza, czy promotor złożył podpis na płycie, na której jest zapisana praca dyplomowa w formie elektronicznej.

2.      W przypadku braku podpisu promotora, pracownik dziekanatu informuje studenta o konieczności zwrócenia się do promotora w celu stwierdzenia zgodności obydwu form pracy dyplomowej. W przeciwnym przypadku, pracownik dziekanatu wczytuje plik opisu pracy dyplomowej do akademickiego systemu teleinformatycznego FAST.

 

§ 5.

Pracę dyplomową złożoną w dziekanacie przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.

 

§ 6.

1.      Praca dyplomowa w formie elektronicznej jest sprawdzana z wykorzystaniem programu antyplagiatowego.

2.      Za sprawdzanie prac dyplomowych z wykorzystaniem programu antyplagiatowego odpowiada pracownik wyznaczony przez dziekana, zwany dalej „koordynatorem”. Nazwisko i adres e-mail koordynatora są przekazywane do Centrum Informatycznego w celu założenia konta w programie antyplagiatowym.

3.      Centrum Informatyczne odpowiada za przydzielenie konta koordynatorowi.

 

§ 7.

Szczegółową organizację sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu antyplagiatowego określa dziekan z zachowaniem następujących zasad:

1)   po sprawdzeniu pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego koordynator sporządza dodatkową płytę CD, zwaną dalej „raportem CD”, na której nanosi – w sposób niepowodujący uszkodzenia płyty – numer indeksu autora pracy dyplomowej i nazwisko promotora oraz zapisuje:

a)      pracę dyplomową w formie elektronicznej, o której mowa w § 2 ust. 4,

b)      opis pracy dyplomowej, o którym mowa w § 2 ust. 5;

c)      raport z wynikiem sprawdzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego;

2)   koordynator przekazuje płytę z pracą dyplomową złożoną przez studenta oraz raport CD do dziekanatu, którego pracownik odpowiedzialny za obsługę danego studenta przekazuje raport CD promotorowi;

3)   promotor po otrzymaniu raportu CD jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej opinii dotyczącej raportu, o którym mowa wpkt 1 lit. c,w tym do dokonania oceny poziomu samodzielności studenta w przygotowaniu pracy dyplomowej;

4)   opinia promotora wraz z raportem CD jest przekazywana do dziekanatu przez promotora, dołączana do teczki akt osobowych autora pracy dyplomowej i udostępniana komisji egzaminacyjnej w trakcie egzaminu dyplomowego;

5)   jeżeli opinia promotora wskazuje na niesamodzielność studenta w przygotowaniu pracy dyplomowej, promotor składa wniosek do dziekana o niedopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego;

6)   w uzasadnionych przypadkach promotor może w porozumieniu z dziekanem skierować pracę dyplomową do sprawdzenia z wykorzystaniem programu antyplagiatowego przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie przez studenta.

 

§ 8.

Niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego przez studenta będącego autorem pracy dyplomowej, pracownik dziekanatu wprowadza pracę dyplomową do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

 

§ 9.

Traci moc zarządzenie nr 26/R/13 Rektora z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku169.24 KB
PDF icon Załączniki: Oświadczenia667.09 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz