fbpx Zarządzenie nr 98/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 98/R/13
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 listopada 2013 roku
w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 roku, poz. 131) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2013/2014 ustala się organizację i finansowanie praktyk studenckich poprzez wprowadzenie:

  1. „Zasad organizacji i finansowania praktyk studenckich, w tym praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w Uniwersytecie Gdańskim”, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. „Zakresu obowiązków kierownika praktyk obowiązkowych”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  3. „Zakresu obowiązków opiekuna praktyk obowiązkowych”, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  4. wzorów porozumień w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych, stanowiących załączniki nr od 4 do 7 do niniejszego zarządzenia;
  5. wzoru skierowania na praktyki obowiązkowe, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia;
  6. wzorów upoważnień do zawierania porozumień, stanowiących załączniki nr 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 stycznia 2021 roku, 9:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz