fbpx Zarządzenie nr 80/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/R/13 Rektora UG z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 80/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/R/13 Rektora UG z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 80/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/R/13 Rektora UG z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 roku, poz. 131) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 98/R/13 Rektora UG z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskimwprowadza się następujące zmiany:

1)      punkt 9 uzyskuje brzmienie:

„Studentom, którzy odbywają praktyki obowiązkowe poza miejscem zamieszkania, przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem
i dojazdami, w wysokości ustalonej na dany rok akademicki przez Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, z zastrzeżeniem punktu 15”.

2)      dodaje się punkt 15, który brzmi:

„Ze środków, o których mowa w punkcie 14, dziekan może zorganizować i sfinansować koszty dojazdu (przejazd tam i z powrotem oraz na miejscu) praktyk obowiązkowych
organizowanych dla studentów swojego wydziału.

Studenci, którym zostały sfinansowane koszty dojazdu zorganizowanego przez
Uniwersytet Gdański w ramach praktyk obowiązkowych, otrzymują zwrot kosztów
zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 65% ryczałtu, o którym mowa w punkcie 9.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z warunków odbywania praktyk na danym kierunku studiów, które to warunki generują ponadprzeciętną wysokość kosztów
dojazdu, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów może częściowo dofinansować ów dojazd”.

3)      powyższy zapis zmienia numerację kolejnych punktów załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 98/R/13.

§2

Ujednolicony tekst załącznika nr 1 do zarządzenia nr 98/R/13 Rektora UG z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskimstanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2014 roku.

 

z upoważnienia Rektora UG
Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz