fbpx Zarządzenie nr 12/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji i finansowania w Uniwersytecie Gdańskim praktyk zawodowych, w tym praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz praktyk... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 12/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 stycznia 2021 roku
w sprawie organizacji i finansowania w Uniwersytecie Gdańskim praktyk zawodowych, w tym praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz praktyk nieobowiązkowych

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 22 stycznia 2021 roku

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.) i  § 30 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2020/2021 ustala się organizację i  finansowanie praktyk zawodowych i praktyk nieobowiązkowych poprzez wprowadzenie:
1) zasad organizacji i finansowania w Uniwersytecie Gdańskim praktyk zawodowych, w tym praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz praktyk nieobowiązkowych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) wzoru porozumienia w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych, określonego w  załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) wzoru porozumienia w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) wzoru skierowania na praktykę zawodową, określonego w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) wzoru planu praktyk zawodowych, określonego w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6) wzoru sprawozdania z realizacji praktyk zawodowych, określonego w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
7) wzoru umowy o organizacji praktyk nieobowiązkowych, określonego w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Tracą moc akty powołania kierowników i opiekunów praktyk wydane do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Dziekani w terminie do dnia 1 lutego 2021 r. są zobowiązani wystąpić do Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia z wnioskami o powołanie od dnia 1 stycznia 2021 r. kierowników i opiekunów praktyk zgodnie z § 30 ust. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego i zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dziekani w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. są zobowiązani ustalić wydziałowe regulaminy praktyk zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 98/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 stycznia 2021 roku, 8:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło