fbpx Zarządzenie nr 13/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 13/R/11
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 stycznia 2011 roku
w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

 

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w związku z zarządzeniem nr 22/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie "Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości" zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Przy wynajmie pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego stosuje się wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu oraz stawki określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wzór umowy stosuje się przy wynajmach powyżej 500 zł netto. W pozostałych przypadkach wynajem odbywa się na podstawie wniosków w formie pisemnej o wynajęcie pomieszczenia/powierzchni. We wniosku należy podać następujące informacje:
  • termin (datę/czas trwania) przewidywanego najęcia,
  • rodzaj i wielkość sali lub wskazanie przewidywanej liczby uczestników,
  • wymagania techniczne i sprzętowe,
  • osobę odpowiedzialną za przebieg najmu pomieszczenia/powierzchni (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy),
  • dokładne dane potrzebne do wystawienia faktury VAT,
  • nazwa produktu w przypadku akcji promocyjnych,
  • forma reklamy,
  • aranżacja stoiska,
  • treść plakatów, ulotek i innych folderów reklamowych w wersji elektronicznej.

Wniosek adresowany do Kierownika Działu Administracji i Transportu UG składa się w obiekcie, w którym ma zostać wynajęte pomieszczenie/powierzchnia. Po dokonaniu wyceny oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Dziekana, Administrator Zespołu Obiektów przesyła wniosek do Działu Administracji i Transportu UG w celu wystawienia faktury VAT.

 1. W przypadku odstąpienia od najmu przez najemcę na 3 dni przed planowanym wynajmem, Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do naliczenia najemcy kary umownej w wysokości 50% kwoty ustalonej zgodnie z cennikiem.

§ 2

 1. W uzasadnionych przypadkach, Kanclerz UG lub Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych na podstawie udzielnego pełnomocnictwa może udzielić najemcy zniżki w opłacie za wynajem pomieszczeń/powierzchni z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. O obniżenie odpłatności mogą ubiegać się:
  1. pracownicy UG oraz jednostki organizacyjne wymienione w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego i Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego,
  2. koła naukowe i organizacje studenckie ujęte w Rejestrze prowadzonym przez Prorektora ds. Studenckich UG i posiadające pozytywną opinię Dziekana oraz ich opiekuna,
  3. organizacje pożytku publicznego,
  4. organy administracji publicznej,
  5. inne podmioty, w tym osoby fizyczne, w społecznie uzasadnionych przypadkach.

 

§ 3

Do wniosków dotyczących najmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się dotychczas obowiązujące zasady.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 32/R/07 roku Rektora UG z dnia 30 maja 2007 (z późn. zm) w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon cennik42 KB
Microsoft Office document icon wzór umowy48 KB
PDF icon Kopia do wydruku95.9 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 stycznia 2023 roku, 9:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz