fbpx Zarządzenie nr 32/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 32/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 32/R/07
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 maja 2007 roku
w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przy wynajmie pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego stosuje się wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu oraz stawki określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór umowy stosuje się przy wynajmach powyżej 300 zł netto. W pozostałych przypadkach wynajem odbywa się na podstawie wniosków w formie pisemnej o wynajęcie pomieszczenia/powierzchni. We wniosku należy podać następujące informacje:
• termin (datę/czas trwania) przewidywanego wynajęcia
• rodzaj i wielkość sali lub wskazanie przewidywanej liczby uczestników
• wymagania techniczne i sprzętowe
• osobę odpowiedzialną za przebieg imprezy (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy)
• dokładne dane do wystawienia faktury VAT
Wniosek adresowany do Kanclerza UG składa się, w obiekcie w którym ma zostać wynajęte pomieszczenie/powierzchnia lub w Rektoracie, w Dziale Gospodarczym UG. Po dokonaniu wyceny Administrator Obiektu przesyła wniosek do Działu Gospodarczego UG w celu wystawienia faktury VAT.

§ 2

W uzasadnionych przypadkach, Kanclerz UG może udzielić kontrahentowi zniżki w opłacie za wynajem pomieszczeń/powierzchni.

§ 3

Do wniosków dotyczących najmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się dotychczas obowiązujące zasady.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 29/R/06 roku Rektora UG z dnia 1 sierpnia 2006 w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń w obiektach UG oraz zarządzenie nr 32/R/06 z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 29/R/06 z dnia 1 sierpnia 2006 w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń w obiektach UG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz