fbpx Zarządzenie nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 48/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2010 roku
w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.); §40 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz §1 ust. 2 Uchwały nr 76/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Szczegółowe zasady badania aspektów procesu kształcenia, wymienionych w §1 ust. 1 pkt 1.1. Uchwały nr 76/09 Senatu UG z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, są określane w wydziałowych systemach zapewniania jakości kształcenia. Rektor określa wytyczne dla wydziałowych systemów jakości kształcenia w UG.
2. Rektor może w drodze zarządzenia wyznaczyć obszary procesu kształcenia, które w danym roku akademickim będą poddawane ewaluacji we wszystkich jednostkach organizacyjnych uczelni.
2.1. Zarządzenie Rektora publikuje się na co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym badanie ma się odbyć.
2.2. Sprawozdania z przeprowadzonych badań przygotowane przez wydziały (jednostki ogólnouczelniane) stanowić będą podstawę do sporządzenia sprawozdania uczelnianego.
3. Rektor określa ogólne zasady i tryb prowadzenia badań ankietowych oraz udostępniania ich wyników.

§ 2

1. Badania ankietowe, traktowane jako integralna część Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UG, dostarczają danych służących ocenie jakości procesu dydaktycznego oraz jego doskonaleniu. Badania są prowadzone regularnie wśród: studentów, doktorantów, słuchaczy wszystkich rodzajów i form studiów, kursów doskonalących, absolwentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych UG.
2. Badania ankietowe prowadzone są z poszanowaniem:
a) autonomii i odrębności jednostek organizacyjnych UG oraz specyfiki prowadzonych zajęć;
b) dobrowolności udziału w badaniach, ich anonimowości oraz poufności danych, a także prawa społeczności akademickiej do zapoznania się z uzyskanymi wynikami;
c) możliwych do wykorzystania procedur demokratycznych, w tym zespołowego ustalania szczegółowych kryteriów jakości kształcenia oraz dyskusji wokół wyników badań, interpretowanych w kontekście szerszym niż końcowy ranking punktowy.
3. Do prowadzenia badań ankietowych wykorzystuje się dwa zasadnicze rodzaje ankiet:
a) ankietę ogólnouczelnianą, której zakres tematyczny oraz szczegółowy tryb przeprowadzania każdorazowo określa Rektor UG,
b) ankiety wydziałowe (jednostek ogólnouczelnianych), składające się z części wspólnej dla wszystkich wydziałów, określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz z części uwzględniającej specyfikę danego wydziału.
Ogólną charakterystykę rodzajów ankiet, o których mowa w ust. 3, wraz z określeniem grupy respondentów oraz ramowego harmonogramu badań ankietowych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Treści wspólne ankiet realizowanych na wydziałach (w jednostkach ogólnouczelnianych) obejmują następujące zagadnienia:
a) problematykę zajęć,
b) organizację zajęć,
c) sposób prowadzenia zajęć,
d) stawiane wymagania oraz sposób i formy oceniania,
e) stosunek nauczyciela akademickiego do studentów (słuchaczy, doktorantów),
f) ogólną ocenę zajęć.
Pozycje kwestionariusza dotyczące wspólnej części ankietowych badań wydziałowych zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 5. O treściach ankiety szczególnych dla danego wydziału (jednostki ogólnouczelnianej) oraz zasadach jej przeprowadzenia decyduje dziekan (kierownik jednostki) w porozumieniu z radą wydziału oraz samorządem studentów i doktorantów z poszanowaniem zasad, o których mowa w § 2 pkt 2.
5.1. Ankieta wydziałowa powinna być przeprowadzana w sposób gwarantujący poznanie opinii słuchaczy wszystkich rodzajów i form studiów oraz kursów doskonalących, co najmniej raz dla danego cyklu dydaktycznego.
5.2. Wskazane jest okresowe badanie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych na temat wybranych aspektów procesu kształcenia, warunków pracy i rozwoju naukowego oraz potrzeb, zwłaszcza w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych.
6. Sprawozdanie z przeprowadzonych na wydziale (w jednostkach ogólnouczelnianych) ankietowych badań, opracowane przez wydziałowe zespoły do spraw zapewniania jakości kształcenia bądź pełnomocnika dziekana, uwzględniające dane uzyskane innymi metodami i z innych źródeł, wymienionymi w §2 Uchwały Senatu UG nr 76/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, jest co najmniej raz do roku akademickim przedstawiane radzie wydziału (radzie jednostki ogólnouczelnianej), która na jego podstawie podejmuje decyzje o działaniach mających na celu podniesienie jakości kształcenia.
6.1. Sprawozdanie z oceny własnej wydziału (jednostki ogólnouczelnianej) ma charakter jawny.
6.2. Sprawozdanie z oceny własnej wydziału (jednostki ogólnouczelnianej) jest wykorzystywane do sporządzenia sprawozdania ogólnouniwersyteckiego, przygotowanego według odrębnych zasad.
7. W Uniwersytecie Gdańskim prowadzi się także cykliczne ogólnouczelniane badania ankietowe. Ankiety przygotowuje Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, a zatwierdza i zarządza je Rektor.
7.1. Ogólnouczelniane badanie ankietowe obejmuje przede wszystkim studentów I roku oraz absolwentów UG.
7.2. Okresowe ogólnouczelniane badanie ankietowe obejmuje także nauczycieli akademickich, zwłaszcza w zakresie ich potrzeb związanych z doskonaleniem kompetencji dydaktycznych.
7.3. Zakres tematyczny ankiet oraz ich ramowy harmonogram określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
7.4. Wszystkie wymienione w załączniku nr 1 badania ankietowe mają charakter on line i są realizowane przy wykorzystaniu zasobów Ośrodka Informatycznego UG.
8. Wyniki ogólnouczelnianych badań ankietowych stanowią podstawę do przygotowania raportu przez Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
8.1. Na podstawie raportu, po konsultacjach z samorządami studentów i doktorantów, Zespół formułuje wnioski dotyczące jakości kształcenia, które przekazuje Rektorowi nie później niż w dwa miesiące po zakończeniu badań.
8.2. Informacje o wynikach badań w zakresie dotyczącym wydziałów (jednostek organizacyjnych) otrzymują także dziekani (kierownicy jednostek).
9. Rektor publikuje raport, o którym mowa w pkt. 8, na stronie internetowej UG.

§ 3

1. W celu zachęcenia do podejmowania i realizacji innowacyjnych inicjatyw dydaktycznych Rektor tworzy Fundusz Innowacji Dydaktycznych, zwany dalej FID.
2. Środki finansowe FID pochodzić będą z dochodów własnych UG. Rektor może podjąć decyzję, że Uniwersytet Gdański będzie się ubiegał o środki unijne na potrzeby FID.
3. Środki przeznaczone na funkcjonowanie FID, pochodzące z dochodów własnych UG, stanowią część planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu Gdańskiego.
4. Regulamin korzystania z FID stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zapewnianiu wysokiej jakości kształcenia służą działania zmierzające do doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Przesłanek do tworzenia oferty programowej w zakresie podnoszenia jakości własnego warsztatu dydaktycznego kadry akademickiej dostarczają wyniki badań, o których mowa w § 2, pkt 5.2 i 7.2.
1. Kształcenie dydaktyczne kandydatów na nauczycieli akademickich (doktorantów) odbywa się poprzez włączenie do programu studiów doktoranckich przedmiotów z zakresu dydaktyki szkoły wyższej w zakresie uprawianej dyscypliny. O włączeniu konkretnych przedmiotów do programu kształcenia doktorantów, a także o przydzielonej na ich realizację liczbie godzin decyduje dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich, z zachowaniem zasady, że każdorazowa zmiana programu studiów doktoranckich wymaga uchwały rady wydziału.
2. Doskonaleniu i rozwijaniu kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej służy stworzenie możliwości korzystania z różnych form kursów realizowanych na UG, do których zaliczane są między innymi:
a) seminaria w zakresie dydaktyki szkoły wyższej,
b) warsztaty doskonalące sprawności, takie jak: zajęcia z emisji głosu czy języka obcego (academic skills),
c) internetowe forum wymiany doświadczeń.

§ 5

1. W celu osiągnięcia wysokiego poziomu kompetencji kadry administracyjnej przeprowadza się ocenę pracowników administracji. Sposób badania oraz oceniania kadry administracyjnej, pod kątem jej wpływu na jakość kształcenia, określa odrębne zarządzenie Rektora.
2. Za prawidłowe funkcjonowanie systemu badania i oceniania kadry administracyjnej odpowiada Kanclerz, w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia.

§ 6

Załączniki do niniejszego zarządzenia stanowią jego integralną część.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym, że pierwsze badania ankietowe on-line odbędą się w roku akademickim 2010/2011.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz