fbpx Zarządzenie nr 127/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 października 2022 roku w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 127/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 października 2022 roku
w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 21 października 2022 roku

Na podstawie art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 i § 74 ust. 2 pkt 4 Statutu UG z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

§ 1. [podstawy prawne przeprowadzania postępowań]

Postępowanie nostryfikacyjne oraz postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie przeprowadza się w Uniwersytecie Gdańskim na podstawie:
1) art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881);
3) niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. [właściwość dziekana do przeprowadzenia postępowania]

Postępowanie, o którym mowa w § 1, wszczyna się na wniosek. Postępowanie prowadzi na podstawie upoważnienia Rektora dziekan wydziału, na którym jest prowadzony lub współprowadzony kierunek studiów przyporządkowany do dyscypliny naukowej, której dotyczy wniosek.

 

Rozdział 2.

Przeprowadzanie postępowania nostryfikacyjnego w Uniwersytecie Gdańskim

 

§ 3. [wniosek o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu]

1. W treści wniosku, o którym mowa w § 2, osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, zwana dalej „wnioskodawcą”, w szczególności wskazuje dyscyplinę naukową, której dotyczy wniosek.  Wniosek składa się do dziekana wydziału, o którym mowa w § 2.
2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Do wniosku dołącza się:
 
1) dyplom ukończenia studiów;
2) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, w szczególności suplement do dyplomu, karty okresowych osiągnięć studenta lub zaświadczenie o przebiegu studiów;
3) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia;
4) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia;
5) klauzulę informacyjną.
 
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika wydziału wyznaczonego przez dziekana.
4. Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia wniosku.

 

§ 4. [ustalenie braku właściwości dziekana do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego]

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego,  dziekan działający na podstawie upoważnienia Rektora wydaje postanowienie o odmowie przeprowadzenia postępowania, na które służy zażalenie. W takim przypadku, nie pobiera się również opłaty, o której mowa w rozdziale 4.

 

§ 5. [ocena formalna wniosku]

1. Pracownik wydziału wskazany przez dziekana dokonuje oceny formalnej wniosku, o którym mowa w § 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku dziekan wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
2. Dziekan może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6. [komisja w postępowaniu nostryfikacyjnym]

1. W postępowaniu nostryfikacyjnym dziekan powołuje komisję w celu dokonania oceny merytorycznej wniosku. Z uwzględnieniem ust. 2, w skład komisji wchodzą:
 
1) prodziekan właściwy do spraw kształcenia – jako przewodniczący;
2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, w tym jeden posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 
2. W przypadku gdy wniosek dotyczy dyscypliny naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek studiów prowadzony przez więcej niż jeden wydział, dziekan prowadzący postępowanie nostryfikacyjne powołuje w skład komisji, za zgodą dziekana właściwego wydziału, przynajmniej jednego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na każdym wydziale współprowadzącym kierunek studiów.

 

§ 7. [zadania komisji; opinia komisji]

1. Komisja porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych na wydziale.
2. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów komisja może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. W takim przypadku, komisja określa warunki i terminy przeprowadzenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.
3. Komisja sporządza protokół z przebiegu postępowania nostryfikacyjnego oraz opinię w sprawie możliwości uznania dyplomu ukończenia studiów przez wnioskodawcę za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu. Protokół oraz opinię podpisuje przewodniczący komisji.

 

§ 8. [rozstrzygnięcie w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą]

1. Dziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora w drodze rozstrzygnięcia, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi ukończenia studiów i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.
2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów wyznaczonych na:
 
1) przedłożenie tłumaczenia dokumentów – w przypadkach, o których mowa w § 5;
2) złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych – w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2.
 
3. Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego dziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, wydaje zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Ewidencję wydanych zaświadczeń prowadzi pracownik wydziału wskazany przez dziekana.

 

Rozdział 3.

Postępowanie w sprawie potwierdzenia przez Uniwersytet Gdański
ukończenia studiów na określonym poziomie

 

§ 9.

[wniosek o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie]

1. W treści wniosku, o którym mowa w § 2, osoba ubiegająca się o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie, zwana dalej „wnioskodawcą”, w szczególności wskazuje dyscyplinę naukową, której dotyczy wniosek. Wniosek składa się do dziekana wydziału, o którym mowa w § 2.
2. Wzór wniosku określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Do wniosku dołącza się:
 
1) dokumenty poświadczające:
a) ukończenie studiów, w szczególności dyplom ukończenia studiów,
b) zaliczone zajęcia i uzyskane oceny,
c) złożone egzaminy,
d) uzyskane kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe,
e) odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie,
f) uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 
2) oświadczenie wnioskodawcy o:
a) ukończeniu studiów, o których potwierdzenie ukończenia ubiega się,
b) miejscu i dacie urodzenia;
 
3) klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.
 
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika wydziału wyznaczonego przez dziekana.
4. Datą wszczęcia postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie jest dzień doręczenia wniosku.

 

§ 10. [ustalenie braku właściwości dziekana do przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie]

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, dziekan działający na podstawie upoważnienia Rektora wydaje postanowienie o odmowie przeprowadzenia postępowania, na które służy zażalenie. W takim przypadku, nie pobiera się również opłaty, o której mowa w rozdziale 4.

 

§ 11. [ocena formalna wniosku]

1. Pracownik wydziału  wskazany przez dziekana dokonuje oceny formalnej wniosku, o którym mowa w § 9. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku dziekan wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
2. Dziekan może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a-e.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a-e, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 12.

[komisja w postępowaniu w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie]

W postępowaniu w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie dziekan powołuje komisję w celu dokonania oceny merytorycznej wniosku, o którym mowa w § 9. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 13.
[zadania komisji; opinia komisji]

1. Komisja ocenia dokumenty dołączone do wniosku, o którym mowa w § 9, oraz na ich podstawie porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.
2. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów komisja może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. W takim przypadku, komisja określa warunki i terminy przeprowadzenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.
3. Komisja sporządza protokół z przebiegu postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz opinię w sprawie możliwości potwierdzenia ukończenia przez wnioskodawcę studiów na określonym poziomie. Protokół oraz opinię podpisuje przewodniczący komisji.

 

§ 14.

[potwierdzenie albo odmowa potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie]

1. Dziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora w drodze rozstrzygnięcia, którego wzór określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, potwierdza albo odmawia potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.
2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów wyznaczonych na:
 
1) przedłożenie tłumaczenia dokumentów – w przypadkach, o których mowa w § 11;
2) złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych – w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2.
 
3. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie dziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, wydaje zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. Ewidencję wydanych zaświadczeń prowadzi pracownik wydziału wskazany przez dziekana.

 

Rozdział 4.

Opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

 

§ 15.

[opłaty i zasady zwalniania z opłat za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz za przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie]

1. Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz za przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie Uniwersytet Gdański pobiera opłatę w wysokości 50% wynagrodzenia profesora określonego w przepisach odrębnych.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy Uniwersytetu Gdańskiego albo w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego w terminie wyznaczonym przez dziekana prowadzącego postępowanie, nie krótszym niż 14 dni od dnia wszczęcia postępowania.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o:
 
1) uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu,
2) potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie
‒ prorektor właściwy do spraw kształcenia działający na podstawie upoważnienia Rektora, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana, może zwolnić wnioskodawcę w całości lub w części z opłaty, o której mowa w ust. 1.

 

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

 

§ 16.

Traci moc zarządzenie nr 63/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

 

§ 17. [wejście w życie]

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2022 roku, 10:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło