fbpx Uchwała nr 37/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 37/21
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 maja 2021 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 maja 2021 roku

Na podstawie art. 70 ust. 1 oraz art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa następujące warunki, tryb oraz terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023:

 

§ 1. Jednostki prowadzące rekrutację

1. Obsługa administracyjna rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzona jest przez Biuro Rekrutacji oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.
2. Obsługą administracyjną naboru dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajmuje się Biuro Rekrutacji.
3. Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną naboru dla kandydatów, niewymienionych w ust. 2.
4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzą komisje rekrutacyjne.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki. Wyjątek stanowi nabór na Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne oraz przypadki, gdy za zgodą Rektora, rekrutacja odbywa się na specjalności prowadzone w ramach danego kierunku studiów. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ilekroć w uchwale Senatu UG jest mowa o rekrutacji na kierunek studiów rozumie się przez to również rekrutację na specjalność prowadzoną w ramach kierunku, jeżeli tak stanowią szczegółowe zasady rekrutacji.

 

§ 3. Odpłatność za studia

1. Studia niestacjonarne oraz stacjonarne prowadzone w języku obcym są odpłatne.
2. Uniwersytet Gdański pobiera również opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
3. Opłat, o których mowa w ust. 2, nie pobiera się od cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Zwolnienie cudzoziemca z opłat, o których mowa w ust. 2, może nastąpić również na podstawie:
 
1) decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;
2) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 

§ 4. Limity przyjęć

1. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów studia ustala Rektor na wniosek dziekanów na 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji.
2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek dziekana zwiększyć limit przyjęć na dany kierunek studiów.
3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na kierunku lub specjalności, określonej na poziomie minimum 25 osób, kierunek lub specjalność nie zostają uruchomione.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana może obniżyć limit przyjęć warunkujący uruchomienie kierunku lub specjalności.

 

§ 5. Terminy rekrutacji

1. Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, miejsce składania dokumentów oraz godziny urzędowania komisji rekrutacyjnych określa dziekan właściwego wydziału. Wyjątek stanowią Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, w przypadku których decyzję o terminach rekrutacji, miejscu składania dokumentów oraz godzinach urzędowania komisji rekrutacyjnej podejmuje Rektor. Terminy rekrutacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów uniemożliwia jego utworzenie, Rektor na wniosek dziekana może wydłużyć termin rejestracji na ten kierunek studiów.
2. Rekrutacja na semestr zimowy:
 
1) na studia stacjonarne – trwa do 30 września 2022 r.;
2) na studia niestacjonarne – trwa do 30 października 2022 r.;
3) w uzasadnionych przypadkach – na studiach stacjonarnych – rekrutacja może zostać przedłużona decyzją Rektora.
 
3. Rekrutacja na semestr letni, na kierunkach wskazanych w załączniku nr 1, trwa do 15 lutego 2023 r.

 

§ 6. Podstawy przyjęcia

1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
2. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, sprawdzian z przydatności do zawodu/rozmowa kwalifikacyjna bądź obydwie formy jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.
3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego szczegółowe zasady na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Do rekrutacji może przystąpić osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu dyplomowego.
4. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Przyjęcie na podstawie efektów uczenia się następuje na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 7. Dodatkowe uprawnienia

1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa uchwała nr 48/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.
2. Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski, w toku postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich otrzymują dodatkowe punkty:
 
1) 75 punktów – sportowcy posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową,
2) 50 punktów – sportowcy posiadający aktualną drugą klasę sportową.
 
3. Podstawą uzyskania dodatkowych uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 jest dostarczenie do komisji rekrutacyjnej dokumentów, wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy kandydatów.
4. Wykaz dyscyplin sportowych, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Świadectwa zagraniczne i cudzoziemcy

1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie pod warunkiem, że świadectwo, które posiada, upoważnia do przyjęcia na studia w kraju jego wydania (z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 i 3):
 
1) W przypadku świadectw, wydanych w krajach, w których organizowane są egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów), a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,6;
2) W przypadku świadectw, wydanych w krajach, w których nie są organizowane egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej uznawane są jako równoważne ocenom egzaminów maturalnych.
Wyniki egzaminów maturalnych przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie w Polsce – z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia za poziom podstawowy, wynosi 100. Za poziom rozszerzony przyznawane jest maksymalnie 150 punktów. W przypadku braku poziomów na egzaminie, wszystkie wyniki uznawane są za poziom rozszerzony.
 
2. Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach mających zastosowanie do kandydatów, posiadających dyplom polskiej uczelni. Zagraniczny dyplom upoważnia do przyjęcia na studia, jeżeli został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może on być uznany na podstawie art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Oceny na dyplomie oraz wyniki z suplementu/transkryptu przeliczane są na skalę obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5 według § 11 ust. 2.
3. Kandydat, który uzyskał dokument uprawniający do podjęcia studiów poza granicami Polski, ma obowiązek – przed wpisaniem punktów do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów i nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów – skontaktowania się z właściwą jednostką prowadzącą rekrutację w celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według obowiązującej na UG skali punktowej.
4. W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną wyłącznie wyniki, przeliczone w roku 2022. Przeliczenia otrzymane w poprzednich latach, nie mają zastosowania do rekrutacji 2022/2023.
5. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kontaktują się z Biurem Rekrutacji. Pozostali cudzoziemcy mają obowiązek skontaktowania się z Biurem Współpracy Międzynarodowej.
6. Biuro Rekrutacji i Biuro Współpracy Międzynarodowej dokonują przeliczenia ocen na podstawie otrzymanych skanów/kserokopii dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie.
7. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2, znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 9. International Baccalaureate, European Baccalaureate,
poziom dwujęzyczny z języka obcego, matura 2002

1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej (International Baccalaureate), kwalifikujące do wydania dyplomu, wydane przez Biuro IB w Genewie, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadczenia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów, ustalonych dla kierunków studiów oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty:

 

Poziom SL lub HL

Punkty procentowe

7

100

6

90

5

75

4

60

3

45

2

30

1

-

 

 

2. Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 1 zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym (HL) – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75 a następnie przez mnożnik przedmiotu.
3. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej (European Baccalaureate), kwalifikujące do wydania dyplomu, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów. Dodatkowo wynik uzyskany na maturze mnoży się przez współczynnik 10. 
4. Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 3 zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75 a następnie przez mnożnik przedmiotu.
5. Wynik (punkty procentowe) uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym (np. biologia, historia).
6. Kandydatom z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

 

§ 10. Stara matura

1. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów przelicza się na punkty według poniższej tabeli i następnie mnoży się przez mnożnik przedmiotu.

 

Punkty procentowe

ocena

skala ocen 2-5

skala ocen 1-6

6

-

150

5

150

124

4

98

98

3

45

71

2

-

45

1

-

-

 

 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów stacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotu na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych) pomnożona przez współczynnik 0,6, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów niestacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotów na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych). Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

 

§ 11. Średnia ocen ze studiów

1. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia ocen, rozumie się przez to: średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych w toku studiów wyższych, liczoną do drugiego miejsca po przecinku, bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej z pracy dyplomowej.
Weryfikacja średniej następuje na podstawie oryginału lub kserokopii indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza. Dopuszcza się możliwość weryfikacji średniej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 4, pkt 1.2 lit. c.
2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, dla kandydatów uzyskujących oceny w skali innej niż 2-5, Uniwersytet Gdański stosuje system przeliczania skali wg wzoru:

X = (W – Ymin) / (Ymax – Ymin) x 3 + 2

 

X – ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata, przeliczona na skalę 2-5
W - ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata
Ymin – najniższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem
Ymax – najwyższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem

 

3. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji jest ocena na dyplomie, w celu wyrażenia jej w wartości punktowej Uniwersytet Gdański stosuje następujący wzór:

P = (X x max) / 5

 
P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata na danym kierunku studiów
X – ocena na dyplomie, przeliczona na skalę 2-5
max – maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania na danym kierunku studiów

 

§ 12. Postępowanie kwalifikacyjne

1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej IRK. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej irk.ug.edu.pl – zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wyniki, stanowiące kryterium kwalifikacyjne na dany kierunek, należy wprowadzić do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na tym kierunku.
3. W przypadku, kiedy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym) i wpisze oba wyniki w systemie IRK, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
4. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
5. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. Wyliczenie punktacji na danym kierunku następuje na podstawie danych, wprowadzonych do systemu przez kandydata.
6. Osoby, posiadające świadectwo dojrzałości lub dyplom uzyskany poza granicami Polski, mają obowiązek wprowadzenia do systemu wyników, przeliczonych przez Biuro Rekrutacji lub Biuro Współpracy Międzynarodowej w roku, którego dotyczy rekrutacja.
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.
8. O przyjęciu na studia, w ramach limitu przyjęć, decyduje liczba uzyskanych punktów, przy czym na studiach drugiego stopnia w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie powoduje przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku, o przyjęciu na studia decyduje kryterium dodatkowe, którym jest średnia obliczana według zasad opisanych w § 11 ust. 1.
9. Kandydat, który nie uzyskał żadnych punktów z jednego z kryteriów kwalifikacyjnych branych pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek, tj. konkursu świadectw, oceny na dyplomie, średniej ocen, egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej – zostaje wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
10. Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do systemu IRK, a w szczególności za wpisanie przez niego wyników matury i ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, średniej ocen ze studiów lub oceny na dyplomie niezgodnych ze stanem faktycznym.
11. Kandydat może skorygować wyniki wprowadzone do systemu IRK (również te wprowadzone na swoją niekorzyść) najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na kierunek. Brak korekty wprowadzonej do tego czasu skutkuje udziałem w rekrutacji z wynikiem błędnym (zaniżonym).

 

§ 13. Etapy rekrutacji

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG na numer konta, podany w systemie IRK, w zakładce „Płatności”.  Opłaty można dokonać również w kasie UG. Brak opłaty rekrutacyjnej wyklucza z postępowania rekrutacyjnego. Jeśli opłata została uiszczona w terminie, a system IRK nie odnotował jej lub nie przypisał do kierunku, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały (pkt. 4).
2. W uzasadnionych przypadkach kandydat może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty rekrutacyjnej. Warunki zwrotu opłaty rekrutacyjnej określane są właściwym zarządzeniem Rektora.
3. Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów w wyznaczonym terminie ogłasza w systemie IRK oraz przed siedzibą komisji listę kandydatów.
4. W ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy kandydatów (licząc od dnia następnego), osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, jest zobowiązana złożyć w tekturowej teczce komplet wymaganych dokumentów w siedzibie komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów.
5. Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, przez osobę “trzecią”, a także nadesłane pocztą lub kurierem. (Nie jest wymagane upoważnienie do składania dokumentów przez osobę „trzecią”). W przypadku wysyłania dokumentów, datę dostarczenia stanowi data doręczenia przesyłki do siedziby komisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego nadania przesyłki. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dokumenty wymienione w załączniku nr 4 mogą składać wszyscy kandydaci umieszczeni na liście kandydatów danego kierunku w siedzibie komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów. Niezłożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów świadczy
o rezygnacji z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
7. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na czas postępowania rekrutacyjnego mogą posługiwać się skanami dokumentów, wymienionymi w załączniku nr 4. Wymaganą dokumentację zobowiązani są uzupełnić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia. Niespełnienie powyższego warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby zakwalifikowanej na dany kierunek.
8. Na kierunkach wykazujących czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy. Szczegóły dotyczące badań lekarskich zostały opisane na stronie internetowej Rekrutacji UG.
9. Kandydat, który nie chce brać udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym powinien zrezygnować w systemie IRK z ubiegania się o przyjęcie na kierunek lub przesłać pisemną rezygnację do właściwej komisji rekrutacyjnej.
10. Po upływie terminu składania dokumentów właściwa komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w systemie IRK oraz przed siedzibą komisji. Na ww. liście są umieszczone nazwiska kandydatów, którzy uzyskali liczbę punktów pozwalającą zakwalifikować się na kierunek w ramach określonej liczby miejsc oraz w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
11. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia listy osób przyjętych na dany kierunek studiów, dokonują opłaty czesnego przynajmniej za pierwszy semestr studiów, na konto wskazane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Cudzoziemiec, który uiścił opłatę, otrzymuje zaświadczenie o przyjęciu na studia. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
12. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez komisję rekrutacyjną.
13. Przyjęcie bądź odmowa przyjęcia na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej Rektora – zgodnie z art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
14. Osoby zakwalifikowane na studia, które chcą zrezygnować z podjęcia studiów, powinny złożyć pisemną rezygnację w dziekanacie wydziału prowadzącego dany kierunek studiów.

 

§ 14. Rekrutacja dodatkowa a rekrutacja uzupełniająca

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca:
1) Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z § 13 niniejszej uchwały.
2) Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kierunków, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Liczba zwolnionych miejsc zostanie określona na podstawie rezygnacji dokonanych w grupie osób przyjętych na studia. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez dziekana, zostaje podjęta w terminie do dnia 10 października 2022 r. W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej, mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia.  Kandydaci, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, złożonego do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej z wynikami uzyskanymi po weryfikacji. Komisja rekrutacyjna poprzez wysłanie wiadomości w systemie IRK oraz e-mailem informuje kandydatów o rekrutacji uzupełniającej, określając 4-dniowy termin i miejsce składania dokumentów. Kandydaci, chcący brać udział w rekrutacji, składają komplet wymaganych dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu kandydata na listę uzupełniającą w IRK i przyjmuje (na podstawie rankingu punktów) tyle osób, ile miejsc zostało zwolnionych.

 

§ 15. Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna. Skład komisji rekrutacyjnej obejmuje: przewodniczącego, sekretarza i członka. Przewodniczącego i członka komisji powołuje się spośród nauczycieli akademickich. Przewodniczący musi posiadać co najmniej stopień doktora. Sekretarzem może być pracownik administracyjny uczelni. Komisje rekrutacyjne co do zasady powołuje dziekan, ale może je powołać również Rektor – szczególnie w przypadku studiów międzydziedzinowych.
2. Inne osoby wyznaczone do realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji, w tym egzaminatorów, powołuje Rektor lub dziekan. Osobami tymi mogą być również osoby spoza UG. Informacje o składzie komisji rekrutacyjnej oraz ewentualnych zmianach dziekan przesyła do Biura Rekrutacji w trybie natychmiastowym, w celu dokonania aktualizacji w systemie IRK.

 

§ 16. Zadania komisji rekrutacyjnej

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 
1) prowadzenie obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem IRK,
2) przeprowadzenie egzaminów wstępnych,
3) przyjmowanie dokumentów i ich weryfikacja,
4) bieżące odznaczanie w systemie IRK faktu złożenia dokumentów przez kandydata,
5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia,
6) zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 
2. Komisja rekrutacyjna nie może zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego ustalonych przez Senat UG, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 3.
3. Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania (w porozumieniu z Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia) postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych.

 

§ 17. Egzaminy

1. Na niektórych kierunkach, zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, przewidziane są egzaminy wstępne – ustne lub pisemne – oraz rozmowy kwalifikacyjne.
2. Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przy zachowaniu anonimowości jej autora.
3. Kandydaci mają prawo w obecności egzaminatora, przewodniczącego, członka lub sekretarza wglądu do swoich prac egzaminacyjnych w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten w sposób niebudzący wątpliwości należy podać do wiadomości kandydatów.
4. Kandydat może odwołać się od oceny uzyskanej z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej do przewodniczącego właściwej komisji w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyniku egzaminu lub rozmowy.

 

§ 18. Obserwatorzy

Przedstawiciele samorządu studenckiego mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym jako obserwatorzy na zasadach określonych przez dziekana.

 

§ 19. Zaświadczenie

1. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o przyjęciu na studia.
2. Zaświadczenie wystawia Biuro Rekrutacji lub Biuro Współpracy Międzynarodowej.

 

§ 20. Sprawozdawczość

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów sporządza dla każdego kierunku studiów:
1) listę kandydatów (alfabetyczną z punktami i rankingową),
2) listę osób nieprzyjętych (alfabetyczną z punktami i rankingową),
3) listę osób przyjętych na studia (alfabetyczną z punktami i rankingową),
4) protokół Komisji,
5) protokół EN-1.

 

§ 21. Odwołanie

1. W przypadku naruszenia przez komisję rekrutacyjną przepisów prawa w toku postępowania administracyjnego, od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.
2. Odwołanie przysługuje również kandydatom, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony, w terminie przewidzianym w ust. 6, w wyniku odwołania, złożonego do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – pod warunkiem, że podwyższony wynik egzaminu maturalnego umożliwiłby zakwalifikowanie się do przyjęcia na kierunek, którego odwołanie dotyczy.
3. Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z komunikatami i wiadomościami, umieszczonymi na jego koncie w IRK, jak również z przepisami zawartymi w niniejszej uchwale.
4. Nie mogą stanowić przesłanki do odwołania przypadki, w których:
 
1) kandydat wprowadził błędne wyniki do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów;
2) kandydat uzyskał zbyt małą liczbę punktów w naborze na wybrany kierunek studiów;
3) kandydat nie dostarczył w terminie kompletu wymaganych dokumentów.
 
5. Od decyzji wydanych przez Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy można wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 sierpnia 2023 roku, 11:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło