fbpx Zarządzenie nr 73/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 73/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 maja 2021 roku
w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Niniejsze zarządzenie określa zasady organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej również „Uczelnią”, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

 

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.
2. Dziekan, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownik jednostki międzywydziałowej, kierownik studiów doktoranckich albo kierownik studiów podyplomowych wyznacza zajęcia, oraz zaliczenia i egzaminy które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się lub ich odpowiedniej weryfikacji, muszą być zrealizowane w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym zajęcia oraz wskazuje sposób i formę ich organizacji.
3. Dziekan może organizować ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone w siedzibie Uczelni i przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studentów realizujących ostatni semestr studiów.
4. Lektoraty języków obcych są prowadzone zdalnie do odwołania.
5. Student na swój wniosek skierowany do Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, po uzyskaniu zgody Dyrektora CWFiS, może uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego realizowanych w obiektach UG, do końca maja 2021r na świeżym powietrzu, a  od 1 czerwca 2021 r. również na krytych obiektach sportowych.

 

§ 3.

1. Zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 2 ,3 i 5 są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni, w tym w danym obiekcie.
2. Zajęcia wskazane w § 2 ust. 1 odbywają się za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub Microsoft Teams. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej może wskazać inne platformy i aplikacje, które ze względu na efektywność kształcenia mogą być używane do prowadzenia zajęć.

 

§ 4.

1. Do udziału w zajęciach są dopuszczeni cudzoziemcy studiujący w ramach programu Erasmus lub innych programów i umów międzynarodowych realizowanych przez UG.
2. Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, mogą odbywać się w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, oraz zasad obowiązujących w miejscu praktyk. Zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

§ 5.

1. W przypadku zajęć prowadzonych w formie e-learningowej lub zdalnych dziekanat, sekretariat jednostki międzywydziałowej lub inna osoba wskazana przez dziekana weryfikuje uczestnictwo studentów, doktorantów lub uczestników studiów podyplomowych w zajęciach.
2. Dziekan prowadzi obowiązkową ewidencję zajęć na studiach niestacjonarnych. Wzór ewidencji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Dziekan może prowadzić obowiązkową ewidencję zajęć na studiach stacjonarnych. W takim przypadku odpowiednio stosuje się wzór ewidencji, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4. Ewidencję zajęć oraz inną sporządzoną dokumentację dotyczącą zajęć przeprowadzonych zdalnie należy przekazać w formie elektronicznej do Biura Kształcenia w terminie 14 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021.

 

§ 6.

1. Zobowiązuje się dziekanów i dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich do zorganizowania aktywności laboratoryjnej pracowników, studentów i doktorantów w pracowniach specjalistycznych i laboratoriach oraz zaliczeń i egzaminów z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w tym zachowaniem wymogu odpowiedniego dystansu fizycznego.
2. Opiekunowie naukowi oraz promotorzy powinni umożliwić studentom i doktorantom kontynuację odpowiednio przygotowywania prac dyplomowych i pracy badawczej w formie zdalnej.

 

§ 7.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia konsultacji dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych zdalnie w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej jednostki.

§ 8.

1. Kierowników naukowo-badawczych jednostek organizacyjnych oraz kierowników projektów zobowiązuje się do zorganizowania pracy badawczej w obowiązującym reżimie sanitarnym, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Dziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich są odpowiedzialni za zapewnienie ciągłości pracy naukowo-badawczej oraz opieki nad aparaturą badawczą, zwierzętami i roślinami, a także innymi materiałami przeznaczonymi do badań, w obowiązującym reżimie sanitarnym wskazanym w ust. 1.

 

§ 9.

1. Wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne na terenie Uniwersytetu Gdańskiego muszą odbywać się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
2. Zajęcia prowadzone w Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku są realizowane zdalnie z wyjątkiem zajęć, które za zgodą Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia mogą być prowadzone w siedzibie Uczelni z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Biblioteka UG działa z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 3 ust. 1. Szczegółowe zasady działania Biblioteki UG ustala Dyrektor Biblioteki.

 

§ 10.

1. Miejsca w domach studenckich i hotelach asystenckich zostaną przyznane zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zastrzeżeniem, że od 1 października 2020 roku przebywać w tych obiektach mogą tylko studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, cudzoziemcy oraz studenci uczestniczący w sesji egzaminacyjnej lub obronach prac dyplomowych, przestrzegający obowiązujących w tych obiektach zasad reżimu sanitarnego.
2. W domach studenckich oraz hotelach asystenckich obowiązuje zakaz odwiedzin gości zewnętrznych.

 

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wstrzymuje się wyjazdy zagraniczne pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Dopuszcza się możliwość długotrwałych (trwających przynajmniej 90 dni) wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych albo w ramach programu Erasmus lub innych programów i umów międzynarodowych realizowanych przez UG, Wyjeżdżający musi również spełniać wymagania sanitarne państwa goszczącego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnej zgody na wyjazd inny niż wskazany w ust. 2 może udzielić Rektor lub właściwy prorektor.
4. Wyjazdy zagraniczne, o których mowa w ust. 2, oraz przyjazdy gości zewnętrznych mogą odbywać się wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 3 ust. 1.
5. Wyjazdy, o których mowa w ust. 3, zrealizowane bez zgody Rektora lub właściwego prorektora nie zostaną rozliczone.

 

§ 12.

1. Zasady określone niniejszym zarządzeniem mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej lub zmiany reżimu sanitarnego.
2. Traci moc zarządzenie nr 5/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-Cov-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

 

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 sierpnia 2021 roku, 14:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło