fbpx Zarządzenie nr 5/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 stycznia 2021 roku
w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 14 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Niniejsze zarządzenie określa zasady organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej również „Uczelnią”, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

 

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.
2. Dziekan, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownik jednostki międzywydziałowej, kierownik studiów doktoranckich albo kierownik studiów podyplomowych wyznacza zajęcia praktyczne, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się, muszą być zrealizowane w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym zajęcia (laboratoria, zajęcia terenowe lub inne).
3. Dziekan może organizować ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone w siedzibie Uczelni i przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studentów realizujących ostatni semestr studiów.
4. Zajęcia wychowania fizycznego oraz lektoraty języków obcych są prowadzone zdalnie do odwołania.

 

§ 3.

1. Zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni, w tym w danym obiekcie.
2. Wykaz zajęć wskazanych w ust. 1, uzgodniony z Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia, dziekan podaje do wiadomości studentów najpóźniej do dnia 10 lutego 2021 roku.
3. Zajęcia wskazane w ust. 1 odbywają się za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub Microsoft Teams. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej może wskazać inne platformy i aplikacje, które ze względu na efektywność kształcenia mogą być używane do prowadzenia zajęć.

 

§ 4.

1. Do udziału w zajęciach są dopuszczeni cudzoziemcy studiujący w ramach programu Erasmus lub innych programów i umów międzynarodowych realizowanych przez UG.
2. Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, mogą odbywać się w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, oraz zasad obowiązujących w miejscu praktyk. Zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

§ 5.

1.  W przypadku zajęć prowadzonych w formie e-learningowej lub zdalnie dziekanat, sekretariat jednostki międzywydziałowej lub inna osoba wskazana przez dziekana weryfikuje uczestnictwo studentów, doktorantów lub uczestników studiów podyplomowych w zajęciach.
2. Dziekan prowadzi obowiązkową ewidencję zajęć na studiach niestacjonarnych. Wzór ewidencji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Dziekan może prowadzić obowiązkową ewidencję zajęć na studiach stacjonarnych. W takim przypadku odpowiednio stosuje się wzór ewidencji, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4. Ewidencję zajęć oraz inną sporządzoną dokumentację dotyczącą zajęć przeprowadzonych zdalnie należy przekazać w formie elektronicznej do Biura Kształcenia w terminie 14 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021.

 

§ 6.

1. Zobowiązuje się dziekanów i dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich do zorganizowania aktywności laboratoryjnej pracowników, studentów i doktorantów w pracowniach specjalistycznych i laboratoriach z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w tym zachowaniem wymogu odpowiedniego dystansu fizycznego.
2. Opiekunowie naukowi oraz promotorzy powinni umożliwić studentom i doktorantom kontynuację odpowiednio przygotowywania prac dyplomowych i pracy badawczej w formie zdalnej.

 

§ 7.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia konsultacji dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych zdalnie w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej jednostki.

 

§ 8.

1. Kierowników naukowo-badawczych jednostek organizacyjnych oraz kierowników projektów zobowiązuje się do zorganizowania pracy badawczej w obowiązującym reżimie sanitarnym, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Dziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich są odpowiedzialni za zapewnienie ciągłości pracy naukowo-badawczej oraz opieki nad aparaturą badawczą, zwierzętami i roślinami, a także innymi materiałami przeznaczonymi do badań, w obowiązującym reżimie sanitarnym wskazanym w ust. 1.

 

§ 9.

1. Zawiesza się do odwołania organizację na terenie Uniwersytetu Gdańskiego wszelkich wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych, podczas których nie jest możliwe zachowanie wymogu odpowiedniego dystansu fizycznego.
2. Zajęcia prowadzone w Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku są realizowane zdalnie z wyjątkiem zajęć, które za zgodą Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia mogą być prowadzone w siedzibie Uczelni z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Biblioteka UG działa z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 3 ust. 1. Szczegółowe zasady działania Biblioteki UG ustala Dyrektor Biblioteki.

 

§ 10.

1. Miejsca w domach studenckich i hotelach asystenckich zostaną przyznane zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zastrzeżeniem, że od 1 października 2020 roku przebywać w tych obiektach mogą tylko studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz cudzoziemcy, przestrzegający obowiązujących w tych obiektach zasad reżimu sanitarnego.
2. W domach studenckich oraz hotelach asystenckich obwiązuje zakaz odwiedzin gości zewnętrznych.

 

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wstrzymuje się wyjazdy zagraniczne pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Dopuszcza się możliwość długotrwałych (trwających przynajmniej 90 dni) wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych albo w ramach programu Erasmus lub innych programów i umów międzynarodowych realizowanych przez UG. Wyjeżdżający musi również spełniać wymagania sanitarne państwa goszczącego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnej zgody na wyjazd inny niż wskazany w ust. 2 może udzielić Rektor lub właściwy prorektor.
4. Wyjazdy zagraniczne, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz przyjazdy gości zewnętrznych mogą odbywać się wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 3 ust. 1.
5. Wyjazdy, o których mowa w ust. 3, zrealizowane bez zgody Rektora lub właściwego prorektora nie zostaną rozliczone.

 

§ 12.

1. Zasady określone niniejszym zarządzeniem mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej lub zmiany reżimu sanitarnego.
2. Traci moc zarządzenie nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
Plik Wzór ewidencji zajęć11.15 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 maja 2021 roku, 7:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło