fbpx Zarządzenie nr 116/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze zimowym... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 116/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
4 sierpnia 2021 roku
w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 4 sierpnia 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w związku z  ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.  Dz.  U. 2021 poz. 661) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Niniejsze zarządzenie określa zasady organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej również „Uczelnią”, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

 

§ 2.

1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w Uczelni zdalnie, z zastrzeżeniem ust 3.
2. Dziekan, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownik jednostki międzywydziałowej, kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych i kierownik Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyznacza zajęcia dydaktyczne, oraz zaliczenia i egzaminy które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się lub ich odpowiedniej weryfikacji, muszą być zrealizowane w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym zajęcia oraz wskazuje sposób i formę ich organizacji.
3. Planując zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich dziekan zobowiązany jest do zapewnienia studentom w cyklu dydaktycznym osiągnięcia minimum:
 
1) 25% liczby punktów ECTS przypisanych do programu studiów – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim;
2) 50% liczby punktów ECTS przypisanych do programu studiów – w przypadku studiów o profilu praktycznym
– dla zajęć dydaktycznych realizowanych w siedzibie Uczelni, z uwzględnieniem zajęć dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2020/2021.
 
4. Student na swój wniosek skierowany do Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, po  uzyskaniu zgody Dyrektora CWFiS, może uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego realizowanych w obiektach Uczelni.

§ 3.

1. Zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 1 odbywają się za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub Microsoft Teams. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej może wskazać inne platformy i aplikacje, które ze względu na efektywność kształcenia mogą być używane do prowadzenia zajęć.
2. Zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4 są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni, w tym w danym obiekcie.

 

§ 4.

1. Do udziału w zajęciach dydaktycznych są dopuszczeni cudzoziemcy studiujący w ramach programu Erasmus lub innych programów i umów międzynarodowych realizowanych przez UG.
2. Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, mogą odbywać się w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego oraz zasad obowiązujących w miejscu praktyk. Zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

§ 5.

1. W przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie zdalnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich dziekanat, sekretariat jednostki międzywydziałowej, lub inna osoba wskazana przez dziekana monitoruje uczestnictwo studentów w zajęciach oraz spełnienie wymogu, o którym mowa w § 2 ust. 3.
2. Dziekan prowadzi ewidencję zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem zajęć prowadzonych zdalnie i w siedzibie Uczelni.

 

§ 6.

1. Zobowiązuje się dziekanów, dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich, dyrektorów szkół doktorskich i kierowników studiów doktoranckich do zorganizowania aktywności laboratoryjnej pracowników, studentów i doktorantów w pracowniach specjalistycznych i  laboratoriach oraz zaliczeń i egzaminów z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
2. Opiekunowie naukowi oraz promotorzy powinni umożliwić studentom i doktorantom kontynuację odpowiednio przygotowywania prac dyplomowych i pracy badawczej w  formie zdalnej.

 

§ 7.

Dziekan określa formę odbywania konsultacji przez pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych ze studentami, doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych, w  stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej jednostki.

 

§ 8.

1. Kierowników naukowo-badawczych jednostek organizacyjnych oraz kierowników projektów zobowiązuje się do zorganizowania pracy badawczej w obowiązującym reżimie sanitarnym, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. Dziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich są odpowiedzialni za  zapewnienie ciągłości pracy naukowo-badawczej oraz opieki nad aparaturą badawczą, zwierzętami i roślinami, a także innymi materiałami przeznaczonymi do badań, w  obowiązującym reżimie sanitarnym wskazanym w ust. 1.

 

§ 9.

1. Wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne na terenie Uczelni muszą odbywać się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. Biblioteka UG działa z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 3 ust. 2. Szczegółowe zasady działania Biblioteki UG ustala Dyrektor Biblioteki.

 

§ 10.

1. Zasady określone niniejszym zarządzeniem mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej lub zmiany reżimu sanitarnego.
2. Traci moc zarządzenie nr 73/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-Cov-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku144.73 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 stycznia 2022 roku, 14:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło