fbpx Zarządzenie nr 11/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 11/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 stycznia 2022 roku
w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 17 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 13a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.  Dz.  U. 2021 poz. 661) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Niniejsze zarządzenie określa zasady organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej również „Uczelnią”, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w Uczelni stacjonarnie.
2. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio: dziekan, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownik jednostki międzywydziałowej, kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych lub kierownik Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – może wyznaczyć zajęcia dydaktyczne, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy, które będą realizowane zdalnie oraz wskazuje sposób i formę ich organizacji. Informację o  prowadzeniu zajęć w tej formie należy przekazać do prorektora właściwego ds. studenckich.
3. W razie wystąpienia wysokiego zagrożenia epidemicznego, sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych może ulec zmianie.

§ 3.

1. Zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 2 odbywają się za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub Microsoft Teams. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej może wskazać inne platformy i aplikacje, które ze względu na efektywność kształcenia mogą być używane do prowadzenia zajęć.
2. Zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 1 są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni, w tym w danym obiekcie.

§ 4.

Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, mogą odbywać się w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego oraz zasad obowiązujących w  miejscu praktyk. Zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego określa odrębne zarządzenie Rektora.

§ 5.

Dziekan prowadzi ewidencję zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem zajęć prowadzonych w  siedzibie Uczelni i zdalnie.

§ 6.

Zobowiązuje się dziekanów, dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich, dyrektorów szkół doktorskich i kierowników studiów doktoranckich do zorganizowania aktywności laboratoryjnej pracowników, studentów i doktorantów w pracowniach specjalistycznych i  laboratoriach oraz zaliczeń i egzaminów z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

§ 7.

Dziekan określa formę odbywania konsultacji przez pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych ze studentami, doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych, w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej jednostki.

§ 8.

1. Kierowników naukowo-badawczych jednostek organizacyjnych oraz kierowników projektów zobowiązuje się do zorganizowania pracy badawczej w obowiązującym reżimie sanitarnym.
2. Dziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich są odpowiedzialni za zapewnienie ciągłości pracy naukowo-badawczej oraz opieki nad aparaturą badawczą, zwierzętami i roślinami, a także innymi materiałami przeznaczonymi do badań, w  obowiązującym reżimie sanitarnym.

§ 9.

1. Wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne na terenie Uczelni muszą odbywać się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
2. Biblioteka UG działa z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego. Szczegółowe zasady działania Biblioteki UG ustala Dyrektor Biblioteki.

§ 10.

1. Zasady określone niniejszym zarządzeniem mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej lub zmiany reżimu sanitarnego.
2. Traci moc zarządzenie nr 116/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 października 2022 roku, 13:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło