fbpx Zarządzenie nr 39/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu Komisji Przetargowej w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 39/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 marca 2021 roku
w sprawie Regulaminu Komisji Przetargowej w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 8 marca 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2020, poz. 85, ze zm.), art. 53-56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Komisji Przetargowej w Uniwersytecie Gdańskim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1 sprawuje Kanclerz.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 3/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego
 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 grudnia 2021 roku, 11:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło