fbpx Zarządzenie nr 142/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UG w okresie skierowania na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 142/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
9 grudnia 2020 roku
w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UG w okresie skierowania na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 9 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), w związku z art. 3, 4h i 4ha ustawy z  dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.), ustala się następujące zasady wykonywania pracy zdalnej w UG w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu użyte zostało pojęcie:
1) kwarantanna – należy przez to rozumieć odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i  wysoce zakaźnych;
2) izolacja w warunkach domowych – należy przez to rozumieć odosobnienie osoby chorej z  przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
3) praca zdalna – należy przez to rozumieć wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

 

§ 2

1. W Uczelni możliwe jest świadczenie pracy zdalnej w okresie kwarantanny lub izolacji w  warunkach domowych.
2. Przyjęte rozwiązanie dotyczy tylko przypadków, w których osoby objęte izolacją w  warunkach domowych przechodzą chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie i  mogą świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej. 
3. Podjęcie pracy podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych jest możliwe na wniosek pracownika oraz po zaakceptowaniu przez niego zasad określonych w § 3.

 

§ 3

1. Praca zdalna może być wykonywana jeżeli pracownik:
 
1) jest zdolny do pracy, a rodzaj pracy wynikający z zakresu obowiązku umożliwia realizację zadań w formie zdalnej;
2) ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do skutecznego wykonywania pracy zdalnej;
3) uzyska zgodę bezpośredniego przełożonego.
 
2. Praca zdalna może być wykonywana w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. W celu ochrony informacji poufnych i tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy UG i danych osobowych, praca zdalna może być wykonywana wyłącznie z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych (w tym danych osobowych) przyjętych na Uniwersytecie Gdańskim.
4. Zadania do wykonania w ramach pracy zdalnej zleca pracownikowi jego bezpośredni przełożony w standardowych godzinach pracy zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy.
5. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do bieżącej kontroli merytorycznej pracownika świadczącego pracę zdalną.

 

§ 4

1. Pracownik skierowany na kwarantannę lub izolację w warunkach domowych zwraca się za pośrednictwem poczty elektronicznej do bezpośredniego przełożonego z wnioskiem o zgodę na pracę zdalną w okresie odpowiadającym terminowi przebywania na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych ( o  treści zgodnej z załącznikiem nr 1).
2. W przypadku wyrażenia przez bezpośredniego przełożonego zgody na wykonywanie pracy zdalnej, informuje on o tym pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem o treści zgodnej z załącznikiem nr 2) oraz Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi (na adresy mailowe: place@ug.edu.pl i kadry@ug.edu.pl ).
3. Jeżeli bezpośredni przełożony nie wyraża zgody na pracę podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, informuje o tym pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 5

1. Pracownik jest zobowiązany poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośredniego przełożonego oraz Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi (na adresy e- mail wskazane w § 4 pkt 2) o skróceniu lub przedłużeniu kwarantanny lub izolacji w  warunkach domowych.
2. Za czas pracy w trakcie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych przysługuje pracownikowi wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym w Uczelni Regulaminem wynagradzania.

 

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 128/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UG w okresie skierowania na kwarantannę

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 lutego 2021 roku, 13:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło